Tag Archives: academic

คุยกับผู้สูงอายุและอสม. เรื่องโครงการของบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภาพกว้าง ๆ ของที่ประชุม

ภาพกว้าง ๆ ของที่ประชุม

9 ก.พ.58 อ.เบญฯ ชวนไปคุยกับคุณกา น้องต๋อม พี่แดง กับพี่อุบล บ้านหน้าค่าย
ที่เทศบาลฯ ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมง เรื่องจะพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพของชุมชนอย่างไร
ที่ตอบความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
เริ่มต้นด้วยการที่ อ.เบญฯ ยกร่างโครงการว่าเราจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ ที่อสม.เก็บได้
มาพัฒนาต่อยอด จัด focus group วิเคราะห์ และพัฒนาเป็นสารสนเทศที่ใช้งานได้
แต่ปัญหาคือมีข้อมูลหลายชุด คือ
1. เก็บข้อมูล จปฐ. โดยอสม. แต่กำหนดส่ง 10 และ 15 ก.พ.58 ให้หน่วยเหนือแล้ว
จะนำมาใช้ก็คงไม่ทันอนุมัติโครงการ และข้อมูลใน จปฐ. ก็มีที่นำมาใช้ได้บางส่วน
2. เริ่มเก็บข้อมูลกับใหม่โดยใช้ฟอร์ม TCNAP (Thailand Community Network Appraisal Program)
แต่แบบฟอร์มมีความละเอียด สมบูรณ์ และมีกระบวนการหลายขั้นตอน
ซึ่งการเข้าเก็บข้อมูลในชุมชนซ้ำ ๆ แบบนี้ อาจทำให้ชุมชนบอบช้ำได้
3. ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ หรือข้อมูลมือ 2 ที่ อสม. หรือผู้สูงอายุ มีอยู่แล้ว
แต่นำข้อมูลมาผ่านกระบวนการ ปรับปรุง เพิ่มเติม วิเคราะห์ กลั่นกรอง
หรือร่วมกับ Focus Group แล้วได้ชุดข้อมูลใหม่
ที่นำไปสู่การพัฒนาโครงการ ที่ตอบความต้องการของชุมชน
ที่รองรับคน 3 วัย คือ วัยสูงอายุ วัยทำงาน และวัยเรียน

สรุปว่าวันนี้ไปพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อน
เตรียมสนับสนุนการเขียนโครงการ
โดยปกติมักดำเนินการโดยคนในชุมชน เป็นงานของชุมชน เพื่อชุมชน
หากมหาวิทยาลัยจะเข้าไปช่วยเขียนโครงการก็สามารถทำได้
แต่ถ้าเป็นเจ้าของโครงการ จะไม่สามารถเบิกค่าวิทยากรให้กับตนเองได้
ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ มีเฉพาะค่าอาหารว่าง กับอาหารกลางวัน .. ประมาณนั้น

คุณอุบล คุณแดง และคุณต๋อม

คุณอุบล คุณแดง และคุณต๋อม

อ.เบญ กับ คุณกา

อ.เบญ กับ คุณกา

กำหนดการสัมมนา Lampang 2020 : NTC 2014

กำหนดการสัมมนา LAMPANG 2020 : บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

http://www.nation.ac.th/ntc2014/

brochure

brochure

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00-12.00 น. การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00-12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย สุทธิชัย หยุ่น 
09.15-09.45 น. ปาฐกถาเปิดงาน “มิติใหม่เมืองลำปาง”  
		โดย ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
09.45-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ; 
		กรณีศึกษา ลั่วหยางโมเดล”
		โดย ธนากรณ์ เสรีบุรี กรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
10.30-11.30 น. Keynote Speech by Dr.Yotaro Morishima, President, Professor, 
		Fukui University of Technology 
		"Challenges of Japanese Universities in the Borderless Era"
11.30-11.45 น.	 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
		มหาวิทยาลัยเนชั่น และ Fukui University of Technology
11.45-12.15 น. ชมนิทรรศการผลงานวิชาการ (Poster Section) 
12.15-13.15 น.	 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-15.00 น. เสวนา เรื่อง วางยุทธศาสตร์เมืองลำปางรับ AEC
		อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		สุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
		ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
		อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
15.00-17.00 น. เสวนา “บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่” โดย 
		สุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
		ผู้บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
		พนาสิน ธนบดีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบดีอาร์ตเซรามิก จำกัด 
		อนุวัตร ภูวเศรษฐ์ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง
LAMPANG U-TOWN _LAMPANG _Gateway to ASEAN 2020

LAMPANG U-TOWN _LAMPANG _Gateway to ASEAN 2020

ประกวดดนตรีพื้นเมือง

ประกวดดนตรีพื้นเมือง


Friday, 24 January 2014
09.30 - 10.00 Registration
10.00 - 12.00 Thai singing contest
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 16.00 Thai singing contest

Saturday, 25 January 2014
09.30 - 10.00 Registration
10.00 - 12.00 Academic Presentation
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 16.00 Academic Presentation

Sunday, 26 January 2014
08.30 - 09.00 Registration
09.00 - 09.15 Welcome Remark by Mr. Suthichai Yoon, NMG President 
09.15 - 09.45 Opening Speech "A New Dimension of Lampang City" 
	by Lampang Governor - Mr. Thanin Suphasaen
09.45 - 10.30 Regional Economic Development in the Context of 
	ASEAN Economic Community: A Case Study of Luoyang Model" 
	by Mr. Thanakorn Seriburi, Executive Vice Chairman,
	Chief Executive Officer of Industrial Division 
	and Member of Remuneration Committee, C.P. Pokphand Co., Ltd.
10.30 - 11.30 Keynote speech by Dr.Yotaro Morishima, President, Professor, 
	Fukui University of Technology,
	"Challenges of Japanese Universities in the Borderless Era"
11.30 - 11.45 MOU Signing Ceremony 
	between Nation University and Fukui University of Technology
11.45 - 12.15 Poster Session
12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 15.00 Forum "Lampang U-Town: A Strategy of Building Human Capacity"
15.00 - 17.00 Forum "Thriving Lampang : A New Economic City"

รายชื่อโรงเรียนกวดวิชาในลำปาง และสถาบันกวดวิชาในลำปาง

tutor มาม่ากับ peptein

tutor มาม่ากับ peptein

รายชื่อโรงเรียนกวดวิชาในลำปาง และสถาบันกวดวิชาในลำปาง
เฉพาะที่พอค้นได้ หรือเห็นป้ายหน้าโรงเรียน

1. โรงเรียนคุมอง อนุบาลลำปาง

2. โรงเรียนเสริมวิชาการลำปาง (ดิวดรอป Dew drop) ศรีชุม
054-322502 dewdroplp.com

3. โรงเรียนกวดวิชา One 2 One Center อัสสัมชัญพลาซ่า

4. โรงเรียนกวดวิชาไอคิวอัพ (IQ Up) กาดกองต้า

5. โรงเรียนกวดวิชา แม็ท อคาเดมี่ พระบาท

6. โรงเรียนกวดวิชา มิว อคาเดมี่ อัศวิน

7. โรงเรียนกวดวิชา DMC บุญวาทย์

8. โรงเรียนกวดวิชาสมายด์ อคาเดมี่ ศรีชุม (บ้านสีส้ม)

9. โรงเรียนกวดวิชาบ้านพี่บอล อัสสัมชัญพลาซ่า

10.โรงเรียนกวดวิชาอัจริยะวิทย์ บุญวาทย์

11.โรงเรียนกวดวิชาณฐอร บุญวาทย์

12.โรงเรียนกวดวิชาเดอะเบรน เวียงทองสแควร์

13.สถาบันกวดวิชาซายน์อะคาเดมี่ อัสสัมชัญพลาซ่า

14.สถาบันกวดวิชา สมาร์ทเบรน อัสสัมชัญพลาซ่า

15.สถาบันกวดวิชา วรรณสรณ์ (เคมี อาจารย์ อุ๊) เวียงทองสแควร์

16.สถาบันกวดวิชา Applied Physics เวียงทองสแควร์

17.สถาบันกวดวิชา Enconcept E-Academy เวียงทองสแควร์

18.สถาบันกวดวิชา Da’Vance เวียงทองสแควร์

19.สถาบันกวดวิชา RAC (Rachada Academic Center) เวียงทองสแควร์

20.สถาบันกวดวิชา Future Kids เวียงทองสแควร์

21.สถาบันกวดวิชาโล่เงิน พระบาท

22.สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์ (Kingmath) พระบาท

23. สถาบันกวดวิชาครูอ้อและคณะ ศรีชุม

24. โรงเรียนกวดวิชาภูมิสัมฤทธิ์ ศรีชุม

25. โรงเรียนกวดวิชา ดร.อาท ศรีชุม

26. โรงเรียนกวดวิชา Aurium ศรีชุม

27. โรงเรียนกวดวิชา CU Tutor ศรีชุม

28. โรงเรียนกวดวิชา วิสาลวิทยา (Alternate Academy) ศรีชุม

29. โรงเรียนกวดวิชา ออคเตท อคาเดมี (เคมีพี่โขง + พี่ต่าง ๆ)

ปรับปรุง 24 กุมภาพันธ์ 2556