สงกรานต์ลำปาง “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง”

1. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

1. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

ปีนี้ ลำปางจัดงานสงกรานต์ (Songkarn @lampang)
ชื่อ “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง
ระหว่าง 8 – 13 เมษายน 2558
ณ ข่วงนคร และสวนสาธารณะเขลางค์นคร
สวย สนุก อบอวลด้วยวัฒนธรรมลานนา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374682929322931&id=274768539314371

ข้อความจาก fb page ของ เทศบาลนครลำปาง

8-13 เมษายน
2558 เชิญร่วมสืบสานงานประเพณี สลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2558 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชมรมเทิดมรดกเขลางค์ หน่ายงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนชาวลำปาง จัดงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย และส่งเสริมปีการท่องเที่ยววิถีไทย 1ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา

2. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

2. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

3. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

3. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

4. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

4. สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2558

ข้อมูลงานสงกรานต์ 2557
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1193/

Leave a Reply