Tag Archives: government

การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน

อนุกรรมการประเด็น การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน

อนุกรรมการประเด็น การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน

7 ต.ค.59 13.00-16.00 ได้ร่วมประชุมกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ
ที่ห้องประชุมใน พมจ.ลำปาง ในบทบาทของอนุกรรมการ
ประเด็น “การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว
สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน

https://www.facebook.com/ajarnburin/photos/?tab=album&album_id=1387435857937208
[เอกสารที่เตรียมมี 2 ฉบับ]
เอกสารแรกคือ ร่างมติ
เอกสารสองคือ เอกสารหลัก
[ประกอบด้วย]
1. นิยมศัพท์
2. ความสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหา
3. กระบวนการป้องกันและแก้ปัญหา
4. ปัญหาสถานการณ์และแนวโน้ม
5. ข้อจำกัดในการดำเนินงาน
6. นโยบายมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. บทบาทขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
8. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
[ผู้ร่วมประชุมยกร่างครั้งนี้มี 11 ท่าน]
1. คุณกรพินธุ์ พี่เจี๊ยบ พมจ.ลำปาง
2. คุณกัญชพร อ้อย เลขาฯ ทีม พมจ.
3. คุณณพนาถ ทีม พมจ.
4. คุณเกศทิพย์ ทีม พมจ.
5. คุณสิธิกร ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรี ทีม พมจ.
6. คุณเจนนภา ทีม พมจ.
7. คุณสุรวัฒน์ ผู้แทน ป.ป้อม จากวังเหนือ
8. คุณทักษิณ รองปลัดอบจ. (ได้รับหนังสือที่ระลึกเกษียณเปี่ยมสุข)
9. คุณพิมพ์วารี ศพค.
10. รศ.นงเยาว์ นักวิชาการอิสระ
11. ผศ.บุรินทร์ นักวิชาการ ม.เนชั่น
[ยกร่างมติได้ระดมสมองมาได้ 6 ข้อโดยย่อ]
1. ขอให้ … ร่วมกัน สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ศพค. ให้เข้มแข็ง
2. ขอให้ อบจ และ .. พัฒนาความรู้ให้ ศพค. ทั้งจังหวัด
3. ขอให้ อปท. หนุนด้านแผน นโยบาย ให้ ศพค. ทำงานได้
4. ขอให้ กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับ ศพค.
5. ขอให้ … จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
6. ภาคีทำแล้ว ก็นำผลการดำเนินงานมารายงาน
[เลือกผู้เกี่ยวข้องกับมติที่ยกร่าง]
– มา 30 คน บวกทีม 10 คน ประชุมวิพากษ์ก่อนเสนอเข้า mini สมัชชา
[ทบทวนกำหนดการต่อไป]
– วันนี้ 7 ต.ค.59 ยกร่างเสร็จ
– ปรับร่างโดยทีมเลขาฯ เสร็จพร้อมส่งอังคารที่ 11 ต.ค.59 และส่ง
และทำหนังสือขอใช้สถานที่ ม.เนชั่น
– วิพากษ์พุธที่ 19 ต.ค.59 เข้า 40 คน ที่ ม.เนชั่น แล้วปรับแก้ ดูแลโดย ดร.กาญจนา
ณ ห้อง 1203 ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจ ม.เนชั่น
– ส่งที่ปรับแก้ให้สมัชชาอังคารที่ 25 ต.ค.59
– นำเข้า mini สมัชชาพฤหัสบดี 3 พ.ย.59
– นำเข้า เวทีสมัชชาประจำปี 17 ธ.ค.59 ผู้ร่วม 500 คน
https://www.facebook.com/506818005999002/photos/?tab=album&album_id=1387435857937208

เตรียมพร้อมทีมยกร่าง ทั้งขาขึ้น และขาเคลื่อน

เตรียมพร้อมทีมยกร่าง ทั้งขาขึ้น และขาเคลื่อน

ภาคผนวก ก.
27 ส.ค.2559 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
และคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลำปาง ที่ ม.ราชภัฏ ลำปาง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154399871778895&set=a.10154399859253895.1073741908.814248894

ภาคผนวก ข.
3 ก.ย.59 ร่วมงานของ สสจ. ที่โรงแรมลำปางเวียงทอง
การนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกตำบลต้นแบบ
การจัดระบบเตรียมความพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ปี 2559
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10154423866498895.1073741910.814248894

ภาคผนวก ค.
10 ก.ย.59 ไปประชุมที่ พมจ.
แล้วคุยเรื่องสถิติ ความรุนแรงในครอบครัว ลำปาง เป็นข้อมูลยกร่างประเด็น
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10154399859253895.1073741908.814248894

ภาคผนวก ง.
28 พ.ย.58 คณะนิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น
นำนักศึกษาลงสู่สนามการปฏิบัติงานจริง ในการอบรมเรื่อง การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย เรื่อง สื่อเพื่อเสริมพฤฒพลังของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10153659525548895.1073741879.814248894

ภาคผนวก จ.
14 พ.ย.58 ร่วมงาน สมัชชาสุขภาพ จังหวัดลำปาง 2558
ผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า เล่นเรื่องพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงของเยาวชน
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153659021593895&set=a.10153659525548895.1073741879.814248894

 

ประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพลำปาง

ประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพลำปาง

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ตามประกาศว่า ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ถ้าอ่านรายละเอียดในประกาศก็จะทราบว่า ชาวลำปางที่สนใจการเมืองท้องถิ่น
สามารถขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางได้
ซึ่งน่าจะเป็นกับทุกเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ท่านใดที่สนใจเข้าฟังก็ติดต่อไปได้ครับ
การเมืองไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องของทุกคน

กลไกไม่ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

กลไก (mechanism)

กลไก (mechanism)

7 ต.ค.55 มีโอกาสฟังคนดีแทนคุณแผ่นดิน พูดถึงปัญหากลไกที่ขับไปคนละทิศ เมื่ออังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ตัวอย่างหนึ่งที่เมืองน่าน คือ กลไกสนับสนุนเกษตรกร กับกลไกหยุดปัญหาหมอกควัน ผมว่าแต่ละกลไกทำถูกในมุมของตนเองครับ แต่ผมว่า “เราไม่มีกลไก” ที่เข้ามากำกับกลไกที่มีอยู่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็เกรงใจกลไกต่าง ๆ ที่ขับอยู่ เพราะทุกกลไกมีเป้าหมายของตนไปกันคนละทิศคนละทาง จะเรียกร้องหากลไกที่เข้ามาคุมกลไกทั้งหมดก็เป็นเรื่องในจินตนาการเท่านั้น

หากจะคุมกลไกทั้งหมดก็ต้องทำ Convergence คือ หลอมรวมเข้าด้วยกัน แต่แน่นอนว่าผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบคงไม่ชอบ ทุกคนชอบอิสระเสรีเหนืออื่นใด

ปัจจุบันประเทศไทย (ในช่วงที่พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ ตาม พระราชบัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกำหนดในมาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้

1) สำนักนายกรัฐมนตรี
2) กระทรวงกลาโหม
3) กระทรวงการคลัง
4) กระทรวงการต่างประเทศ
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8) กระทรวงคมนาคม
9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11) กระทรวงพลังงาน
12) กระทรวงพาณิชย์
13) กระทรวงมหาดไทย
14) กระทรวงยุติธรรม
15) กระทรวงแรงงาน
16) กระทรวงวัฒนธรรม
17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18) กระทรวงศึกษาธิการ
19) กระทรวงสาธารณสุข
20) กระทรวงอุตสาหกรรม

 

http://thaiabc.com/lampangnet/date/2012/07/

http://www.thaiall.com/office/mechanism.pptx

กระทรวงมหาดไทยระงับการเข้าถึง facebook

มหาดไทย ระงับ การเข้าถึง facebook

มหาดไทย ระงับ การเข้าถึง facebook

เรื่องนี้จริง หรือหลอก .. รอฟังข่าวครับ

ไปพบ tweet ว่า กระทรวงมหาดไทย บล็อก เฟซบุ๊ค
หรือ ปิดกั้น จำกัดสิทธิ์ หยุดให้บริการ กระชับพื้นที่ สิทธิเข้าถึงข้อมูล
มีผล 1 ตุลาคม 2555 คนที่ลำปางย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน
ผมยืนอยู่ฝั่งคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่พอใจ
รู้สึกว่าภาครัฐสมัยนี้ ประเมินผล แล้วนำผลประเมินมาใช้
เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง

จึงค้นจากอินเทอร์เน็ต พบที่ http://faceblog.in.th/2012/09/moi-no-facebook/

มีรายละเอียดว่า

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ในปีงบประมาณ 2555
พบว่าโดเมนที่มีจำนวนการเรียกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก
ปรากฏว่าเป็นการใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง
ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศ และมีการเรียกใช้มากในลักษณะออนไลน์
เช่น www.facebook.com เป็นต้น
ซึ่งการใช้งานดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ
ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดประโยชน์สูงสุด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
โดยระงับการเข้าถึง Website ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง
ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบางเว็บไซต์ และงดการใช้งานเว็บออนไลน์
เช่น www.facebook.com
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

 

 ตามประกาศ เห็นว่า รองปลัดกระทรวงฯ ลงนามมาแล้วครับ

เทศบางตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

 

ผู้บริหาร
นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว
นายกิตติชัย ศักดิ์มาตุภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อ แฮ้ว

ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านท่าล้อ
ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง

นำเสนอโครงการไว้ดังนี้
1.โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
จากลำน้ำตุ๋ยสู่พื้นที่การเกษตร จากสะพานบ้านท่าล้อไปจนถึงหมู่บ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง จนสิ้นสุดเขต เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานชลประทาน

2.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยการสร้างพนังป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งข้าง พร้อมถนนเลียบ ลำน้ำตั้งแต่สะพานบ้านท่าล้อ บ้านน้ำโท้งอุดมพรบ้านม่วงแงว และบ้านทับหมาก
จัดให้มีสวนสุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
จัดให้มีเรือหายาว เรือพาย และล่องแพ

3.โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา
รับโอน โรงเรียนบ้านท่าล้อ ให้เป็นโรงเรียนของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว มีอาคารที่ทันสมัยวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำโท้ง บ้านทับหมาก บ้านทุ่งโค้ง และจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กที่สมัยหนึ่งแห่งที่บริเวณบ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดลำปาง เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดตั้งศูนย์มหาวิทยาลัยชีวิตลำปาง โดยความร่วมมือของมหาวิยาลัยรามคำแหง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในวัน เสาร์-อาทิตย์

4.โครงการการรับโอนสถานีอนามัย
โดยการรับโอนสถานีอนามัยบ้านม่วงแงว สถานีอนามัยบ้านท่าขัวมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วโดยจะจัดให้มี บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญบริการผู้ป่ายด้วยความเอื้ออารี และรวดเร็ว

5.โครงการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจะจัดสร้างสนามกีฬาทุก หมู่บ้าน
จัดให้การแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล
จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในระดับตำบลส่งเสริมและสนับ สนุนให้นักกีฬาไปแข่งขันกีฬาในระดับ อำเภอ จังหวัด
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. โดยการออกกำลังกาย การเต้น แอโรบิค รำไทเก๊ก และ ฟิตเนส

6.โครงการการเบี้ยยังชีพคนพิการคนด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้แก่บุคคลดังกล่าว ทุกคน ทุกหมู่บ้านตามระเบียบของทางราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอดทุกปี

7.โครงการคัดแยกขยะ และธนาคารขยะ
โครงการคัดแยกขยะที่สามารถ รีไซเคิลให้นำมาเก็บรวบรวมการที่ธนาคารขยะของทุกบ้านและนำขยะมาขายให้แก่ เทศบาล เงินที่ได้ทั้งหมดจะมอบให้กับหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อการนำไปพัฒนาในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

8.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วที่ทำการสายตรวจประจำตำบลจำนวน 1 จุด และจะจัดตั้งสาขาที่ทำการสายตรวจที่บ้าน ทับหมากและบ้านบ่อแฮ้ว โดยจะมีตำรวจและตำรวจบ้านพร้อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง

9.โครงการจัดสร้างตลาดสด
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจะทำการเช่าที่ของการรถไฟ เพื่อสร้างตลาดสดที่มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ที่ตลาดสดบ้าน บ่อแฮ้วให้เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

10.โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาล
เตรียมขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาล ของเทศบาลขึ้น เพื่อบริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลบ่อแฮ้ว และอำเภอใกล้เคียง

webmaster : sanae_aynb@hotmail.com
http://www.tbouhaew.go.th
โทร 054-231351

เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งงาม

เทศบาลตำบลทุ่งงาม http://www.tunggham.go.th

 

นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
นางสาวบงกช บุญเจิรญ ปลัดเทศบาล
และชาวเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของตำบลทุ่งงาม
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054286159
อีเมล webmaster@tunggham.go.th

วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่   มีเศรษฐกิจดี   สังคมดี   สิ่งแวดล้อมดี
ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบการ ร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
– แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
– ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
– ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
– ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
– ก่อสร้างฝายน้ำล้น อาคาร และป้องกันตลิ่งพัง
– ขยายผิวจราจร
2.ยุทธศาสตร์กและการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวทางการพัฒนาการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
– การบำบัดฟื้นฟูการเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
– แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน
– สนับสนุนผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ
– การจัดการศึกษา ฝึกอบรม
– ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
– ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชน และเยาวชน
– ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
– การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในพิษภัยยาเสพติด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
– แนวทางการพัฒนา
– ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
– ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
– ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าชุมชน
5.ยุทธศาสตร์การเมือง – การบริหาร
– พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน และสนับสนุนหน่วยงานอื่น
– พัฒนาบุคลากรและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในหน่วยงาน และเพิ่มขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน
– เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน
– สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และกิจกรรมวันสำคัญ
– ปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล
– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการของท้องถิ่น

ที่ http://www.tunggham.go.th

ผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38

booncherd

นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง คนที่ 38

จังหวัดลำปาง มีผู้ว่าราชการคนที่ 38 คือ นายบุญเชิด คิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยย้ายจากรองอธิบดีกรมที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรวม 20 ราย ซึ่งในรายชื่อชุดนี้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตามประกาศของ ครม.
ประวัติการศึกษา
ปี 2522     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2542     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2515    เข้ารับราชการในตำแหน่งช่างจัตวา สำนักงานที่ดินอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2537    เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7
ปี 2539    เลขานุการ กรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8) สำนักงานเลขานุการกรม
ปี 2543    ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) กองทะเบียนที่ดิน
ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ปี 2544     ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี 2550-ปัจจุบัน  รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
– อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ
– การบริหารงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
– อบรมหลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง
– อบรมหลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน
– อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
– อบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติราชการยุคใหม่

http://www.lampang.go.th/govlp.htm
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNeU5EazJPRGMzTlE9PQ==
http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=924