Tag Archives: activities

พนักงานควรใช้สื่อสังคมอย่างไร เพื่อองค์กร

พนักงานสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อประโยชน์ขององค์กรได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. การสื่อสารภายใน

แบ่งปันข่าวสาร ประกาศสำคัญ และข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับองค์กร
ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงาน
สร้างชุมชนออนไลน์ที่พนักงานสามารถเชื่อมต่อ แชร์ไอเดีย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

2. การสื่อสารภายนอก

โปรโมทสินค้า บริการ และแบรนด์ขององค์กร
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
จัดการบริการลูกค้าและตอบคำถาม
เข้าร่วมกับชุมชนออนไลน์และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ติดตามแนวโน้มและการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

3. การสรรหาพนักงาน

โพสต์ประกาศรับสมัครงานและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
คัดกรองผู้สมัครและประเมินทักษะของพวกเขา
สร้างแบรนด์นายจ้างที่น่าดึงดูด

4. การฝึกอบรมและพัฒนา

เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงาน
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน

5. การวิจัยตลาด

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและคู่แข่ง
ติดตามแนวโน้มและความคิดเห็นในตลาด
ระบุโอกาสทางการตลาดใหม่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อองค์กร

– ปฏิบัติตามนโยบายโซเชียลมีเดียขององค์กร
– รักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพขององค์กร
– เคารพผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการโพสต์เนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิด
– ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนแชร์
– ตอบสนองต่อข้อความและความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์

ประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กร

– เพิ่มการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงลูกค้าใหม่
– ปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือ
– เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
– ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กร
เช่น
– ความเสียหายต่อชื่อเสียง
– การรั่วไหลของข้อมูล
– การโจมตีทางไซเบอร์
– การละเมิดกฎหมาย

ดังนั้น องค์กรควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และควรฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

#Gemini

ขนมเค้ก ที่ เรือนแพ

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง แชร์เรื่องการพัฒนานิสิต ทั้งในกลุ่มเฟสบุ๊ค และกลุ่มไลน์ เมื่อ 18 พ.ย.64 ที่ อาจารย์สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ และอาจารย์คนึงนิจ ติกะมาตย์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกไปเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเข้าร่วมเก็บข้อมูลและบันทึกภาพ ในงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2564

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามโครงการรู้ รักษ์ วัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นิสิตในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาและของไทย

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

โครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับการเรียนการสอนใน รายวิชา CART311 การผลิตภาพและเสียง และ CART432 การจัดแสงและองค์ประกอบฉากเสมือนจริง รวมถึงยังได้บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการเปิดโลกทัศน์นิเทศศาสตร์อีกด้วย

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

https://www.facebook.com/groups/nationu/posts/4716216691777497/