ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1. ความรู้เบื้องต้น+
2. บุคลากร และองค์การ+
3. ระบบ และตัวแบบ
4. การจัดการ และการตัดสินใจ+
5. ฮาร์ดแวร์
6. ซอฟท์แวร์
7. การจัดการฐานข้อมูล+
8. การสื่อสารโทรคมนาคม
9. การประมวลผลรายการ
10. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ+
11. ระบบฐานความรู้+
12. ระบบสารสนเทศสำนักงาน
13. บทบาทและขอบเขตของธุรกิจ+
14. การวิเคราะห์ความต้องการ+
15. การออกแบบระบบ+
16. การจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษา
17. ศูนย์สารสนเทศ+
18. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ+
19. ผลกระทบด้านจริยธรรม และสังคม+
+ ผู้ทรงคุณวุฒิ+
ปรับปรุง : 2559-08-14