ลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่36

#ลำปางเซรามิกแฟร์ครั้งที่36
ที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ระหว่าง 24 ธ.ค.2566
ถึง 2 ม.ค.2567
ใน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตรงข้ามโรงพยาบาลเวชชารักษ์ อ.เกาะคา จ. ลำปาง
#เซรามิกแฟร์

วันสุดท้ายลุ้นทองคำหนัก 3 บาท

ระบบการศึกษาต้องพัฒนาในเรื่องใดบ้าง

ระบบการศึกษาต้องพัฒนาในเรื่องใดบ้าง

Education system

ระบบการศึกษาต้องพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนี้

* **ความเท่าเทียมทางการศึกษา** ระบบการศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

ความเท่าเทียมทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิต ในปัจจุบัน ยังมีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือสังคม เช่น เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เด็กที่ยากจน หรือเด็กที่พิการ เป็นต้น ระบบการศึกษาจึงต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างแนวทางในการแก้ปัญหาความเท่าเทียมทางการศึกษา เช่น

* การจัดตั้งโรงเรียนประจำและโรงเรียนเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
* การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน
* การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กพิการ

* **ความทันสมัยของหลักสูตร** หลักสูตรการศึกษาต้องทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเน้นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกัน

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ระบบการศึกษาจึงต้องปรับหลักสูตรให้เน้นทักษะเหล่านี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้

ตัวอย่างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น

* ทักษะการคิดวิเคราะห์: ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล แยกแยะสิ่งต่าง ๆ และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
* ทักษะการแก้ปัญหา: ความสามารถในการหาวิธีแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ
* ทักษะการสร้างสรรค์: ความสามารถในการคิดนอกกรอบและสร้างสิ่งใหม่ ๆ
* ทักษะการทำงานร่วมกัน: ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

* **ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน** การเรียนการสอนต้องมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ระบบการศึกษาจึงต้องเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ตัวอย่างแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เช่น

* การใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
* การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
* การให้คำแนะนำและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

* **การพัฒนาครู** ครูเป็นหัวใจสำคัญของระบบการศึกษา ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้ความสามารถและทักษะการสอน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาครูจะช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้เรียน ระบบการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาครู โดยจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาครูที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง

ตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาครู เช่น

* การจัดอบรมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
* การให้ทุนการศึกษาแก่ครูเพื่อไปศึกษาต่อ
* การสร้างระบบสนับสนุนครูในการทำงาน

* **การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง** ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุตรหลาน โดยช่วยส่งเสริมให้บุตรหลานมีวินัยและรับผิดชอบต่อการศึกษาของตนเอง

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจะช่วยให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ระบบการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุตรหลาน โดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแก่ผู้ปกครอง

ตัวอย่างแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการศึกษา เช่น

* การจัดประชุมผู้ปกครองเป็นประจำ
* การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
* การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

การพัฒนาระบบการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

การพัฒนาระบบการศึกษาเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการให้ทุนการศึกษาและการสนับสนุนด้านต่าง ๆ และภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนเอง

ถนนริมแม่น้ำวัง

ถนนริมแม่น้ำวัง
น่าเดินออกกำลังกาย
อยู่บริเวณสะพานข้ามไปบ้านนาเวียง
ฝั่งบ้านผึ้ง อำเภอเกาะคา ลำปาง
มีถนนที่พัฒนาให้ได้เดินออกกำลังกาย
ปูพื้นถนนด้วยอิฐตัวหนอนสี่เหลี่ยม
มีราวกั้นที่แข็งแรง
มีหินก้อนใหญ่กันน้ำเซาะ
ยาวตั้งแต่ประปาไปถึงสะพาน
ที่ข้ามไปบ้านนาเวียง

งานฤดูหนาวและงานกาชาด
ของดีนครลำปางประจำปี 2567

งานฤดูหนาวและงานกาชาด
ของดีนครลำปางประจำปี 2567
วันที่ 15-24 ธันวาคม 2566
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปาง
สนามกีฬากลาง หนองกระทิง
ก่อนไปเพื่อน ๆ ระลึกนึกถึงอะไรกันบ้าง
สำหรับผมนึกถึงสิ่งเหล่านี้
1. ประกวดนางสาวลำปาง
2. งานแสดงศิลปวัฒนธรรม
3. ของดีโอท็อปแต่ละอำเภอ
4. พบสถาบันการศึกษา รัฐ และเอกชน
5. มัจฉากาชาด ฉลากกาชาด
6. เกมชิงตุ๊กตา
7. ซุ้มอาหารนานาชาติ
8. นกกระทาหัน

9. คอนเสิร์ตสนุก ๆ ทุกวัน

ข้อมูลจากเพจ
#งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

https://www.facebook.com/WinterEventLampang?mibextid=ZbWKwL

#งานฤดูหนาว
#ลำปาง

คอนเสิร์ต
โปสเตอร์แนวตั้ง
กิจกรรมแสนสนุก
กิจกรรมแสนสนุก
จักรยานกาชาด
สินค้ามากมาย
การแสดงของนักศึกษา
ประกวดสาวงามลำปาง
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาลำปาง
นกกระทาหัน
ป้ายที่แยกลำปางเวียงทอง

ศิษย์เก่าทรงคุณค่า และ ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น หมายถึง ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกศิษย์เก่าและสาธารณชนทั่วไป

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ย่อมทำให้สถาบันการศึกษาที่ตนเองจบออกมามีชื่อเสียงตามไปด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือหรือชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา จึงได้มาจากความสำเร็จของศิษย์เก่า

http://www.thaiabc.com/acla/hall_of_frame.asp

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ขอประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าทรงคุณค่า และ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 

ดังนี้

ศิษย์เก่าทรงคุณค่า
พลเอกวิสันติ  สระศรีดา ACL 21

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง  ACL 26

ศิษย์เก่าดีเด่น
ด้านความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน

1.นายเธียรชัย  เครือสุวรรณ ACL 07

2.นายเศรษฐศิลป์  อัมมวรรธน์ ACL 14

3.พลเอกพรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ACL 16

4.นายพงษ์เทพ บุญเกิด ACL 18

5.พลเอก ศักดา ดีเดชา   ACL 21

6.นายกิตติ์ธเนศ  โลหิตกาญจน์  ACL 22

7.นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ ACL 22

8.พลโทสมศักดิ์  เตชะสืบ  ACl 23 (รุ่นไร้เทียมทาน)

9.นายสมศักดิ์  วัชรธาดาพงศ์  ACL 23 (รุ่นเสาเอก)

10.พันตำรวจเอกไกรสิทธิ พรหมปฏิมา  ACL 27

11.นายแพทย์บรรเจิด  นนทสูติ  ACL 29

12.นายแพทย์ กำพล  เครือคำขาว  ACL 31

ประกาศ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ozqHHjsg6MSUgY5KVhyW7iddNNufSTqaBuRKAyCGAUFzK2GFZvtPQCW3qgKJJULXl&id=100069839348328&mibextid=RtaFA8

ศิษย์เก่าทรงคุณค่า
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
ให้ความหมายโดย bard

ของดีจังหวัดลำปาง ก๋วยเตี๋ยวบ้านดง

ของดีจังหวัดลำปาง
Quality product of Lampang
รับรองโดย หอการค้าจังหวัดลำปาง
สนับสนุนโดย KBank / K plus shop

ก๋วยเตี๋ยวบ้านดง
อยู่บ้านดงม่อนกระทิง
หากลงเนินหน้า #วัดม่อนกระทิง
(แล้วไม่เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยไปโรงพยาบาลลำปาง
สาขาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง)
ตรงเข้าเมืองไปทางสะพานท่าคราวน้อย
จะพบกับตึกแถวด้านซ้าย
ซึ่งมีร้ายก๋วยเตี๋ยวขนาด 2 คูหา
มีเมนูอร่อยเยอะมาก

ไปกัน 2 คน สั่งมาคนละชาม
ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวรวมหมู 2 ชาม (หมูเยอะเลย)
น้ำส้มคั้นหนึ่งแก้ว กับน้ำสิงห์หนึ่งขวด
จ่ายไป 200 บาท อิ่มสบายท้องเลยครับ
(80×2 + 30 + 10 = 200)
ท่านใดสนใจของดีที่ลำปาง
ฝากเก็บไว้พิจารณาอีกหนึ่งร้านครับ

ยอดวิวเป็นเรื่องที่สำคัญ

เคยนั่งคุย กับ #เจ้าของร้านกาแฟ
เรื่องสถิติการเข้าถึงเนื้อหาคลิปสั้น
ชวนส่องผลวิเคราะห์สถิติการเข้าชม
ว่ามียอดวิว #pageview เป็นอย่างไร
อยากชวนมองกลุ่มเป้าหมาย หรือ
ชวนมองชาร์ต #columnchart

ว่าดูจนจบมีร้อยละเท่าไร
แล้วแสดงรู้สึกหรือคิดเห็นอย่างไร
ตามหลักอะไรก็ได้ เช่น #5W1H

ที่เห็นนี้เรียก #คอลัมน์ชาร์ต
แสดงจำนวนเข้าถึง 1ใน 4 blog
ระบบ #wordpress ที่เกี่ยวกับลำปาง
ที่มีโดเมนเนมแบบส่งต่อครอบไว้

ชาร์ตนี้ผิดปกติ
เพราะระบบ blog ล้มเป็นเวลาเกือบเดือน
(ไม่ได้เข้านาน ไปสนใจแต่คลิปสั้น)
เนื่องจากมีโค้ด 2 ฟังก์ชันไม่ทำงาน
เมื่อเข้าไปตรวจใน wp-content/debug.log
แล้วเข้าไปแก้ไขด้วยการเปลี่ยนชื่อ
พบว่า ระบบกลับมาทำงานได้ปกติ
ปล. จะหาเวลาอัพรุ่น ซึ่งแก้ปัญหานี้ได้จริง

ลำปางแบรนด์ 2566

ลำปางแบรนด์ คือ ตราสินค้าของจังหวัดลำปางที่แสดงถึงภาพพจน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของผลงานการออกแบบสินค้า บริการ และภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจากตราสินค้าอื่น ซึ่งการสร้างตราสินค้าเพื่อให้เป็นที่จดจำของกลุ่มเป้าหมายและใช้ในการโฆษณาได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรในการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์

งานพัฒนาแบรนด์ของจังหวัดได้เคยมีการดำเนินงานเกี่ยวกับลำปางแบรนด์เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

ซึ่ง ลำปางแบรนด์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนคนลำปางใน lampangbrand.com คือ งานที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และ 4) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

ซึ่งลำปางแบรนด์ เป็นงานวิจัยของ
ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านวิสาหกิจ เพื่อสังคมด้วยแนวคิดลำปางแบรนด์ ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจาก สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อกันยายน 2566 พบว่า ในเว็บไซต์ลำปางแบรนด์ แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปั้น สมุนไพร เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และ งานจักรสาน โดยพบว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลำปางแบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืนและไปได้ไกลที่สุด

ยี่ห้อลำปาง

แล้วพบใน Lampang City
ประกาศเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเครื่องหมาย “ลำปางแบรนด์” และลุ้นรับของที่ระลึก

https://forms.gle/B2ARHnLpw1DWSrCe8

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยแนวคิดลำปางแบรนด์ โดย ม.ราชภัฏลำปาง

ผมเข้าไปเลือกแล้ว 1 แบบ

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นิสิต

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์  โดยมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี พร้อมตัวแทนจากหน่วยงาน ที่มีเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานและเก็บภาพเป็นที่ระลึก แบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคม อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เรามักได้เห็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพื่อน บุคลากรที่เกี่ยวข้องนิสิต ทั้งนิสิตพยาบาล นิสิตเทคนิคการแพทย์ นิสิตทันตแพทย์ เป็นต้น ได้แบ่งปันเรื่องราวแห่งความสุขเป็นประจำทุกปี ผมเองก็มักจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์เหล่านั้นอยู่เสมอ ชอบครับ น่ารักดี

และหวังว่าพวกเค้าจะเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติต่อคนไข้ด้วยความมีเมตตากรุณา เพราะเราท่านทุกคน สักวันก็ต้องมีเจ็บไข้พึงพาพวกเขาเป็นธรรมดา เมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องฝากผีฝากไข้พวกเขาแล้ว

ในภาพข่าวเห็นท่านคณบดีหน้าตาสดใส แสดงถึงความมุ่งมั่น ซึ่งผมก็ติดตามผลงานของท่านทั้งผ่านสื่อสังคม และที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ส่งมาให้อ่านอยู่เสมอ .. เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านครับ

เห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงหลายเโฮมเพจที่ทำไว้ครับ

https://www.thaiall.com/ethics/ethics_nurse.htm

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี
รุ่นน้องแสดงความยินดีกับรุ่นพี่