Tag Archives: read

เด็กรักการอ่าน

เด็กลำปางฉลาดอ่านและเขียน

มีอยู่วันหนึ่ง ในช่วงปลายของฤดูหนาว
รุ่นน้องประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม
เรื่องส่งเสริมการอ่าน

รุ่นน้องที่มหาวิทยาลัย แชร์ข่าว จังหวัดลำปาง #Kickoff เรื่อง เด็กลำปางยุคใหม่อ่าน+เขียนได้ตามเกณฑ์ ในกลุ่มสังคมคนรักอ่าน มีพิธีลงนามระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการ เป็นกลไกหลักที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนส่งเสริม #สังคมคนรักอ่าน โดยเน้นไปที่นักเรียนในระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ลำปาง เพราะการอ่านต้องเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพื่อให้สามารถอ่าน เขียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงนามเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2566 และคำว่า “Lampang smart kids read & write” ทำให้นึกถึง Tag line ว่า #เด็กลำปางฉลาดอ่านและเขียน

พบว่า มีจำนวนนักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง มีจำนวนนักเรียน 755 คน ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วนในจังหวัด ควรร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจังหวัดลำปางมีประชากรประมาณ 761,949 คน

https://web.facebook.com/redcross.lp