Tag Archives: training

การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
อาคารปิ่นผไทกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี
https://www.facebook.com/groups/tourlampang/photos/

การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


Facebook Page
1. https://www.facebook.com/thailandelephant
2. https://www.facebook.com/1075tour
3. https://www.facebook.com/tournanamint
4. https://www.facebook.com/pages/สายทอง-FC/187822568054015
5. https://www.facebook.com/teeneemuangwangnuea
6. https://www.facebook.com/Thaielephantlampang
7. https://www.facebook.com/pages/Lionpink-FC/542190999173440
8. https://www.facebook.com/1333yearchangtam
9. https://www.facebook.com/Aewjaesorn
10. https://www.facebook.com/tecclampang
11. https://www.facebook.com/piyanuth123
12. https://www.facebook.com/liveinmeawa
13. https://www.facebook.com/gogohay
14. https://www.facebook.com/khuntanna
15. https://www.facebook.com/Soppraptravelling
16. https://www.facebook.com/ChaehombnasaLampang
17. https://www.facebook.com/Tourencna123
18. https://www.facebook.com/HugCheasorn
19. https://www.facebook.com/Rmutll1075fm
20. https://www.facebook.com/pachyjang
21. https://www.facebook.com/PRLPG
22. https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/285070714969423
23. https://www.facebook.com/toursodpradlampang
24. https://www.facebook.com/discoverlampang2556
25. https://www.facebook.com/pugpingjai
26. https://www.facebook.com/chaeson88
27. https://www.facebook.com/Krurungnaja
28. https://www.facebook.com/pages/แอ่วแจ้ห่มกันหนา/482775555147155
29. https://www.facebook.com/MyFriendhot
30. https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7/406462686141711
31. https://www.facebook.com/pages/แอ่วแจ้ห่มหนา/197466583747280
32. https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/410048199100653
33. https://www.facebook.com/pages/lampang-tourist-information-center/131534020280109
34. https://www.facebook.com/lp.talontour

รวมภาพ
1. 560727 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637659459586682
2. บรรยากาศช่วงบ่าย 27 July 2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637787339573894
3. ผู้เข้าร่วมการอบรม 27 July 2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637719326247362

members in fb/tourlampang

members in fb/tourlampang

อบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

อดิศักดิ์ จำปาทอง

อดิศักดิ์ จำปาทอง

พบข่าวประชาสัมพันธ์ใน profile ของ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง ว่ามีโครงการดี ๆ น่าแบ่งปัน มีรายละเอียดดังนี้

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จะจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางขึ้นในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยโครงการมีอาหารกลางวันและอาหารว่างเลี้ยง และค่าเดินทางวันละ 300 บาท สำหรับผู้เข้าอบรมควรมีความสนใจด้านการท่องเที่ยว มีใจรักประชาสัมพันธ์ และมีทักษะการใช้ Social Media พอสมควร

https://www.facebook.com/adisak.champathong

27 ก.ค.2556
08.30-10.00
พิธีเปิดการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร
และการเล่าเรื่องจากภาพ
10.00-12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
13.00-15.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตัดต่อ Clip VDO และการใช้ YouTube
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
15.00-17.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Weblog และ
การใช้งานเชื่อมต่อ Facebook และ Youtube และ Weblog

28 ก.ค.2556
8.30-10.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเลือกใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
10.00-12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
13.00-17.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพให้สวยงาม
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีปิดการอบรม

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร ณ ม.เนชั่น ลำปาง

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ
สำนักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

จัดโครงการ “หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร
ในสถาบันการศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน
เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยเตรียมเอกสารยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (การประดิษฐ์/ออกแบบ) อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า พันธุ์พืช

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น.
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย .. ฟรี)

schedule

schedule

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=636415323039269&set=pb.506818005999002.-2207520000.1367930097.

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
โทร. 054-265170-6 ต่อ 161 หรือ 210
http://www.tloubi.cmu.ac.th/

ใช้เครื่องข่ายสังคมเพื่อสื่อสาร (itinlife 383)

fb ของกองการศึกษา

fb ของกองการศึกษา

มีโอกาสฟังคุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เล่าถึงการพัฒนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนมาที่ลำปางว่ามีการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสื่อสาร ด้วยการเปิดเฟซบุ๊คของส่วนราชการ องค์กร หรือชุมชน ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือเจ้าหน้าที่กับประชาชน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเสมือนกลไกขับเคลื่อนให้กลไกอื่น ๆ หมุนล้อไปตามกันให้ภาพใหญ่ปรากฎออกมาเด่นชัด เป็นแรงกระเพื่อมอีกแรงที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงเฟสบุ๊คเกือบ 20 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แนวคิดของท่านรองฯ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลำปาง ของ อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง มีกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ารับการอบรมฝึกทักษะเรื่องการใช้ Social Media สนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งจัดไว้ 3 หัวข้อตามลักษณะบริการสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ Blog, Facebook.com และ Youtube.com แต่ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความเข้าใจใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวของตน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอที และความเข้าใจเรื่องการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ

แฟนเพจ (Fan Page) เป็นระบบเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เปิดให้ใช้บริการฟรีโดยเฟสบุ๊ค ผู้เป็นสมาชิกของแฟนเพจสามารถสมัครสมาชิกโดยการกดปุ่มไลค์ (Like button) และไม่ต้องรอรับการยืนยันจากผู้ดูแลเพจ แล้วสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือรับเรื่องราวผ่าน Feed ได้ทันที สามารถนำมาใช้ได้ในระดับองค์กรเพื่อรับความคิดเห็นจากสาธารณะ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ แฟนเพจในปี 2555 ที่มีคนกดไลค์มากกว่า 1.7 ล้านในไทย คือ 1) ไพ่เท็กซัส 2) ตันภาสกรนที 3) nerkoo.com 4) อัพยิ้มดอทคอม 5) bodyslam หากท่านสนใจการทำแฟนเพจสามารถเรียนรู้จากเพจข้างต้น แต่ก็ต้องไม่ลืมเอกลักษณ์ของตน หากแฟนเพจทางการแพทย์ไปโพสต์เรื่องดูดวงตามราศี หรือแฟนเพจโรงเรียนมัธยมชวนสมาชิกเล่นเกม หรือแฟนเพจธรรมะชวนดูหนังจันดาราก็คงไม่เหมาะอย่างแน่นอน

 

http://th-th.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247968515325777&id=259176487524058

 

 

 

การเปลี่ยนไปของสถานศึกษาในสู่ศูนย์บริการทางการศึกษาแบบใหม่

โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ลำปาง

โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ลำปาง

ผมเคยผ่าน โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ลำปาง
แล้วเคยแวะเข้าไปเก็บภาพถ่ายในโรงเรียน
แต่วันที่ 25 ธ.ค.2555 มีป้ายขึ้นมาหน้าโรงเรียน
จึงรู้ว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลง

Science School Lampang
We create the global citizen

Science Sport Club
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 3 สนาม
คอร์ทแบตมินตันอินดอร์
เทคควันโดอินดอร์และเอาท์ดอร์ยิม
สนามบาสเก็ตบอล
สระว่ายน้ำพร้อมคลับเฮ้าส์และสปา

Canale Boutique hotel
40 ห้องหรูริมสายน้ำ

Conference Hall ศูนย์ประชุม
Training อบรม
Seminar สัมมนา
Banquet จัดเลี้ยง

http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/178547125499429

นิเทศ .. เภทไหน ที่ลำปาง

นิเทศ เภทไหน

นิเทศ เภทไหน

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
จัดกิจกรรม นิเทศฯ .. เภทไหน (ฟรี รับจำนวนจำกัด)
ตอน เรียนนิเทศฯ ไปทำไม .. ถ้าไม่ใช่มืออาชีพ
วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2555
สนใจสมัครได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ 0-5426-5170 ต่อ 12
หรือฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 054-820099
http://www.facebook.com/nationunews