ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า
Assumption Lampang
Alumni Association


เฟซบุ๊ก : เพจ :: กลุ่ม
aclalumni.com
หน้าหลัก :: ทำเนียบนายกฯ :: ทำเนียบประธานฯ :: ศิษย์เก่าดีเด่น :: Glory 60 :: รร.อัสสัมชัญลำปาง

โลโก้ของโรงเรียน

โลโก้ของสมาคม

โลโก้ของชมรม

เว็บไซต์ของโรงเรียน
อัสสัมชัญลำปาง อนุสรณ์ 2502 - 2503

เพลง - อัสสัมชัญ

ศิษย์เก่าทุกคนถือเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง และเป็นผู้ที่สามารถเข้ามาร่วมกันดูแล หรือให้ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ของสมาคมฯ ได้ครับ
ายกสมาคมศิษย์เก่า คือ ผู้ถูกเลือกตามวาระในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ซึ่ง สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (Alumni Association of Assumption College Lampang) คือ การรวมตัวของศิษย์เก่า เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยให้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ประวัติสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ช่วงเริ่มต้นปี 2506
ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า อัสสัมชัญลำปาง ารก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง เริ่มขึ้นในช่วงปี 2506 - 2507 โดยภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ ให้ข้อคิดเตือนใจแก่นักเรียนในขณะนั้น ให้พยายามรวบรวมศิษย์เก่ามาพบปะพูดคุยกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ปี พ.ศ. 2510 ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ กลับมารับตำแหน่งอธิการอีกครั้ง ถึงปี พ.ศ. 2512 และในวันคริสต์มาสของทุกปีได้มีการจัดงานวันครอบครัว ดังนั้นคณะครูโรงเรียนที่เป็นศิษย์เก่าได้ปรึกษากับคณะครูอาวุโส มีมติร่วมกันให้จัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ซึ่งครั้งแรกจัดใต้อาคารเซนต์หลุยส์ โดยเชิญภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ มาเป็นประธาน มีผู้มาร่วมงานประมาณ 30 คน ปี พ.ศ. 2511 - 2515 การพบปะระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ แต่ยังไม่มีประธานฯ มารับผิดชอบโดยตรง ปี พ.ศ. 2516 คณะครูโรงเรียนได้มอบหมายให้ ม.เรืองยุทธ นวลบุญเรือง รุ่น 02 และ ม.สุรเดช ประสาทพร รุ่น 04 ร่วมกันยกร่างข้อบังคับ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง และสรรหาศิษย์เก่ามาเป็นประธานจัดงาน เพื่อปรึกษากันก่อตั้งสมาคมฯ ได้นายชนะ บูรมินเหนทร์ รุ่น 04 มาเป็นประธานจัดงานฯ วาระ 1 ปี ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานชมรม มาโดยตลอด
ช่วงก่อตั้งสมาคมฯ ปี พ.ศ.2521-2530
ปี 2521 นายธนพงษ์ หงษ์โสภาวิจิตร รุ่น 08 ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมฯ หาแนวทางที่จะก่อตั้งสมาคมฯ รวบรวมข้อบังคับจากที่ต่าง ๆ มาเป็นต้นแบบ แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ และขอมติที่ประชุมแก้ไขวาระดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ จากวาระ 1 ปี เป็นวาระ 2 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ต่อมานายพิสุทธิ์ สุวรรณชาานุกิจ รุ่น 09 ประธานชมรมคนที่ 2 ปี 2522-2523 ได้พยายามยกร่างข้อบังคับของสมาคมฯ ยื่นต่อทางราชการ แต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะต้องมีผลงานร่วมกับคณะกรรมการฯ จึงมอบหมายให้นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ เลขานุการชมรมฯ เป็นประธานจัดมวยการกุศลระดับชิงแชมป์สมาคมมวยอาชีพภาคเหนือขึ้น นำรายได้เข้าสมาคมฯ กว่า 150,000 บาท และรวบรวมศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนฯ เป็นประจำทุกเดือนมาโดยตลอด
ปี 2524 - 2525 นายระพินทร์ ชิวารักษ์ รุ่น 04 เป็นประธานชมรมฯ ได้ร่วมมือกับ ภารดาอนันท์ ปรีชาวุฒิ ประสานงานแก้ไขข้อบังคับและยื่นขออนุมัติต่อทางราชการจนได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งสมาคมฯ ในปี 2525 และใช้ข้อบังคับใหม่
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางสมัยแรก
ปี 2526 นายวิโรจน์ คฤษณารมย์ รุ่น 06 ได้รับการเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ สมัยแรก วาระ 1 ปี โดยใช้ข้อบังคับของสมาคมฯใหม่ และได้หารือกับคณะกรรมการฯ เพื่อก่อตั้งที่ทำการของสมาคมฯ ได้รวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดิน 1 แปลงในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ โดยนายวิโรจน์ คฤษณารมย์ ได้มอบเงินส่วนตัวดำเนินการจัดสร้างอาคารสมาคมฯ ไปก่อน ในปี 2529 นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ รุ่น 10 เป็นนายกสมาคมฯ ได้เชิญภารดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ มาเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเปิดเป็นที่ทำการสมาคมฯ นับเป็นแห่งเดียวในภาคเหนือที่ทำการสมาคมฯ ไม่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเช่นสมาคมฯ อื่น ๆ
ทศวรรษที่ 3 ปี 2531-2540
ปี 2533-2534 นายเพิ่มทรัพย์ สัทธาธิก รุ่น 08 เป็นนายกสมาคมฯ เห็นว่าอาคารสมาคมฯ ถูกปล่อยปละรกร้าง จะพัฒนาปรับปรุงอาคารสมาคมฯ ให้ดูดีขึ้น แต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะปรับปรุง คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติเปิดให้เช่าอาคารสมาคมฯ ผู้เช่าทำการปรับปรุงอาคารสมาคมฯ เอง และเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ในชั้นล่าง ชั้นบนเป็นที่ทำการสมาคมฯ จนเห็นเป็นรูปร่างเช่นปัจจุบัน และขอมติที่ประชุมใหญ่แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ วาระดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระ 1 ปี เป็นวาระ 2 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน เป็นผลสำเร็จ และใช้มาจนถึงทุกวันนี้ และนายกสมาคมฯ สมัยต่อ ๆ มา ได้ประสานกับทางศิษย์เก่าเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ให้ความร่วมมือสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมแก่น้อง ๆ มีการจัดงานสถาปนาโรงเรียน ร่วมสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง นับตั้งแต่นั้นมา
ทศวรรษที่ 4 ปี 2541-2550
นายกสมาคมฯ แต่ละสมัยได้นำคณะกรรมการและศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด มีการประชุมอย่างเป็นระบบและเข้าร่วมในสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประสานงานและดำเนินงานให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
ทศวรรษที่ 5 ปี 2551-2553
ปี 2550 - 2551 นายณรงค์ ปัทมะเสวี รุ่น 13 เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ ทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีและเก่ง และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของทางโรงเรียน จัดกิจกรรมหารายได้เข้าสมาคมฯ มียอดเงินฝากในบัญชีกว่า 640,000 บาท กำหนดทิศทางและแนวทางใหม่ที่ทันสมัย จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯที่ขาดช่วงหายไปใหม่ จัดเก็บรวบรวมรายชื่อสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน ยกเลิกกิจกรรมโต๊ะสนุกเกอร์ในอาคารสมาคมฯ จัดเก็บค่าสมัครสมาชิกนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาเข้าเป็นสมาชิกใหม่
ปี 2552 - 2553 นายมนัสพี เดชะ รุ่น 23 เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 18 ได้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ กีฬา กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเว็บไซต์ของสมาคมฯ จัดกิจกรรมหารายได้เข้าสมาคมฯ และปรับปรุงอาคารสมาคมฯ จัดเก็บรวบรวมรายชื่อสมาชิกให้เป็นปัจจุบันเพิ่มเติม จัดเก็บค่าสมัครสมาชิกนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาเข้าเป็นสมาชิกใหม่
อ้างอิงจาก เอกสารในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2553 เสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553
ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นายปุณณสิน มณีนันทน์
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2568)
สมัยที่ 25
ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งลำปาง
เฟซบุ๊ก poonnasin.kom
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565)
สมัยที่ 24
นายบุญคุ้ม บุญญะโสภัต
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563)
สมัยที่ 23
นายชัชวาล บุปผาเจริญสุข
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561)
ผลเลือกตั้ง 13 ส.ค.2559
https://www.facebook.com/nid.chatchaval
สมัยที่ 22
พลเอก จักรี ตันติพงศ์
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2559)
ผลเลือกตั้ง 15 ส.ค.2557
https://www.facebook.com/chackree.tantipongse
สมัยที่ 21
นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557)
ผลเลือกตั้ง 11 ส.ค.2555
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001367010516
สมัยที่ 20
นายสุวรรณ นครังกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555)
ผลเลือกตั้ง 30 ต.ค.2553
https://www.facebook.com/suwan.lph
สมัยที่ 19
นายมนัสพี เดชะ
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553)
peenut1112@gmail.com Tel. 08-1951-9729
ผลเลือกตั้ง 18 ต.ค.2551
https://www.facebook.com/manaspee
สมัยที่ 18
นายณรงค์ ปัทมะเสวี (Narong Pattamasaevi)
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551)
narong@trisara.com
Three Dolphins Resort Co.,Ltd.
16 Fl.,Regent House Building, 183 Rajdamri Road,
Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330
Tel.66-2-254-1313 Fax. 66-2-254-7555 Ext. 111
https://www.facebook.com/narong.pattamasaevi.9
สมัยที่ 17
นาย กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่า (พ.ศ.2547 - 2549)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู (พ.ศ.2553 - 2555)
โทร.08-1951-0723
สมัยที่ 16
นาย อติชาต หาญชาญชัย
harncharnchai@hotmail.com โทร.08-1952-6171
https://www.facebook.com/harncharnchai
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู สมัยที่ 10 (พ.ศ.2547 - 2549)
ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และดูแลข้อมูลของสมาคมศิษย์เก่า เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 27
gthaiall@gmail.com โทร.08-1992-7223
https://www.facebook.com/ajburin
Aclalumni.com