Tag Archives: swallow

กลืนไม่ลง เป็นอาการของผู้สูงอายุที่สมองเสื่อม

การกลืนยาก อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรคปอด

การกลืนยาก อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรคปอด

ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ลืมหลายอย่าง
มีสิ่งหนึ่งที่ลืมได้อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะลืม
คือ ลืมการกลืนน้ำ
ระหว่างน้ำ กับอาหาร ในผู้ป่วยบางท่าน
พบว่ากลืนน้ำได้ยาก ก่อนการกลืนอาหารยากจะตามมา
เพราะระบบประสาทส่วนกลางควบคุมการกลืนเสื่อมไป
การกลืนในแต่ละครั้งต้องใช้สมาธิ และผู้ป้อนอาหารต้องสังเกต
ให้แต่ละคำผ่านไปก่อน จึงจะป้อนคำใหม่
ถ้าป้อนติดกัน อาหารอาจไปกองรวมกันในปาก
และนำไปสู่การขอคายทิ้งในที่สุด
เนื่องจากคำใหญ่เกินกว่าจะกลืนลง
ในระหว่างมื้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการกลืน
ก็ไม่ควรเปิดทีวีให้ดู เพราะผู้สูงอายุจะมีสติอยู่กับทีวี
แล้วไม่เคี้ยวหรือกลืนอาหารตามปกติ

เรื่องของประสาทส่วนกลาง
ทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง inside out