Tag Archives: law

เมื่อจุดห้ามจอด เป็นจุดเดียวกันกับ จุดน่าจอด

จุดห้ามจอด = จุดน่าจอด

จุดห้ามจอด = จุดน่าจอด

เล่าสู่กันฟังในวันที่ตำรวจไม่อยู่หน้าตลาด
ที่จอดเร้าใจ เกินห้ามใจ

ไม่ค่อยจะเหมือนที่ไหนเค้าหรอกนะ
สำหรับบริเวณหน้าตลาดแห่งนี้
เพราะหน้าตลาดของชาวบ้านชาวช่องเค้าก็จอดรถได้ทั้งนั้นหละ
แต่ที่นี่เค้าห้ามจอดรถหน้าตลาด
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรา ๆๆๆ
ถ้าไม่จอดที่หน้าตลาดก็ต้องขับรถหาที่จอดอีกไกล
วันไหน .. หน้าตลาดไม่มีรถจอดสักคัน
นั่นแสดงว่าคุณพี่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อย
วันไหน .. หน้าตลาดมีรถจอดกันตรึม
นั่นแสดงว่าคุณพี่ตำรวจไม่ได้มาดูแลความเรียบร้อย
ดังคำว่า ที่ห้ามจอด คือ ที่น่าจอด เป็นเพราะฉะนี้แล

วันนี้ตำรวจไม่อยู่
จากจุดน่าจอด ก็จะกลายเป็นจุดจอด ไปโดยปริยาย

ห้ามเดินรถเข้าห้าแยก ลำปาง วันสงกรานต์

ห้ามเดินรถใหญ่แถวห้าแยกวันสงกรานต์

ห้ามเดินรถใหญ่แถวห้าแยกวันสงกรานต์

ประกาศข้อบังคับ
ห้ามเดินรถเข้าห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
ระหว่าง 6 – 11 เมษายน 2557

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/274768539314371/photos/a.277326715725220.1073741834.274768539314371/291435344314357/

ขออภัยในความไม่สะดวก!!!
ตามประกาศ ข้อบังคับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปางหน่วยงานภาคเอกชน ได้กำหนดการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2557 โดยได้จัดให้มีขบวนแห่ พระเจ้าแก้วมรกต,ขบวนแห่สลุงหลวง และขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดลำปางต่อไป

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของแต่ละตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จึงออกบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้องบังคับนี้เรียกว่า ข้องบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำปาง ว่าด้วย การห้ามรถทุกชนิดเดิน ดังนี้
วันที่ 6-11 เมษายน 2557 ห้ามรถทุกชนิดเดินรถบนถนนบ้านเชียงรายตลอดสายถนนฉัตรไชย
ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงโรงรับจำนำ
วันที่ 9 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 24.00 น.ของทุกวัน ห้ามรถทุกชนิดเดินรถทุกสายไม่ให้เข้าสู่ข่วงนคร
ข้อ 2 ข้องบังคับนี้ ให้ใช้บังคับในวันที่ 6-11 เมษายน 2557
ข้อ 3 บรรดา ข้องบังคับ ประกาศ ระเบียบใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุธรณ์

ชนะ แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์

ชนะ แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง แสดงความยินดีกับ นางสาวอรพรรณ จอมแก้ว และ นางสาวสุภาพรรณ ปัญญา นักศึกษา  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ณ ห้องอธิการบดี ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย