ทำเนียบประธานชมรมอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพ)
Assumption Lampang
Alumni Association


เฟซบุ๊ก : เพจ :: กลุ่ม
aclalumni.com
หน้าหลัก :: ทำเนียบนายกฯ :: ทำเนียบประธานฯ :: ศิษย์เก่าดีเด่น :: Glory 60 :: รร.อัสสัมชัญลำปาง

โลโก้ของโรงเรียน

โลโก้ของสมาคม

โลโก้ของชมรม

เว็บไซต์ของโรงเรียน
อัสสัมชัญลำปาง อนุสรณ์ 2502 - 2503

เพลง - อัสสัมชัญ

ระธานชมรมอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพ) คือ ผู้ถูกเลือกในแต่ละปีโดยสมาชิกที่มาจากการรวมตัวของศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยให้ชื่อว่า ชมรมอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพ)
ทำเนียบประธานชมรมอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพ)
ชื่อ - สกุลปี พ.ศ.ภาพ
7. คุณนภสินธุ์ ตันติไชยบริบูรณ์
facebook icon
เอกสารรับส่งหน้าที่ประธานชมรมฯ
ระเบียบข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญฯ
2566 - 2567
6. พลเอกกฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
facebook icon
2564 - 2565
5. คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ2562 - 2563
4. ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต2560 - 2561 ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต
3. คุณชุมพร ครูพิพัฒน์
facebook icon
2. คุณนิรุฒน์ ตันอนุชิตติกุล
facebook icon
1. พลเอกวีระศักดิ์ ไพรัช
ประธานงานสระเกล้าดำหัว
ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์
facebook icon
Aclalumni.com