การเขียนโฮมเพจ หรือ การเขียนเว็บเพจ เบื้องต้น
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2552-06-07 (เพิ่มตัวอย่าง xhtml)
บทเรียนหลัก
1. สอน Dreamweaver
2. สอน Graphic Application
3. สอน Java Script
+ แผนสอนเขียนเว็บ htm 49-05-02
+ แผนสอนเขียนเว็บ txt 49-05-02

บทเรียนเสริม
1. สอนเขียน HTML (ใหม่ 12 Hr)
2. สอนเขียน HTML (เก่า)
3. Webserver Setup
4. PhotoShop
5. Flash by SwishMax
6. มาตรฐาน RGB
7. การใช้ Template
8. Programming
9. Java Script
10. โฆษณาเว็บไซต์
11. จดโดเมน และเว็บโฮสติ้ง
12. website49.ppt (Health)
13. htmlslide49.zip
(3 HTML + Thainame.net)


ตัวอย่าง Java Script
1. นาฬิการอบ Mouse (ใต้ /body)
2. เมนูแบบ Dynamic (2.15)
3. ปฏิทินสวย (5.6)


อื่น ๆ
+ สอนเขียน HTML 7 บทเรียน
+ แผนสอนเขียนเว็บ (doc) 49-05-02
+ แผนสอนเขียนเว็บ (txt) 49-05-02
+ แผนสอนเขียนเว็บ (doc) 48-05-12
+ แผนสอนเขียนเว็บ (htm) 48-05-12
+ DreamWeaver7 Screen


Dream 8 (new)
Dream 7 = Dream MX 2004
Dream 6 = Dream MX


ข้อควรทราบ
+ ความหมาย เว็บไซต์(Website)
เปรียบเสมือนหมู่บ้าน เพราะเห็นชื่อหมู่บ้าน ก็ต้องคาดหวังได้ว่าจะพบอะไรในหมู่บ้านนี้
+ ความหมาย โฮมเพจ(Homepage)
เปรียบเสมือนบ้าน ที่มีแผนที่อยู่หน้าประตูว่าท่านจะเดินไปพบใครห้องไหนทางชั้นไหน
+ ความหมาย เว็บเพจ(Webpage)
เปรียบเสมือนห้อง ที่เก็บข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ครอบครัว สินค้า สะสม
+ Dreamweaver มิใช่จุดเริ่มต้น
แต่เป็นการรวบรวมผลงานต่าง ๆ ที่มีมาเผยแพร่ ถ้าไม่มีอะไรจะใส่ใน dream คงต้องไปหาให้มีก่อน
+ Dreamweaver มิใช่จุดสุดท้าย
เพราะผลที่ได้จาก dream มีผู้สร้างทราบคนเดียว ต้องนำไป upload เพื่อเผยแพร่ใน Web Server
   ขั้นตอนการติดตั้งภาษาไทยใน DreamweaverMX
   วิธีแรก (ยังพบปัญหาใน Code View)
  1. ถ้าเป็น Dreamweaver MX และมีปัญหาภาษาไทย ให้ Download windows874.xml ไว้ใน
   C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver MX\Configuration\Encodings
  2. เปิดแฟ้ม EncodingMenu.xml มาแก้ไข
  3. เพิ่มบรรทัดที่มี 874 ลงไปอย่างเหมาะสม
  4. เปิด Dream ขึ้นมาใหม่ แล้วกดปุ่ม Ctrl - U
  5. เข้า Font, Font Setting เลือก Windows 874
  6. เปลี่ยน Proportional Font เป็น microsoft sans serif
  7. เข้า New Document
  8. เปลี่ยน Default Encoding เป็น Windows 874
  9. ปิด Dream แล้ว New Document ใหม่
  10. เปิดเอกสารที่ Save ไว้ก็ไม่พบปัญหาภาษาไทยอีก
  11. วิธีนี้ยังพบปัญหาภาษาไทยใน Code View
   วิธีที่สอง (ใช้แฟ้มจาก Thaiware.com : dream_thai_mx.exe)
  1. Download และติดตั้ง Thai Add-on จึงจะใช้ภาษาไทยใน Code View ได้
  2. หลังจากนั้น เปิด Dream ขึ้นมาใหม่ แล้วกดปุ่ม Ctrl - U
  3. เข้า Font, Font Setting เลือก Windows 874
  4. เปลี่ยน Proportional Font เป็น microsoft sans serif
  5. เข้า New Document
  6. เปลี่ยน Default Encoding เป็น Windows 874
  7. ปิด Dream แล้ว New Document ใหม่
  เอชทีเอ็มแอล (HTML) คืออะไร [ wikipedia.org]
  HTML (HyperText Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ในปัจจุบัน HTML ล่าสุดคือ รุ่น 4.01 เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML รุ่นแรกคือ 1.0 (ม.ค.2543) ซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบ XML (eXtensible Markup Language)
  XHTML (Extensible HyperText Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่คล้ายภาษา HTML แต่เข้มงวดเรื่องโครงสร้างภาษา (syntax) มากกว่า เนื่องจาก HTML ใช้โครงสร้าง SGML ที่ยืดหยุ่น ในขณะที่ XHTML พัฒนาจาก XML ที่คล้ายกับ SGML เช่นกัน แต่เข้มงวดมากกว่า อาจมองได้ว่า XHTML เป็นการแปลง HTML เดิมให้อยู่ในโครงสร้างของ XML
  ตัวอย่าง XHTML
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head><title>Quick Example</title>
  <meta http-equiv="content-type" 
  content="text/html;charset=tis-620" />
  </head>
  <body><h1>Quick Example</h1>
  <p><a href="http://validator.w3.org/check/referer">
  <img src = "http://validator.w3.org/images/vxhtml10"
  height="31" width="88" alt="hello" /></a></p>
  <p>hello</p>
  <script type="text/javascript">
  <!-- <![CDATA[
  document.write("<h2>Table of Factorials</h2>");
  for(i = 1, fact = 1; i < 10; i++, fact *= i) {
  document.write(i + "! = " + fact);
  document.write("<br />");
  }
  // ]]> -->
  </script>
  </body></html>
  
1. Introduction to Dreamweaver
- DreamWeaver และ Internet Explorer
- Menu Bar, Window, Show Panels (F4)
- Menu Bar, Window, Insert (Ctrl+F2)
- Menu Bar, Window, Properties (Ctrl+F3)
- Menu Bar, Edit, Preference (Ctrl+U)
- Menu Bar, Commands, Clean Up HTML ...
ข้อควรทราบ
1. ความแตกต่างของ website, homepage และ webpage
2. Dreamweaver คืออะไร รวมถึงจุดเด่น และจุดด้อย
3. วิธีแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย ใน Dreamweaver
4. การติดตั้ง Web Server
5. HTML คืออะไร จำเป็นต่อ Server-Side Script อย่างไร
6. ความคาดหวังจากการสอน (body, character, image, link, table, javascript)
7. การเผยแพร่ (Upload เช่น thainame.net, geocities.com)
1.1 สาระการเรียนรู้ : การติดตั้ง Dream
+ ติดตั้ง Macromedia Dreamweaver MX
แบบฝึกหัด
+ ฝึกติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX
1.2 สาระการเรียนรู้ : การเรียกใช้ Dream
+ เปิดโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX
แบบฝึกหัด
+ ฝึกเปิด Macromedia Dreamweaver MX
1.3 สาระการเรียนรู้ : การเปิดใช้ Dream ครั้งแรก
+ เลือก Workspace สำหรับทำงาน
- ให้เลือก Dreamweaver MX Workspace ดังภาพ
แบบฝึกหัด
+ ฝึกเปิด Macromedia Dreamweaver MX
1.4 สาระการเรียนรู้ : แนะนำส่วนต่าง ๆ ของ Dream
+ เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
- Menu Bar, View, (View, Code, Code and Design)
- Menu Bar, Window, Show Panels (F4)
- Menu Bar, Window, Insert (Ctrl+F2)
- Menu Bar, Window, Properties (Ctrl+F3)
- Menu Bar, Modify, Page Properties (Ctrl+J)
- Menu Bar, Edit, Preference (Ctrl+U)
- Menu Bar, Commands, Clean Up HTML ...
แบบฝึกหัด
+ ฝึกเลือก Show/Hide ส่วนต่าง ๆ
+ ฝึกล้าง HTML ที่ไม่จำเป็น
1.5 สาระการเรียนรู้ : การแก้ปัญหาภาษาไทยใน Dream
+ ศึกษาการแก้ปัญหาภาษาไทยแบบ Manual
+ แนะนำการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม dream_thai_mx.exe จาก thaiware.com
แบบฝึกหัด
+ ฝึกแก้ปัญหาภาษาไทยทั้ง 2 วิธี
1.6 สาระการเรียนรู้ : การเลือก Font ภาษาไทยใน Dream
+ ศึกษาการกำหนด Font ใน Preference
+ ศึกษาการกำหนด Font ให้กับตัวอักษร
แบบฝึกหัด
+ ฝึกกำหนด Font ใน Preference
+ ฝึกกำหนด Font อย่างน้อย 3 Fonts สำหรับ 3 บรรทัด
1.7 สาระการเรียนรู้ : การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
+ ศึกษาภาพที่เตรียมให้ใช้
+ ศึกษาการใช้ตัวอักษรแบบต่าง ๆ
แบบฝึกหัด
+ ฝึกใช้ตัวอักษรแบบต่าง ๆ
+ ฝึกตรวจสอบขนาดภาพ และการเก็บภาพเป็นที่เป็นทาง
1.8 สาระการเรียนรู้ : การแทรกภาพ
+ ศึกษาการแทรกภาพใน Dream โดยใช้ภาพที่เตรียมไว้แล้ว
แบบฝึกหัด [ _elephant.jpg ]
+ ฝึกใช้ภาพหลายภาพในเว็บเพจ
1.9 สาระการเรียนรู้ : การสร้างลิงค์
+ ศึกษาการใส่ลิงค์ใน Dream
+ วางแผนสร้าง x2.htm จึงสร้างลิงค์ใน x1.htm ให้เชื่อมต่อกับ x2.htm
แบบฝึกหัด
+ ฝึกใส่ลิงค์แบบต่าง ๆ
1.10 สาระการเรียนรู้ : การสร้างลิงค์สำหรับหลายเว็บเพจ
+ สร้างเว็บเพจชื่อ x1.htm
+ สร้างเว็บเพจชื่อ x2.htm
+ ใส่ลิงค์ x1.htm ไว้ในแฟ้ม x2.htm
+ ศึกษาความหมายของ target ( _self _blank _top thailand )
แบบฝึกหัด
+ ฝึกใส่ลิงค์ในเว็บเพจต่าง ๆ
1.11 สาระการเรียนรู้ : การสร้างลิงค์ใน index.html
+ สร้างเว็บเพจ index.html
+ สร้างลิงค์ต่าง ๆ ใน index.html
แบบฝึกหัด
+ ฝึกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเว็บเพจต่าง ๆ
1.12 สาระการเรียนรู้ : การเปิด index.html ใน Internet Explorer
+ ศึกษาการเปิดเว็บเพจใน Internet Explorer
+ ศึกษาการกด F5 หรือ Ctrl-F5
+ รวบรวมแฟ้ม ประกอบด้วย index.html x1.htm x2.htm และ _elephant.jpg
+ ศึกษาการนำผลงานไปเผยแพร่ เช่น บริการจากเครื่องของตนเอง หรือ Upload ไปไว้ในอินเทอร์เน็ต
แบบฝึกหัด
+ ฝึกเปิดเว็บเพจด้วย Internet Explorer
+ ฝึกเผยแพร่ผลงาน
- Upload ไปไว้ที่ thainame.net หรือ geocities.com (Free Web Hosting)
- ทำให้เครื่องตนเองเป็น Web Server โดยใช้โปรแกรมของ thaiabc.com (Apache, PHP, MySQL)
1.13 สาระการเรียนรู้ : การค้นหาข้อมูลใน Google.com
+ ศึกษาการสืบค้นจาก google.com
+ ศึกษาการสืบค้นจาก alltheweb.com
+ ศึกษาการสืบค้นจาก yahoo.com
แบบฝึกหัด
+ ฝึกค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ต
+ ฝึกค้นหาวีดีโอจากอินเทอร์เน็ต
1.14 สาระการเรียนรู้ : การนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาไว้ในเครื่อง
+ ศึกษาการนำแฟ้มภาพ ไปเก็บในห้องที่เหมาะสม
+ ศึกษาความแตกต่างของภาพ และภาพพื้น
แบบฝึกหัด
+ ฝึกคัดลอกภาพจากอินเทอร์เน็ต
1.15 สาระการเรียนรู้ : การคัดลอกเว็บเพจจากอินเทอร์เน็ต
+ เปิดเว็บเพจ http://www.thaiall.com/malee
+ ศึกษาการ Save As .. เว็บเพจ (Web Page, complete) เป็น malee.htm
+ ศึกษาแฟ้ม 4 แฟ้มที่มีในห้อง malee_files ซึ่งถูกสร้างอัตโนมัติ
+ ศึกษาการ View, Source แล้ว Save As (Web Page, HTML only)
+ ศึกษาการแก้ไขแฟ้ม ที่ได้จากอินเทอร์เน็ต
แบบฝึกหัด
+ ฝึกนำแฟ้มที่จัดเก็บไว้ มาแก้ไข
1.16 สาระการเรียนรู้ : การกำหนด meta และแทรกภาพจากอินเทอร์เน็ต
+ ศึกษาความสำคัญของ Meta Tag
+ ศึกษาการเขียน charset
+ ศึกษาการเขียน keywords
+ ศึกษาการเขียน description
แบบฝึกหัด
+ ฝึกเขียนเว็บเพจที่มี Meta Tag
+ ตัวอย่าง HTML Code
<html><head>
<title>แผนงาน</title>
<meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=windows-874">
<meta name=keywords content="plan,policy,lampang">
<meta name=description content="แผนงานของสำนักงาน">
</head>
<body>รายละเอียด
</body></html>
1.17 สาระการเรียนรู้ : การสร้างตาราง
+ ศึกษาการสร้างตาราง
+ ศึกษาการสร้างตารางหลายหลัก
+ ศึกษาการสร้างตารางหลายบรรทัด
แบบฝึกหัด
+ ฝึกสร้างตาราง 3 หลัก
+ ตัวอย่าง HTML Code
<table width=75% cellpadding=20 cellspacing=10 border=5>
<tr><td>ไทย</td><td>รัก</td></tr>
<tr><td>กัน</td><td>นะ</td></tr>
</table>
1.18 สาระการเรียนรู้ : การสร้างตารางซ้อนตาราง
+ ศึกษาการสร้างตารางหลายแถว
+ ศึกษาการสร้างตารางหลายหลัก
แบบฝึกหัด
+ ฝึกสร้างตารางซ้อนในตาราง
+ ตัวอย่าง HTML Code
<table width=75% cellpadding=20 cellspacing=10 border=5>
<tr><td>ไทย</td><td>รัก</td></tr>
<tr><td>กัน</td><td>
<table bgcolor=yellow width=100%><td>นะ</td></table>
</td></tr>
</table>
1.19 สาระการเรียนรู้ : การสร้าง Layer
+ ศึกษาการสร้างแผ่นงาน ด้วยคำสั่ง DIV
+ ศึกษาการสร้างแผ่นงานหลายแผ่น และกำหนด z-index
แบบฝึกหัด [ _elephant.jpg , ตัวอย่าง ]
+ ฝึกสร้างแผ่นงาน ซ้อนแผ่นงาน
+ ตัวอย่าง HTML Code
<div style="position:absolute; left:50px; top:50px;">
<img src=_elephant.jpg>
</div>
หรือ
<div style="position:absolute; left:50px; top:50px; width=150;
background:#00ffff; z-index=1;">
abc<br><img src=_elephant.jpg>
</div>
1.20 สาระการเรียนรู้ : การแทรกภาพ และการแก้ไข Code
+ ศึกษาการแทรกภาพ และการเปลี่ยน Code หลังจัดเก็บ ใน Dreamweaver
แบบฝึกหัด
+ ฝึกเขียน Code แทรกภาพ
+ ตัวอย่าง HTML Code
<a href=http://www.101-idea.com/counterr.php>
<img src=http://www.101-idea.com/counter2.php border=0>
</a>
1.21 สาระการเรียนรู้ : การสร้างเฟรม
+ ศึกษาการใช้ frame แบบต่าง ๆ
แบบฝึกหัด
+ ฝึกเขียน Code เรียกใช้เฟรม
+ ตัวอย่าง HTML Code
<frameset rows="300,*">
<frame src=http://www.thaiall.com>
<frame src=http://www.thaiabc.com>
</frameset>
1.22 สาระการเรียนรู้ : การสร้าง iframe
+ ศึกษาการใช้ iframe เรียกใช้เว็บเพจของตนเอง
+ ศึกษาการใช้ iframe เรียกใช้เว็บเพจจากอินเทอร์เน็ต
แบบฝึกหัด
+ ฝึกใช้ iframe เรียกเว็บเพจจากอินเทอร์เน็ต
+ ตัวอย่าง HTML Code
<iframe src=x.htm width=300 height=200 align=center name=iframe frameborder=no>
</iframe>
2. Graphic Application
- Photoshop (ต่างกันนิดหน่อย ทุกรุ่น)
- Internet Explorer
- Microsoft Paint (มีในทุกเครื่อง)
- Swish (ไม่ต่างจาก SwishMax มากนัก)
- IrfanView หรือ IView (คู่แข่ง ACDSee)
ข้อควรทราบ
1. แนะนำโปรแกรมแก้ไขภาพ เช่น Photoshop, IrfanView, MS Paint
2. ความแตกต่างของ jpg และ gif
3. ความสัมพันธ์ของ .gif กับ Background
4. ความแตกต่างของ Thumbnail, Enlarge และ Gallery
5. ความแตกต่างของ Flash, Swish และ SWF
2.1 สาระการเรียนรู้ : การลบ Background ด้วย PhotoShop
+ เปิดโปรแกรม Photoshop
+ Open ภาพ และเปลี่ยนประเภทของ Layer จาก Background เป็น Layer 0
+ เลือกลบ Background ออกให้หมด
แบบฝึกหัด [ _sing.jpg , _singn.gif , _singn.jpg ]
+ ฝึกลบ Background
+ ฝึกเปลี่ยนสี cube.jpg
2.2 สาระการเรียนรู้ : การจัดเก็บเป็น .gif
+ ศึกษาการจัดเก็บภาพ ให้เป็นภาพโปร่ง
+ จัดเก็บภาพนี้เป็น _singn.jpg
+ จัดเก็บภาพนี้เป็น _singn.gif
แบบฝึกหัด
+ ฝึกจัดเก็บภาพให้เป็นภาพโปร่ง
2.3 สาระการเรียนรู้ : การนำภาพมาเรียงต่อกันในเว็บเพจ
+ เปิด Notepad แล้วพิมพ์คำสั่ง HTML เพื่อแสดงภาพ 4 ภาพ
+ ภาพแรก เป็นต้นฉบับ
+ ภาพที่สอง เป็น .gif แต่อยู่บนพื้นตารางสีเหลือง
+ ภาพที่สาม เป็น .gif แต่อยู่บนพื้นตารางสีน้ำเงิน
+ ภาพที่สอง เป็น .jpg แต่อยู่บนพื้นตารางสีแดง
แบบฝึกหัด [ ตัวอย่าง ]
+ ฝึกเขียนเว็บเพจดังกล่าว แสดง 4 ภาพ
+ ตัวอย่าง HTML Code
<body bgcolor=black>
<table>
<td bgcolor=green><img src=_sing.jpg><br>_sing.jpg</td>
<td bgcolor=yellow><img src=_singn.gif><br>_singn.gif</td>
<td bgcolor=blue><img src=_singn.gif><br>_singn.gif</td>
<td bgcolor=red><img src=_singn.jpg><br>_singn.jpg</td>
</table>
2.4 สาระการเรียนรู้ : การลบ Background ด้วย MS Paint
+ เปิดโปรแกรมโดยกด Start, Run แล้วพิมพ์ mspaint ในช่อง open ตามด้วยกดปุ่ม Enter
+ ศึกษาการใช้ MS Paint เปิดแฟ้ม .jpg
+ ศึกษาการใช้ยางลบ ลบ Background
แบบฝึกหัด [ _toon.jpg ]
+ ฝึกใช้ Paint ลบ Background
2.5 สาระการเรียนรู้ : การนำภาพจาก Desktop มาใช้
+ กด Print Screen หน้า Desktop แล้ว Paste ไปใน MSPaint
+ ตัดให้เหลือเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือ Select
+ จัดเก็บเป็น .jpg หรือ .gif เพื่อนำไปใช้ในเว็บเพจ
แบบฝึกหัด
+ ฝึดตัดภาพอื่น ๆ จากโปรแกรม Windows
2.6 สาระการเรียนรู้ : การสร้าง swf ด้วย Swish
+ ศึกษาการ Add Effect ตัวอักษร Zoom In แล้ว Export เป็น swf
+ ศึกษาการ Add Effect ภาพ แบบ Zoom In, Zoom Out
+ ศึกษาการ Add Effect ภาพ แบบ Move, Place และ Remove
+ กำหนดช่วงเวลาเป็น 10 วินาที
แบบฝึกหัด [ _cindy.jpg , Download Program ]
+ ฝึกเลือก Effect แบบอื่น ๆ
+ ตัวอย่าง HTML Code
<embed src="x.swf" width="100" height="200">
</embed>
2.7 สาระการเรียนรู้ : การสร้าง Gallery ด้วย IrfanView
+ ศึกษาการ Retouch ภาพด้วย IrfanView
+ ศึกษา Rename, Conversion และ Slideshow
+ ศึกษาการสร้าง Gallery และ Thumbnail (File, Options, Select all)
+ ขณะ Save เป็น HTML File ให้เลือก Write relative path names
แบบฝึกหัด [ Download Program]
+ ฝึก Retouch ภาพ
+ ฝึกสร้าง Gallery (นำ Thumbnails.html มาปรับปรุง)
3. Java Script
- สามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ๆ ได้
- สามารถ Copy Source Code มาใช้ได้
- ฟรี Code จาก http://www.thaiall.com/java
- ฟรี Code จาก http://www.javascripter.net
- ฟรี Code จาก http://www.javascript.com
ข้อควรทราบ
1. ความแตกต่างของ Java และ Java Script
2. การทำงานแบบตามลำดับ
3. การทำงานแบบเลือกตามเงื่อนไข
4. การทำงานแบบทำซ้ำ
5. การโปรแกรมแบบต่าง ๆ
3.1 สาระการเรียนรู้ : การเขียน Javascript ใน Body
+ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Javascript
+ เริ่มใช้ notepad เขียน JavaScript จาก Start, Run
+ การจัดเก็บแฟ้ม ชื่อ "c:\x.htm"
+ เปิดเว็บเพจ ชื่อ "c:\x.htm" ด้วย Internet Explorer
+ ศึกษาการเขียน HTML ร่วมกับ Javascript
+ ศึกษาคำสั่ง document.write
แบบฝึกหัด [ ตัวอย่าง ]
+ ให้เปลี่ยนคำว่า test เป็นคำว่า thai
+ ให้เพิ่มบรรทัด document.write เป็น 3 บรรทัด
3.2 สาระการเรียนรู้ : การเขียน Javascript ใน Header
+ ศึกษาการเขียน Javascript ใน Head
+ ศึกษาการเรียกใช้ Function ที่ประกาศใน Head
แบบฝึกหัด
+ ให้ copy function และเปลี่ยนชื่อเป็น yy
+ ให้ เรียกใช้ yy ในส่วนของ body ร่วมกับ xx
3.3 สาระการเรียนรู้ : การเรียก Javascript จาก External File
+ ศึกษาสร้างแฟ้มนามสกุล .js
+ ศึกษาการเรียกใช้แฟ้ม .js
+ ศึกษาการเรียกใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในแฟ้ม .js
แบบฝึกหัด
+ ให้ copy xx.js เป็น yy.js และเรียกใช้ใน yy.htm
+ แก้ไขการทำงานของฟังก์ชันใน yy.js และเรียกใช้ใน yy.htm
+ ตัวอย่าง HTML Code
<script language='javascript1.1'>page="html";</script>
<script language='javascript1.1' src='http://hits1.truehits.net/data/h0013199.js'></script>
3.4 สาระการเรียนรู้ : การใช้ Javascript กับ Button หรือ Link
+ ศึกษาการใช้ javascript ในปุ่ม button
+ ศึกษาการใช้ javascript ใน Link
+ ศึกษาคำสั่ง history.back()
+ ศึกษาคำสั่ง window.print()
+ ศึกษาคำสั่ง window.close()
แบบฝึกหัด [ ตัวอย่าง ]
+ ฝึกใช้คำสั่งตามสาระ
+ ฝึกใช้คำสั่ง window.open('http://www.thaiall.com')
+ ฝึกใช้คำสั่ง window.open('http://www.thaiabc.com','_self')
+ อ่านจาก http://www.javascripter.net/faq/openinga.htm
3.5 สาระการเรียนรู้ : การใช้ Javascript กับ Form
+ ศึกษาการใช้ form, select และ onclick
+ ศึกษาคำสั่ง window.location
+ ศึกษาบริการสืบค้นจากลิสบล็อก ( List Box Search Engine )
แบบฝึกหัด [ ตัวอย่าง ]
+ ฝึกเพิ่ม URL ใน select
+ ฝึกใช้คำสั่ง window.open แทน window.location
3.6 สาระการเรียนรู้ : การ Download Script และแก้ไข
+ ศึกษาตัวอย่างจาก http://www.thaiall.com/java
+ ศึกษานาฬิกาตามเมาส์ (Clock on Mouse) [ ตัวอย่าง ]
+ ศึกษาการทำปฏิทินสวย (Calendar) [ ตัวอย่าง ]
+ ศึกษาเมนูแบบด็อปดาวน์ (Drop Down Menu) [ ตัวอย่าง ]
+ ศึกษาตัวอย่างใช้งานจริงของ www.lampang.go.th
- dmenulp.htm สำหรับเรียก Javascript มาทำงาน
- dmenulp_array.js สำหรับเก็บตัวเลือก จึงต้องเปิดแฟ้มนี้มาแก้ไข
- dmenulp.js สำหรับเก็บ Working Functions ไม่จำเป็นต้องเปิดแฟ้มนี้มาแก้ไข
แบบฝึกหัด [ ตัวอย่าง ]
+ ฝึกนำ นาฬิกาตามเมาส์ (Clock on Mouse) มาใช้
+ ฝึกนำ เมนูแบบด็อปดาวน์ (Drop Down Menu) มาใช้
+ ฝึกนำ ปฏิทินสวย (Calendar) มาใช้
+ ฝึกนำ Script ที่เตรียมให้มารวมกันในเว็บเพจเดียว
+ ฝึกนำ Script อื่นจาก http://www.thaiall.com/java มาใช้
+ ตัวอย่าง HTML Code
<script src=http://www.thaiall.com/java/dmenu_array.js></script>
<script src=http://www.thaiall.com/java/dmenu.js></script>
3.7 สาระการเรียนรู้ : การสุ่มภาพมาแสดงในเว็บเพจ
+ ศึกษาการฟังก์ชัน Date() และ method ภายใน
+ ศึกษาการใช้ % เพื่อหาเศษจากการหาร
+ ศึกษาการประกาศ และใช้ตัวแปรอาร์เรย์
แบบฝึกหัด [ ตัวอย่าง ]
+ ฝึกสุ่มภาพที่หาได้จากอินเทอร์เน็ตมาแสดง เช่น thaiall.com/actress
+ ฝึกสุ่มกำหนดสีพื้น (body bgcolor=red หรือ body bgcolor=blue)
+ ตัวอย่าง HTML Code
<body><script>
var now = new Date();
var ran = (now.getMilliseconds() % 99);
document.write(ran);
</script></body>
  แนะนำเว็บไซต์ (Website Guides)
 1. http://archive.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/index.html
 2. http://ict.moph.go.th การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP และ Dreamweaver MX
 3. http://www.cdd.go.th Dreamweaver เบื้องต้น
 4. http://www.cs.sonoma.edu/~bnelson/CS285/imageR_anim.html Photoshop and ImageReady
 5. http://www.designparty.com สอน Dreamweaver MX
 6. http://www.dsd.go.th การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream3
 7. http://www.dwthai.com เว็บไซต์ของคนรัก Dreamweaver MX
 8. http://www.mountaindragon.com/html/ html reference
 9. http://www.mycybers.com/Templates/WebMaker.html
 10. http://www.nectec.or.th สอน dream3 ละเอียดดีมาก
 11. http://www.pccphet.ac.th/itline/dream/dm_main.html ละเอียดดีมาก
 12. http://www.photoshopcafe.com/tutorials/super%20tutorial%202/website%205.htm สอนใช้ imageready สร้าง html
 13. http://www.rpi.edu/~austin/tutorial.html สอนใช้ imageready สร้าง html
 14. http://www.scit.wlv.ac.uk/encyc/ html reference
 15. http://www.thaiware.com/main/info.php?id=3203 Thai Add-on for DreamweaverMX
 16. http://www.thaiwbi.com สอน dream3 ด้วย animation (กย.43) (สุดยอด)
 17. http://www.tutorialfind.com/tutorials/adobe/imageready/ สอนใช้ imageready สร้าง html
 18. http://www.w3.org/MarkUp/
 19. http://www.w3schools.com/jsref/jsref_getMilliseconds.asp ตัวอย่างฟังก์ชันสำหรับ javascript
 20. http://www.webpagethai.org/html/learn_html.asp
 21. http://www2.se-ed.net/hellish สอน Dreamweaver 2004

tagtag.com
x.wml
<?xml version="1.0"?>
<wml>
<card id="HTML" title="first">
<p>Hello</p>
</card>
</wml>

WAP (Wireless Application Protocol)
คือโปรโตคอล (Protocol) มาตรฐานสากล เกิดจากความร่วมมือของบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายราย เพื่อทำให้โทรศัพท์สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย WAP จะใช้ทรัพยากรต่ำกว่า WWW จึงทำงานใต้หน่วยประมวลผลต่ำ หน่วยความจำต่ำ ความเร็วในการแสดงผลต่ำ หน้าจอขนาดเล็ก และใช้พลังงานต่ำกว่า จุดเด่นที่สำคัญของ WAP คือทำงานได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์พกพาขนาดเล็กได้
Wap Browser for Mobile
+ http://www.johnreed.co.uk/wapbrowser.html ***
+ http://mtld.mobi/emulator.php ***
+ http://www.mobilerunner.net/emu_wap3/p/wap3/ ***
+ http://www.waptiger.com/waptiger/
+ http://www.tutorialized.com/tutorials/PHP/WAP-and-WML/1
+ http://www.apachesoftware.com/Engine.html (Download)

Wap Webpage Sample
+ http://www.johnreed.co.uk/waptest.wml
+ http://www.thaiall.com/wap/wap.php
+ http://www.thaiall.com/wap/wap.wml
+
  wap.php
  <?php
  if (!isset($_ENV["HTTP_ACCEPT"])) header("Content-type: text/vnd.wap.wml");
  print "<?xml version=\"1.0\"?>\n";
  ?>
  <wml>
  <card id="HTML" title="<?php print rand();?>">
  <p>Hello on thaiall.com<br/>
  <?php
  print date("d/m/Y H:i:s");
  ?></p>
  </card>
  </wml>
  

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223