Tag Archives: tedsaban

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ตามประกาศว่า ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ถ้าอ่านรายละเอียดในประกาศก็จะทราบว่า ชาวลำปางที่สนใจการเมืองท้องถิ่น
สามารถขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางได้
ซึ่งน่าจะเป็นกับทุกเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ท่านใดที่สนใจเข้าฟังก็ติดต่อไปได้ครับ
การเมืองไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องของทุกคน