สารบัญ
1. pdf:Abraham Silberschatz
2. ppt:George A. Papadopoulos
3. pdf:Angela Demke Brown
4. ผศ.พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
5. รวมอีเลินนิ่ง (จุฬา)
>> Port อะไรเป็นอะไร # #
>> หลายโอเอส (Multi Boot ***)
>> ศัพท์เทคนิก (Term)
>> ประวัติยูนิกส์
>> ประวัติวินโดวส์
>> ประวัติภาษาคอมพิวเตอร์
>> RAID
>> ตัวอย่างเอกสารการสอน (1,2)
>> แนะนำเว็บ (Web Guides)

Photo Gallery
+ virtualbox_dos622
+ virtualbox_win98
+ Intro. to VirtualBox
สาระการเรียนรู้
งานเตรียมสอน 15 สัปดาห์
1. ระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System)
  1.1 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
  1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  1.3 ปฏิบัติการสำรวจข้อมูล
2 lec 2 lab
2. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 2.1 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 2.2 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ 2.3 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 2.4 โครงสร้างระบบปฏิบัติการ 2.5 ปฏิบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพ
+ บูท win98
2 lec 2 lab
3. การจัดการโปรเซส (Process Management) 3.1 องค์ประกอบของโปรเซส 3.2 สถานะของโปรเซส 3.3 การจัดเวลาโปรเซส 3.4 การปฏิบัติการบนโปรเซส 3.5 โปรเซสสื่อประสาน 3.6 การสื่อสารในโปรเซส 3.7 แบบของการประมวลผล 3.8 ปฏิบัติการฝึกเขียนแผนภาพ
2 lec 2 lab
4. เทรด (Threads) 4.1 ความหมายของ Threads 4.2 Multithreading Models 4.3 Threading Issues 4.4 Pthreads 4.5 ปฏิบัติการฝึกค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติม 2549-12-13
2 lec 2 lab
5. การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) 5.1 กระบวนการจัดการหน่วยความจำ 5.2 หน่วยความจำหลัก 5.3 การแบ่งเป็นหน้า 5.4 การสับเปลี่ยนหน้า 5.5 การแบ่งเป็นเซ็กเมนต์ 5.6 ปฏิบัติการฝึกเขียนแผนภาพ
2 lec 2 lab
6. การจัดการเวลซีพียู (CPU Scheduling) 6.1 Scheduling Criteria 6.2 Scheduling Algorithms 6.3 Algorithm Evaluation 6.4 ปฏิบัติการเขียนอัลกอริทึม
2 lec 2 lab
7. ระบบรับ และแสดงผล (Input/Output Systems) 7.1 อุปกรณ์รับ และแสดงผล 7.2 Application I/O Interface 7.3 Kernel I/O Subsystem 7.4 ปฏิบัติการทดสอบ
2 lec 2 lab
8. ระบบแฟ้ม (File System) 8.1 โครงสร้างระบบแฟ้ม 8.2 โครงสร้างไดเรกทอรี่ 8.3 วิธีการเข้าถึง 8.4 การอนุญาตให้เข้าถึงแฟ้ม 8.5 ปฏิบัติการจัดการแฟ้ม
2 lec 2 lab
9. ระบบกระจาย (Distributed Systems) 9.1 ประโยชน์ของระบบกระจาย 9.2 การเชื่อมต่อ (Topology) 9.3 แบบของเครือข่าย (Network Types) 9.4 อีเธอร์เน็ต (Ethernet) 9.5 ปฏิบัติการฝึกเชื่อมต่อเครือข่าย
2 lec 2 lab
10. การป้องกัน +ระบบความมั่นคง (Protection and Security) 10.1 การป้องกัน (Protection) 10.2 สภาพแวดล้อมของความมั่นคง 10.3 ภัยคุกคาม (Threats) 10.4 การรับรองผู้ใช้ 10.5 การเข้ารหัส (Encryption) 10.6 ปฏิบัติการฝึกป้องกัน และรักษา
4 lec 4 lab
11. ระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Operating System) 11.1 ประวัติความเป็นมา (History) 11.2 หลักการออกแบบ 11.3 ระบบแฟ้ม (File System) 11.4 คำสั่ง (Command) 11.5 การรักษาความมั่นคง (Security) 11.6 ระบบเครื่องบริการ 11.7 ปฏิบัติการฝึกใช้ระบบปฏิบัติการ
4 lec 4 lab
12. ระบบปฏิบัติการ Windows (Windows Operating system) 12.1 ประวัติความเป็นมา (History) 12.2 หลักการออกแบบ 12.3 โครงสร้างระบบ (Structure System) 12.4 ระบบแฟ้ม (File System) 12.5 ระบบ DOS 12.6 โปรแกรมประยุกต์ 12.7 ปฏิบัติการฝึกใช้งาน แล้วนำเสนอ - ประสบการณ์ติดตั้ง XP - เพิ่ม grave เปลี่ยนไทย
4 lec 4 lab
:: ศัพท์ที่น่าสนใจ (ไม่มี mean) :: วิธีลบแฟ้ม Access Denied :: งานที่มอบหมาย os/ebook FundaOfUnix.pdf
ปรับปรุง : 2560-02-04