Tag Archives: sermngam

ตำนานอำเภอเสริมงาม

ตำนานอำเภอเสริมงาม
ที่ได้อ่านจากหนังสือ “ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป
พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้
– ตำนานอำเภอเสริมงาม
– ตำนานวัดหลวงนางอย
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/

แผนที่อำเภอเสริมงาม

แผนที่อำเภอเสริมงาม

ข้อมูลจาก
http://www.ldslpg.org/structure/sreamngam.htm

คำขวัญอำเภอเสริมงาม
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เลิศล้ำถ้ำผากาน คู่บ้านวัดนางอย งามชดช้อยผ้าทอ เพียงพอเกษตรกรรม น้ำใจงามคนเมืองเสริม

พื้นที่
ประมาณ 631.727 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

ข้อมูลการปกครอง
– ตำบล 4 แห่ง
– หมู่บ้าน 42 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
– อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา   การทำสวน   การทำไร่/เลี้ยงสัตว์
– อาชีพเสริม ได้แก่ หัตถกรรมผ้าทอ   ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป   ผลิตภัณฑ์ไม้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
– ป่าไม้
– ภูเขา
– แม่น้ำ

ด้านประชากร
– จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 32,774 คน
– จำนวนประชากรชาย รวม 16,737 คน
– จำนวนประชากรหญิง รวม 16,037 คน
– ความหนาแน่นของประชากร 52 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
– ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  กระเทียม   ข้าว   อ้อย  ถั่วลิสง
– แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่   แม่น้ำเสริม  แม่น้ำต๋ำ   แม่น้ำเลียง  แม่น้ำลา