เอกสารที่น่าสนใจ
1. pdf:Abraham Silberschatz
2. ppt:George A. Papadopoulos
3. pdf:Angela Demke Brown
4. ผศ.พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
5. รวมอีเลินนิ่ง (จุฬา)

หัวข้อที่น่าสนใจ
>> ประวัติยูนิกส์
>> ประวัติวินโดวส์
>> ประวัติภาษาคอมพิวเตอร์
>> Smartphone
>> คำสั่งภายใน ภายนอก
>> Batch file
>> Debug
>> Port อะไรเป็นอะไร # #
>> หลายโอเอส (Multi Boot ***)
>> ศัพท์เทคนิก (Term)
>> RAID
>> ตัวอย่างเอกสารการสอน (1,2)
>> แนะนำเว็บ (Web Guides)

VirtualBox
+ Intro. to VirtualBox
+ virtualbox_dos622
+ virtualbox_win98

สาระการเรียนรู้
1. ระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System)
  1.1 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
  1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  1.3 ปฏิบัติการสำรวจข้อมูล

2. ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
  2.1 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
  2.2 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ
  2.3 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
  2.4 โครงสร้างระบบปฏิบัติการ
  2.5 ปฏิบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพ

+ บูท win98 3. การจัดการโปรเซส (Process Management) 3.1 องค์ประกอบของโปรเซส 3.2 สถานะของโปรเซส 3.3 การจัดเวลาโปรเซส 3.4 การปฏิบัติการบนโปรเซส 3.5 โปรเซสสื่อประสาน 3.6 การสื่อสารในโปรเซส 3.7 แบบของการประมวลผล 3.8 ปฏิบัติการฝึกเขียนแผนภาพ 4. เทรด (Threads) 4.1 ความหมายของ Threads 4.2 Multithreading Models 4.3 Threading Issues 4.4 Pthreads 4.5 ปฏิบัติการฝึกค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติม 2549-12-13 5. การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) 5.1 กระบวนการจัดการหน่วยความจำ 5.2 หน่วยความจำหลัก 5.3 การแบ่งเป็นหน้า 5.4 การสับเปลี่ยนหน้า 5.5 การแบ่งเป็นเซ็กเมนต์ 5.6 ปฏิบัติการฝึกเขียนแผนภาพ 6. การจัดการเวลซีพียู (CPU Scheduling) 6.1 Scheduling Criteria 6.2 Scheduling Algorithms 6.3 Algorithm Evaluation 6.4 ปฏิบัติการเขียนอัลกอริทึม 7. ระบบรับ และแสดงผล (Input/Output Systems) 7.1 อุปกรณ์รับ และแสดงผล 7.2 Application I/O Interface 7.3 Kernel I/O Subsystem 7.4 ปฏิบัติการทดสอบ 8. ระบบแฟ้ม (File System) 8.1 โครงสร้างระบบแฟ้ม 8.2 โครงสร้างไดเรกทอรี่ 8.3 วิธีการเข้าถึง 8.4 การอนุญาตให้เข้าถึงแฟ้ม 8.5 ปฏิบัติการจัดการแฟ้ม 9. ระบบกระจาย (Distributed Systems) 9.1 ประโยชน์ของระบบกระจาย 9.2 การเชื่อมต่อ (Topology) 9.3 แบบของเครือข่าย 9.4 อีเธอร์เน็ต (Ethernet) 9.5 ปฏิบัติการฝึกเชื่อมต่อเครือข่าย 10. การป้องกัน+ระบบความมั่นคง (Protection and Security) 10.1 การป้องกัน (Protection) 10.2 สภาพแวดล้อมของความมั่นคง 10.3 ภัยคุกคาม (Threats) 10.4 การรับรองผู้ใช้ 10.5 การเข้ารหัส (Encryption) 10.6 ปฏิบัติการฝึกป้องกัน และรักษา 11. ระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Operating System) 11.1 ประวัติความเป็นมา (History) 11.2 หลักการออกแบบ 11.3 ระบบแฟ้ม (File System) 11.4 คำสั่ง (Command) 11.5 การรักษาความมั่นคง (Security) 11.6 ระบบเครื่องบริการ 11.7 ปฏิบัติการฝึกใช้ระบบปฏิบัติการ 12. ระบบปฏิบัติการ Windows (Windows Operating system) 12.1 ประวัติความเป็นมา (History) 12.2 หลักการออกแบบ 12.3 โครงสร้างระบบ 12.4 ระบบแฟ้ม (File System) 12.5 ระบบ DOS 12.6 โปรแกรมประยุกต์ 12.7 ปฏิบัติการฝึกใช้งาน แล้วนำเสนอ - ประสบการณ์ติดตั้ง XP - เพิ่ม grave เปลี่ยนไทย :: ศัพท์ที่น่าสนใจ (ไม่มี mean) :: วิธีลบแฟ้ม Access Denied :: งานมอบหมาย/โครงงาน
os/ebook
FundaOfUnix.pdf
ปรับปรุง : 2561-01-17