ศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าทรงคุณค่า
Assumption Lampang
Alumni Association


เฟซบุ๊ก : เพจ :: กลุ่ม
aclalumni.com
ศิษย์เก่าดีเด่น หมายถึง ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกศิษย์เก่าและสาธารณชนทั่วไป
ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ย่อมทำให้สถาบันการศึกษาที่ตนเองจบออกมามีชื่อเสียงตามไปด้วย ดังนั้นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือหรือชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา จึงได้มาจากความสำเร็จของศิษย์เก่า (อ่านเพิ่ม..)

แรงบันดาลใจไปสู่ฝัน
จากพี่ถึงน้อง ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ศิษย์เก่าทรงคุณค่า ประจำปี 2565
ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล
ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล
นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ
นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
นายรณนภา วรรณโชติ
นายรณนภา วรรณโชติ
นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง
นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง
นายกิตติ จิวะสันติการ
นายกิตติ จิวะสันติการ
นายบริรักษ์ ทุ่งแจ้ง
นายบริรักษ์ ทุ่งแจ้ง
นายเชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว
นายเชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว
พลอากาศโท วิทยา ถาน้อย
พลอากาศโท วิทยา ถาน้อย
พลโท ทวีศักดิ์ มณีวงศ์
พลโท ทวีศักดิ์ มณีวงศ์
นายมนต์ชัย หาญพงษ์พันธ์
นายมนต์ชัย หาญพงษ์พันธ์
ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม
นายอรรถพล ชื่นกุล
นายอรรถพล ชื่นกุล
นายอภิชา บุญรังษี
นายอภิชา บุญรังษี
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
รายชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 ท่าน
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556
รายชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 8 ท่าน
Aclalumni.com