จากการประชุม การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”

เอกสารส่วนใหญ่ คัดลอกมาจาก http://www.mju.ac.th/meeting-uninet
1. หลักการและเหตุผล


ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูง ระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก ที่เชื่อมโยงอยู่บนระบบเครือข่าย ดังกล่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ยังจะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ ปฎิบัติหน้าที่จะได้มีโอการรับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกในการศึกษา วิจัยการใช้งานเทคโนโลยีเครือข่าย ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยะภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับปรุงระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และหน่วยงานที่สนใจ ได้เข้าร่วมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันแสดงความคิดในการกำหนดแนวทางของกลุ่ม ในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในการสนับสนุนการศึกษา และวิจัยของสมาชิก สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” โดยดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ตลอดจนผู้ที่สนใจ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
 2. เพื่อศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย UniNet
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ระหว่างกลุ่มสมาชิก
3. หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 1. อภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่าย UniNet
 2. นำเสนอแผนการดำเนินงาน และผลงานของกลุ่ม
 3. นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
4. วิธีการดำเนินงาน
 1. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” และร่วมกันอภิปรายเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
 2. รายงานนำเสนอผลงานการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม และมหาวิทยาลัย/สถาบัน
5. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ประมาณ 500 คนประกอบด้วย
 1. ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย/สถาบัน 24 แห่ง 72 คน
 2. ผู้ประสานงานสถาบันราชภัฏ 36 แห่ง 72 คน
 3. ผู้ประสานงานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 20 คน
 4. ผู้ประสานงานสถาบันการศึกษาเอกชน 5 แห่ง 10 คน
 5. ผู้ประสานงานสถาบันการศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น 20 คน
 6. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารฯ 6 คน
 7. ผู้สนใจจากหน่วยงานอื่น ๆ 300 คน
6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"
ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2544
ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารทั้งหมดที่ให้ download จัดเก็บที่ mju.ac.th

วันที่ 12 ธันวาคม 2544

13.30 - 17.00 น. Working Group Meeting

วันที่ 13 ธันวาคม 2544

08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
10.15 - 10.30 น. Coffee Break
10.30 - 11.15 น. รายงานสถานะของเครือข่าย Uninet Download
11.15 - 12.00 น. Best practices of Thai University Strategic Management System
โดย อ.ชัยธวัช เสาวพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Download
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น. Virus Protection for Campus Network
โดย พันโทนายแพทย์พันธุดิษฐ์ ทองอุปการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
Download 1 2
13.45 - 15.15 น. Time Synchronization on Uninet
โดย อ.อัครินทร์ คุณกิตติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Download
15.15 - 15.30 น. Coffee Break
15.30 - 16.15 น. Host Intruder Detection and Protection
โดย บุญชัย พัฒนธนานนท์ บริษัท ลอจิก จำกัด
Download
16.15 - 17.00 น. Network Intruder Detection and Protection
โดย นายอุดม ลิ้มมีโชคชัย บริษัท Cisco System (Thailand) จำกัด
Download

วันที่ 14 ธันวาคม 2544

09.00 - 09.30 น. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.30 - 10.30 น. Campus NOC Report โดยสมาชิก Uninet
10.30 - 10.45 น. Coffee Break
10.45 - 12.00 น. Campus NOC Report โดยสมาชิก Uninet
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น. Real Time IDS Development/Security
โดย อ.นิษฐิดา นวลศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.45 - 15.30 น. Working Group Report
15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 - 17.00 น. Working Group Report

วันที่ 15 ธันวาคม 2544

09.00 - 10.30 น. อภิปรายทั่วไป "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่าย Uninet"
10.30 - 11.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.45 น. คณะกรรมการจัดงานนำเสนอแผนการจัดงานครั้งต่อไป
11.45 - 12.00 น. พิธีปิดการสัมมนา
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
7. สถานที่จัดงาน
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่าย UniNet
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet
 3. มีผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย

แผนที่เครือข่ายของ Uninet และเครือข่ายอื่นในไทย
uni.net.th
uni.net.th
uni.net.th
http://ntl.nectec.or.th/pie/ 23 november 2001
http://www.nectec.or.th/internet/map 3 december 2001

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ