ประชุมผู้ปกครอง บว.

เครือข่ายผู้ปกครอง

เครือข่ายผู้ปกครอง

19 มี.ค.55 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ให้ความสำคัญกับ stakeholder โดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนกว่า 792 คนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2554 จากการร่วมงานประชุมผู้ปกครอง พบว่ามีการนำเสนอ อัตลักษณ์ (identity) อย่างชัดเจน คือ “รักการทำดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนป็นผู้นำ” และมีการวางระบบในการดำเนินการกับผู้ปกครอง สร้างกลไกให้เกิดขับเคลื่อนโรงเรียนได้อย่างชัดเจน

โรงเรียนให้ความสำคัญ ต่อ บทบาทของผู้ปกครอง คือ ให้แต่ละห้องเรียนคัดเลือก เครือข่ายผู้ปกครองแต่ละห้องเรียน มาห้องละ 5 คน นำทั้ง 16 ห้องมารวมกัน คัดเลือกเป็นเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นได้ 5 คน แล้วนำไปคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน .. ผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของบทบาทนี้ และคิดว่าจะเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตัวนักเรียน และโรงเรียนก็จะอาสาเข้าไปเป็นเครือข่าย และร่วมกันระดมสมองในการพัฒนาโรงเรียน เป็นอีกกลไกหนึ่งของ stakeholder ที่เข้มแข็ง

Leave a Reply