ประโยชน์ของ Shortcut ที่น่านำไปใช้
  วิธีสร้าง Shortcut บน Desktop
  1. ให้ Click ปุ่มด้านขวาของ mouse บน Desktop ที่ว่างเปล่า
  2. เลือก New, Shortcut
  3. ในช่อง Command line ให้พิมพ์คำสั่งที่ต้องการลงไป เช่น c:\windows\command.com เป็นต้น

  วิธีเปลี่ยน icon ของ Shortcut
  1. ให้ Click ปุ่มด้านขวาของ mouse บน icon ที่ต้องการเปลี่ยน
  2. เลือก properties แล้วเลือก tab ของ program
  3. ที่ด้านล่างจะมีปุ่มชื่อ Change Icon
  4. จากนั้นเลือก Icon จาก list ที่มีให้ได้

  คำสั่งที่แนะนำให้สร้าง Shortcut ไว้ใช้งาน
   • สำหรับ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ (Me,98)
   c:\windows\rundll.exe user.exe,exitwindowsexec

   • สำหรับ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ (Me,98)
   c:\windows\rundll.exe user.exe,exitwindows

   • สำหรับ เปิด browser พร้อมเรียก url ที่ต้องการ โดยไม่ต้อง set preferences
   (การ set ที่ shortcut จะทำให้การเรียก url ใน preference ไม่มีผล ตัวอย่างนี้ใช้กับ netscape)
   "c:\program files\netscape\navigator\program\netscape.exe" http://www.thaiall.com
   c:\windows\explorer http://www.thaiall.com

   • สำหรับ เรียกโปรแกรม Turbo pascal 7 ใน windows mode
   c:\tp7\turbo.exe
   (ถ้าไม่ set ตามข้างล่างนี้ จะทำ Windows restart ตัวเองเข้า MS-DOS mode เพื่อเรียกใช้ c:\tp7\turbo.exe)
   คำสั่งที่ใช้เรียกจะธรรมดา แต่ที่พิเศษคือ การกำหนด Properties ของ Tab Program, Advanced
   ซึ่งต้องกำหนดให้ เช็คถูกใน 2 ช่องนี้
   Prevent MS-DOS-based programs from detecting Windows
   Suggest MS-DOS mode as necessary

   ส่วนช่องที่เหลือไม่ทำเครื่องหมาย

   • สำหรับ Restart (XP, 2003)
   c:\windows\system32\shutdown.exe /r
   หรือ c:\c:\windows\system32\shutdown.exe -r

   • สำหรับ Shutdown (XP, 2003)
   c:\windows\system32\shutdown.exe /s
   หรือ c:\c:\windows\system32\shutdown.exe -s

  Favorites Folder
  - Make available offline, Customize, Next, Yes, Next, Next, Finish
  - may keep in c:\Documents and Settings\yourusername\Local Settings\Temporary Internet Files
  - may keep in c:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ