Tag Archives: free

อบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

อดิศักดิ์ จำปาทอง

อดิศักดิ์ จำปาทอง

พบข่าวประชาสัมพันธ์ใน profile ของ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง ว่ามีโครงการดี ๆ น่าแบ่งปัน มีรายละเอียดดังนี้

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จะจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางขึ้นในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยโครงการมีอาหารกลางวันและอาหารว่างเลี้ยง และค่าเดินทางวันละ 300 บาท สำหรับผู้เข้าอบรมควรมีความสนใจด้านการท่องเที่ยว มีใจรักประชาสัมพันธ์ และมีทักษะการใช้ Social Media พอสมควร

https://www.facebook.com/adisak.champathong

27 ก.ค.2556
08.30-10.00
พิธีเปิดการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร
และการเล่าเรื่องจากภาพ
10.00-12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
13.00-15.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตัดต่อ Clip VDO และการใช้ YouTube
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
15.00-17.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Weblog และ
การใช้งานเชื่อมต่อ Facebook และ Youtube และ Weblog

28 ก.ค.2556
8.30-10.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเลือกใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
10.00-12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
13.00-17.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพให้สวยงาม
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีปิดการอบรม

นิเทศ .. เภทไหน ที่ลำปาง

นิเทศ เภทไหน

นิเทศ เภทไหน

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
จัดกิจกรรม นิเทศฯ .. เภทไหน (ฟรี รับจำนวนจำกัด)
ตอน เรียนนิเทศฯ ไปทำไม .. ถ้าไม่ใช่มืออาชีพ
วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2555
สนใจสมัครได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ 0-5426-5170 ต่อ 12
หรือฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 054-820099
http://www.facebook.com/nationunews