ตำนานอำเภอวังเหนือ

ตำนานอำเภอวังเหนือ
ที่ได้อ่านจากหนังสือ “ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป
พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้
– ความเป็นมาของอำเภอวังเหนือ
– เจ้าพ่อพญาวัง เจ้าเมืองพระองค์แรกและพระองค์เดียงแห่งเมืองวัง
– ตำนานวัดพระเกิด
– วัดเวียงกาหลง
– ประวัติหมู่บ้านสบลืน และประวัติวัดสบลืน
– บ้านก่อ ช้างเผือกเมืองลำปาง
– ประวัติ/ความสำคัญของวัดบ้านก่อ
– ประวัติโดยย่อ หลวงพ่อคำป้อ นามสกุล อุดหนุน
– ตำนาน “หงษ์หิน”
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/

แผนที่อำเภอวังเหนือ

แผนที่อำเภอวังเหนือ

ข้อมูลจาก
http://www.ldslpg.org/structure/wangnua.htm

คำขวัญอำเภอวังเหนือ
พญาวังเรืองนาม พระธาตุงามเรื่องชื่อ น้ำตกสวนเลื่องลือ นามนี้คือวังเหนือ

พื้นที่
ประมาณ 1,035 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
ร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฝน  หนาว และร้อน

ข้อมูลการปกครอง
– ตำบล 8 แห่ง
– หมู่บ้าน 79  แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
– อาชีพหลัก ได้แก่ ทำการเกษตร อาทิ  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน
– อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า  รับจ้าง   ค้าขาย   ปักผ้าชาวเขา   ไม้แกะสลัก

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
– แร่ดินขาว
– แร่บอลเคลย์

ด้านประชากร
– จำนวนประชากรทั้งสิ้น  รวม 42,349 คน
– จำนวนประชากรชาย  รวม 21,556 คน
– จำนวนประชากรหญิง  รวม 20,793 คน
– ความหนาแน่นของประชากร 6.5 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
– ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ข้าวเหนียว   ถั่วเหลือง
– แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่
1. แม่น้ำวัง
2. แม่น้ำหีด

Leave a Reply