ศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าทรงคุณค่า
Assumption Lampang
Alumni Association


เฟซบุ๊ก : เพจ :: กลุ่ม
aclalumni.com
ศิษย์เก่าดีเด่น หมายถึง ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกศิษย์เก่าและสาธารณชนทั่วไป
ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ย่อมทำให้สถาบันการศึกษาที่ตนเองจบออกมามีชื่อเสียงตามไปด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือหรือชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา จึงได้มาจากความสำเร็จของศิษย์เก่า (อ่านเพิ่ม..)

แรงบันดาลใจไปสู่ฝัน
จากพี่ถึงน้อง ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ศิษย์เก่าทรงคุณค่า และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าทรงคุณค่า และ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ดังนี้
ศิษย์เก่าทรงคุณค่า
พลเอกวิสันติ สระศรีดา ACL 21
ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ACL 26
ศิษย์เก่าดีเด่น ( ด้านความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน)
1. นายเธียรชัย เครือสุวรรณ ACL 07
2. นายเศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ ACL 14
3. พลเอกพรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ACL 16
4. นายพงษ์เทพ บุญเกิด ACL 18
5. พลเอก ศักดา ดีเดชา ACL 21
6. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ACL 22
7. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ ACL 22
8. พลโทสมศักดิ์ เตชะสืบ ACl 23 (รุ่นไร้เทียมทาน)
9. นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ACL 23 (รุ่นเสาเอก)
10. พันตำรวจเอกไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ACL 27
11. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ACL 29
12. นายแพทย์ กำพล เครือคำขาว ACL 31
ศิษย์เก่าทรงคุณค่า และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566
พลเอกวิสันติ สระศรีดา ACL 21
พลเอกวิสันติ สระศรีดา ACL 21
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ACL 26
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ACL 26
นายเธียรชัย เครือสุวรรณ ACL 07
นายเธียรชัย เครือสุวรรณ ACL 07
นายเศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ ACL 14
นายเศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ ACL 14
พลเอกพรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ACL 16
พลเอกพรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ACL 16
นายพงษ์เทพ บุญเกิด ACL 18
นายพงษ์เทพ บุญเกิด ACL 18
พลเอก ศักดา ดีเดชา ACL 21
พลเอก ศักดา ดีเดชา ACL 21
นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ACL 22
นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ACL 22
นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ ACL 22
นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ ACL 22
พลโทสมศักดิ์ เตชะสืบ ACl 23 (รุ่นไร้เทียมทาน)
พลโทสมศักดิ์ เตชะสืบ ACl 23 (รุ่นไร้เทียมทาน)
นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ACL 23 (รุ่นเสาเอก)
นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ACL 23 (รุ่นเสาเอก)
พันตำรวจเอกไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ACL 27
พันตำรวจเอกไกรสิทธิ พรหมปฏิมา ACL 27
นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ACL 29
นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ACL 29
นายแพทย์ กำพล เครือคำขาว ACL 31
นายแพทย์ กำพล เครือคำขาว ACL 31
ศิษย์เก่าทรงคุณค่า ประจำปี 2565
ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล
ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล
นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ
นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
นายรณนภา วรรณโชติ
นายรณนภา วรรณโชติ
นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง
นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง
นายกิตติ จิวะสันติการ
นายกิตติ จิวะสันติการ
นายบริรักษ์ ทุ่งแจ้ง
นายบริรักษ์ ทุ่งแจ้ง
นายเชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว
นายเชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว
พลอากาศโท วิทยา ถาน้อย
พลอากาศโท วิทยา ถาน้อย
พลโท ทวีศักดิ์ มณีวงศ์
พลโท ทวีศักดิ์ มณีวงศ์
นายมนต์ชัย หาญพงษ์พันธ์
นายมนต์ชัย หาญพงษ์พันธ์
ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
นายอรรถพล ชื่นกุล
นายอรรถพล ชื่นกุล
นายอภิชา บุญรังษี
นายอภิชา บุญรังษี
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
รายชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 ท่าน
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556
รายชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 8 ท่าน
Aclalumni.com