เครือข่ายของสถาบันการศึกษา
เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Center)
มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
แนะนำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Mission ใหม่ของ CIT (จากดร.นิรันดร์ ต.ค.43)
บันทึกเหตุการณ์ (จากอดีต ถึงปัจจุบัน)
บุคลากร (Personnel)
งานที่หน่วยงานรับผิดชอบ (Responsibility)
โปรแกรมที่จัดเตรียมไว้ให้นักศึกษา (Software)
ปัญหา และวิธีแก้ไข(Problem and Solution)
ทำไมระบบ Internet ของสถาบันจึงช้า
Mail to : webmaster@yonok.ac.th for comment
ข่าวจาก moe.go.th : 2549-09-06
มหาวิทยาลัยโยนกลำปาง เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น มหาวิทยาลัยโยนก หลังจากที่เปิดสอนมาแล้วเกือบ 20 ปี ทั้งระดับปริญาตรี โท และปริญาเอกในอนาคต
ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ได้ลงนามแต่ตั้งให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อนุญาตให้ วิทยาลัยโยนก เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยโยนก ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป เป็นความสำเร็จและน่าภาคภูมิใจของชาวลำปางที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยโยนก เปิดดำเนินการครั้งแรกปีการศึกษา 2531 ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนลำปางเด่นชัย ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง มีเนื้อที่เกือบ 200 ไร่ เปิดการสอน 5 คณะ โดยมีระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชาทั้งโปรแกรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษมีคณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนปริญญาโท MBA เป็นแห่งที่ 3 ของภาคเหนือ และจะเปิดปริญญาเอกภายในปีการศึกษาต่อไป มีนักศึกษาและอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 5 ชาติ จำนวนกว่าพันคน ให้บริการระบบการศึกษาทางไกล การสอนหลักสูตรระยะสั้น การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น จัดอบรมทางวิชาการ และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และที่สำคัญมีแผนงานที่จะพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาต่อตนเองและสังคม
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิดที่จะหาพันธมิตรใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา และเพิ่มจำนวนหลักสูตรการเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
แนะนำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ทุกวันนี้ประเทศต่าง ๆ ในโลกกำลังพยายามมุ่งความสนใจไปยังประเด็นเดียวกัน นั่นคือการสร้างกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เชื่อมโยงทุก ๆ จุดบนโลกใบกลมให้ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้เสมือนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมองในแง่ดีน่าจะอธิบายได้ว่า ทุกประเทศกำลังพยายามเป็นพี่น้องกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาโลกในทุก ๆ ด้านให้มีความก้าวหน้าไปพร้อมกันแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ถือกำเนิดมาจากฝั่งยุโรปและตะวันตก กระแสโลกภิวัฒน์ถูกปลุกขึ้นโดยชาวตะวันตกแล้วไหลบ่าสู่ทวีปอื่น ๆ อย่างหลีกไม่พ้น มันคล้ายกับการล่าอาณานิคมในศตวรรษใหม่ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาวุธสำคัญ
  ความรวดเร็วทันสมัยของ Information Technology (IT) ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มทางการค้ามากยิ่งขึ้น กระแสเศรษฐกิจคือคลื่นยักษ์ลูกใหม่ที่กำลังถาโถมประเทศในโลกที่สามให้หากลุ่ม หาพวกเพื่อความอยู่รอดในสภาวะการณ์แข่งขันที่ดุเดือดขึ้นทุกขณะ ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม การเชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มธุรกิจและความนิยมในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีส่วนช่วยกระพือสงครามเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
  ความอยู่รอดของประเทศโดยเฉพาะเมืองไทยจำเป็นต้องศึกษาถึงเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการนำเครื่องมือ ดังกล่าวไปใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ความจำเป็นประการหนึ่งก็คือ การผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลักที่หากได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นแรงขับอันสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
  มหาวิทยาลัยโยนก เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิด "ศูนย์อินเตอร์เน็ตโยนก - ล็อกซ์เลย์" ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยโยนกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับงานด้านการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ด้วยจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนปฏิบัติงานและเพื่อการเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้น จากจำนวนเครื่อง 15 เครื่องในปีแรก เป็นจำนวนเครื่องกว่า 200 เครื่องในปัจจุบัน
  ภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินงานมาร่วม 10 ปี ในด้านวิชาการนั้น ได้ประสานกับคณะต่าง ๆ เพื่อบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software รวมถึงข้อขัดข้องทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ IT ทั้งหมด แก่อาจารย์และนักศึกษาและจัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปหรือหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจแก่นักศึกษาและอาจารย์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office เป็นต้น
  ในด้านการบริหารได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับงานของฝ่ายและแผนกต่าง ๆ ของวิทยาลัย เช่น ระบบงานทะเบียน ระบบงานรับนักศึกษา ระบบงานบัญชี ระบบงานงบประมาณ ระบบงานบุคคล เป็นต้น บริการจัดสร้าง Internet Account สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในแผนกต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ รวมถึงหน่วยงานภายนอกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจัดทำ Homepage ของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ สู่สายตาของคนทั่วโลก
  ส่วนงานด้านบริการสังคม ก็ได้มีการจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ข้าราชการระดับ ซี 5 ขึ้นไป ตามโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี จัดทำ Homepage จังหวัดลำปง และสถาบันการศึกษาบางแห่ง พัฒนาโปรแกรมให้หน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐ ตลอดจนจัดอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับประยุกต์แก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไปMission ใหม่ของ CIT (Computer and Information Technology)
  As the persons in charge of computer and information technology
 1. have a vision for Yonok computer and information technology--where are we, where we ought to be and how do we get there.
 2. provide leadership in Yonok CIT
 3. innovate and think of all possible ways to upgrade the Yonok CIT capability and make recommendation to the administrators
 4. visit faculty and staffs who are the users or or make surveys to get information of their problems, their needs, their suggestions, and their satisfaction
 5. keep good maintainance of all hardwares at all time by prevention methods
 6. fix the hardware and software in fastest way withing hours or days of the problems--using appropriate ways and means
 7. safeguard Yonok computer system from virus and create total awareness of virus problem and prevention
 8. give highest satisfaction to all Yonok users
 9. give community services
 10. research and keep Yonok as a leader in computer and information technology in Lampang and among the colleges and universities.

บันทึกเหตุการณ์
 1. ตุลาคม 2543 : เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์ IT (Information Technology) เป็น ศูนย์ CIT (Computer and Information Technology)
 2. กันยายน 2543 : เริ่มโครงการเว็บสาธารณ isinthai.com เพื่อให้บริการ web hosting, ftp, pop3, imap, telnet, php, asp, perl เป็นต้น ซึ่งดูแลระบบทั้งหมดโดย วิเชพ ใจบุญ สำหรับงานจัดการกับ New account ดูแลโดย สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ และประเสริฐ ประสารยา
 3. กุมภาพันธ์ 2543 : ถูก h_cker เข้ามาใช้เครื่อง yn1.yonok.ac.th ส่ง spam จึงต้องรื้อระบบใหม่ และเปลี่ยนชื่อเครื่องไปเป็น star.yonok.ac.th จึงแก้ปัญหาเรื่องที่ hotmail.com ไปรับ email จากระบบของเราได้
 4. มิถุนายน 2541 : อ.อติชาต หาญชาญชัย เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และแต่งตั้งอ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. พฤศจิกายน 2540 : ติดตั้งเครือข่าย internet ด้วยความเร็ว 64 kb โดยมีบริษัท Loxinfo เป็น ISP และบริษัท SiamSat ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมเข้า Loxinfo กรุงเทพฯ และเปิดให้บริการเว็บ www.yonok.ac.th และเริ่มให้บริการ email กับนักศึกษา และอาจารย์
 6. มิถุนายน 2539 : ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการได้คลอบคลุม และทันสมัย
 7. เมษายน 2538 : เครื่อง AS/400 ถูกวางเพลิง ซึ่งเป็น case แรกที่มีการวางเพลิงเครื่องของ IBM ในสถานศึกษา (ยังหาตัวมือเพลิงไม่ได้)
 8. มิถุนายน 2537 : เริ่มใช้เครื่อง pc มารับลงทะเบียนนักศึกษา แทนเครื่อง AS/400 ซึ่งพัฒนาร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยเปลี่ยนจากภาษา Cobol ไปเป็น Microsoft Access 2.0
 9. มิถุนายน 2535 : อ.อติชาต หาญชาญชัย มารับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยโยนก
 10. สิงหาคม 2534 : ซื้อคอมพิวเตอร์ AS/400 D20 มาใช้ในการเรียนการสอน RPG และพัฒนาระบบงานทะเบียนด้วย cobol
 11. มิถุนายน 2531 : มหาวิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

บุคลากร (Personnel)
ชื่อ - สกุล (Name - Surname)ตำแหน่ง (Position)
1. อติชาต หาญชาญชัย (Atichart Hancharnchai) Advisor
2. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ (Burin Rujjanapan) Director
3. เกศริน อินเพลา (Ketsarin Inpaul) Application Consultant (กำลังศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
4. เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ (Yaowavalak Kgamsangroj) Application Consultant (กำลังศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
5. ถนอม คณิตปัญญาเจริญ (Thanom Kanidpanyacharoen) System Analyst (กำลังจัดทำวิทยานิพนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
6. อมรทิพย์ ประยูรวงค์ (Amorntip Prayunyong) System Analyst (ลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
7. ทรรศนีย์ ไชยชนะ (Tatsanee Chaichana) System Analyst
8. วิเชพ ใจบุญ (Wichep Jaiboon) Communication specialist
9. พิมาย วงศ์ทา (Phimine Wongtha) Administrative assistant
10. สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ (Suwit Somsupabrungyod) อดีตเพื่อนร่วมงาน
11. ประเสริฐ ประสานยา (Prasert Prasanya) อดีตเพื่อนร่วมงาน


Homepage | E-Mail
อติชาต หาญชาญชัย
Position :
• คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
• ที่ปรึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• อาจารย์ประจำ สอน BCOM 303, BCOM 405, BCOM 413 หลักสูตร BBA และ MBA
Job description :
• ดูแล และให้คำปรึกษางานทุกอย่างภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการ กับหน่วยงานนอกวิทยาลัย

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.208 Tel.(home) 66-54-218995

Homepage | E-Mail
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Position :
• ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Director)
• อาจารย์ประจำ สอน BCOM 302, BCOM 402, BCOM 404, BCOM 413
Job description :
• รับผิดชอบงานทุกอย่าง ในนามศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงาน
• บริการนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัย ทาง Internet
• บริการนำเสนอข้อมูลของจัวหวัดลำปางทาง Internet
• บริการจัดทำระบบนำเสนอด้วย Powerpoint ในงานเฉพาะกิจ
• บริการติดตั้งระบบ Internet นอกสถานที่
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานในจังหวัดลำปางที่ร้องขอ
• ให้คำปรึกษานักศึกษาในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบในวิชา BCOM 404

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.128 Tel.(home) 66-54-281004, 01-9807641

Homepage | E-Mail
เกศริน อินเพลา
Position :
• Application Consultant
• อาจารย์ประจำ สอน BCOM 201, BCOM 403
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการแก้ปัญหาทาง Application software
• บริการอบรม Internet แก่นักศึกษาใหม่
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป
• ควบคุมและดูแลเครื่องบริการ Electronic Bulletin
• ให้คำปรึกษานักศึกษาในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบในวิชา BCOM 404

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.140 Tel.(home) 66-54-265170 Ext.153 , 01-8825352

Homepage | E-Mail
เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
Position :
• Application Consultant
• อาจารย์ประจำ สอน BCOM 301, BCOM 408
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการแก้ปัญหาทาง Application software
• บริการนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยทาง Internet
• บริการนำเสนอข้อมูลของจังหวัดลำปางทาง Internet
• บริการจัดทำระบบนำเสนอด้วย Powerpoint ในงานเฉพาะกิจ
• บริการอบรม Internet แก่นักศึกษาใหม่
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป
• ให้คำปรึกษานักศึกษาในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบในวิชา BCOM 404

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.140 Tel.(home) 66-54-218542

Homepage | E-Mail
ถนอม คณิตปัญญาเจริญ
Position :
• System Analyst
• อาจารย์ประจำ สอน BCOM 304, BCOM 403, BCOM 406, BCOM 407, BCOM 413
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการแก้ปัญหาด้าน Hardware
• บริการอบรม Internet แก่นักศึกษาใหม่
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป
• ควบคุมและดูแล เครื่องบริการ YONOK News Network
• ให้คำปรึกษานักศึกษาในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบในวิชา BCOM 404

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.128 Tel.(home) 66-54-316809

Homepage | E-Mail
อมรทิพย์ ประยูรวงค์
Position :
• System Analyst
• อาจารย์ประจำ สอน BCOM 406, BCOM 413
Job description :
• ลาศึกษาต่อ

Homepage | E-Mail
ทรรศนีย์ ไชยชนะ
Position :
• System Analyst
• อาจารย์ประจำ สอน BCOM 101, BCOM 201, BCOM 413
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงาน
• บริการอบรม Internet แก่นักศึกษาใหม่
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป
• ควบคุมและดูแล เครื่องบริการ Search engine
• ดูแลห้องปฏิบัติการ Internet 7 วันต่อสัปดาห์
• ควบคุมและดูแลเครื่องบริการ Barcode ของสำนักหอสมุด
• ให้คำปรึกษานักศึกษาในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบในวิชา BCOM 404

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.128 Tel.(home) 66-54-265170 Ext.155

E-Mail
วิเชพ ใจบุญ
Position :
• Communication specialist
• อาจารย์ประจำ สอน BCOM 101, BCOM 414, BCOM 413
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการแก้ปัญหาทาง Hardware
• บริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงาน
• บริการให้ E-Mail Account อาจารย์ หน่วยงาน และนักศึกษา
• บริการติดตั้งระบบ Internet ให้กับหน่วยงานผ่านสายโทรศัพท์
• บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบ LAN ในอาคารคณะบริหารธุรกิจ
• บริการติดตั้งและให้บริการ Internet นอกสถานที่
• บริการอบรม Internet แก่นักศึกษาใหม่
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป
• ควบคุมและดูแลเครื่องบริการ YONOK Mail Server
• ควบคุมและดูแลเครื่องบริการ YONOK Local Area Network
• ให้คำปรึกษานักศึกษาในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบในวิชา BCOM 404

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.128 , 01-8858730

E-Mail
สมพบ จันทร์ต๊ะตื้อ
Position :
• เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยทาง Internet
• บริการนำเสนอข้อมูลของจัวหวัดลำปางทาง Internet
• บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
• บริการติดตั้งระบบ Internet ให้กับหน่วยงานผ่านสายโทรศัพท์
• บริการติดตั้งและให้บริการ Internet นอกสถานที่

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.125

Homepage | E-Mail
ICQ:98661084
พิมาย วงศ์ทา
Position :
• Administrative assistant
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการแก้ปัญหาทาง Application software
• บริการนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยทาง Internet
• บริการนำเสนอข้อมูลของจังหวัดลำปางทาง Internet
• บริการช่วยเหลือ และตอบปัญหาการใช้บริการ Internet ของนักศึกษา
• บริการให้ E-Mail อาจารย์ หน่วยงาน และนักศึกษา
• บริการอบรม Internet แก่นักศึกษาใหม่
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• บริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป
• บริการ Internet แก่ศิษย์เก่าผ่านสายโทรศัพท์
• บริการ Scan ภาพ
• ควบคุมและดูแล เครื่องบริการ Search engine
• ดูแลห้องปฏิบัติการ Internet 7 วันต่อสัปดาห์

Tel.(office) 66-54-265170 Ext.125

Homepage | E-Mail
สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
Position :
• ปัจจุบันเป็นอดีตเพื่อนร่วมงาน ทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยทาง Internet
• บริการนำเสนอข้อมูลของจัวหวัดลำปางทาง Internet
• บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
• บริการติดตั้งระบบ Internet ให้กับหน่วยงานผ่านสายโทรศัพท์
• บริการติดตั้งและให้บริการ Internet นอกสถานที่

Homepage | E-Mail
ประเสริฐ ประสานยา
Position :
• ปัจจุบันเป็นอดีตเพื่อนร่วมงาน ทำงาน การสื่อสารแห่งประเทศไทย
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยทาง Internet
• บริการนำเสนอข้อมูลของจัวหวัดลำปางทาง Internet
• บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
• บริการติดตั้งระบบ Internet ให้กับหน่วยงานผ่านสายโทรศัพท์
• บริการติดตั้งและให้บริการ Internet นอกสถานที่

E-Mail
จำลอง น้อยเมือง
Position :
• ปัจจุบันเป็นอดีตเพื่อนร่วมงาน ทำงานบริษัท mat.co.th
Job description :
• บริการตอบปัญหาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
• บริการนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยทาง Internet
• บริการนำเสนอข้อมูลของจัวหวัดลำปางทาง Internet
• บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
• บริการติดตั้งระบบ Internet ให้กับหน่วยงานผ่านสายโทรศัพท์
• บริการติดตั้งและให้บริการ Internet นอกสถานที่

โปรแกรมที่จัดเตรียมไว้ให้นักศึกษา (Software)
จะลงใหม่ทีไร ก็ต้องมาพิจารณาใหม่ทุกครั้ง
  1. กลุ่มภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
 1. Visual basic 6 : สำหรับพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (BCOM 407)
 2. Turbo C : สำหรับเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CPSC 101)
 3. Turbo Pascal : สำหรับเรียนหลักการโปรแกรม (CPIS 111)
 4. COBOL : สำหรับเรียนการเขียนโปรแกรม (BCOM 408)
 5. MASM611 : สำหรับเรียนโครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้
 6. J2SDK : สำหรับเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CPSC 201)
 7. : สำหรับ
  2 กลุ่มความปลอดภัย
 1. Norton antivirus : สำหรับป้องกันไวรัส
 2. Mcafee : สำหรับป้องกันไวรัส
 3. Panda : สำหรับป้องกันไวรัส
 4. Adaware : สำหรับกำจัด spyware
 5. Go back : สำหรับเรียกข้อมูลคืน
 6. : สำหรับ
  3. กลุ่มโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป
 1. Edit Plus 2 : สำหรับแก้ไขแฟ้มอักขระ หรือ Source code
 2. WinRAR : สำหรับบีบ หรือคลายแฟ้ม .rar หรือ .zip
 3. ACDSee 6.0 : สำหรับดูภาพ
 4. Irfan view : สำหรับดู และปรับแต่งภาพอย่างง่าย
 5. Acrobat Reader 6.0 : สำหรับอ่านแฟ้ม pdf หรือ e-Book
 6. Microsoft Office XP หรือ 97 : สำหรับพิมพ์รายงาน
 7. SPSS : สำหรับวิเคราะห์ทางสถิติ
 8. GAMES : สำหรับให้นักศึกษาได้คลายเครียด (on desktop)
 9. WS_FTP32 : สำหรับ file transfer
 10. WinAmp : สำหรับพัง MP3 ถ้าเครื่องมีลำโพง
 11. Netop school : สำหรับการสอนใน LAB แบบควบคุมเครื่องนักเรียนได้
 12. MSN : สำหรับติดต่อสื่อสาร (ไม่ default ให้ run ขึ้นมา)
  4. กลุ่ม Graphic
 1. Macromedia Dreamweaver : สำหรับเขียนเว็บ
 2. Microsoft Visio : สำหรับวาดภาพผังงานแบบต่าง ๆ
 3. Adobe Photoshop 7.0 : สำหรับ retouch
 4. Adobe Illustrator : สำหรับวาดภาพลายเส้น
 5. Adobe Pagemaker : สำหรับจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
 6. Macromedia Flash : สำหรับสร้างแฟ้ม .swf
 7. Corel draw : สำหรับปรับแต่งภาพ
  5. กลุ่ม Web server
 1. Apache : สำหรับบริการ web server
 2. IIS : สำหรับบริการ web server
 3. PWS : สำหรับบริการ web server
 4. Omnihttpd : สำหรับบริการ web server
 5. Tomcat : สำหรับบริการ web server
 6. PHP : สำหรับ Server Site Script
 7. ASP : สำหรับ Server Site Script
 8. PERL : สำหรับ Server Site Script
 9. JSP : สำหรับ Server Site Script
 10. MYSQL : สำหรับบริการระบบฐานข้อมูล
 11. Mysql-front : สำหรับบริหารระบบฐานข้อมูล MYSQL

งานที่หน่วยงานรับผิดชอบ (Responsibility)

  ให้คำแนะนำ ด้าน Software กับหน่วยงานในวิทยาลัย
 1. แก้ปัญหาเบื้องต้น เช่น virus , เครื่องพิมพ์มีปัญหา , แฟ้มหาย , ลงโปรแกรมใหม่ หรืออื่น ๆ
 2. บำรุงรักษาระบบ LAN ในห้องปฎิบัติการ LAB1, LAB2, LAB3, LABหอพัก, LABสำนักหอสมุด, LAB_Graphic
 3. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่มี Modem ในวิทยาลัยให้ใช้บริการ Internet ได้
 4. จัดอบรมทุกหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย หรือถูกร้องขอจากหน่วยงานภายใน และภายนอก
 5. ออกไปให้บริการ Internet ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานฤดูหนาว และงานกาชาด
 6. จัดทำ homepage ของวิทยาลัย, จังหวัดลำปาง, ndc388 เป็นต้น
 7. ให้บริการ mail server และ web server ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์สอบ online, กระดานข่าว, รายงานเกรด หรือการประเมินการเรียนการสอน เป็นต้น

  ระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจากบุคลากร ของศูนย์ IT
 1. สำนักทะเบียน (อติชาต หาญชาญชัย, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์)
  ระบบที่พัฒนา : ลงทะเบียน, บอกเพิ่ม-เลิกกระบวนวิชา, พิมพ์รายชื่อให้ผู้สอน, บอกเพิกถอน, แจ้งจบ, บันทึกเกรด, พิมพ์รายงานผลการเรียนทั้งประจำภาค และทั้งหลักสูตร, ประกาศรายชื่อ retire และ probation, รายงานประวัติแยกทุกอย่าง, สรุปสถิติการลงทะเบียนให้คณะทราบ, ทำส่วนประสานงานบัญชีการเงิน เพื่อให้จัดเก็บเฉพาะคนที่ชำระเงินสด หรือชำระผ่านธนาคาร, รายงานผู้ค้างชำระ เพื่อให้ติดตามมาชำระ, จัดทำตารางเรียนตามแต่ที่คณะกำหนดมา, จัดห้องเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ, จัดตารางสอบ และผู้คุมสอบ, จัดอาจารย์ที่ปรึกษาอัตโนมัติ, รับย้ายคณะ, ลาออก, เทียบโอน, ขอเข้าเรียนใหม่, ขอบัตรนักศึกษาใหม่เนื่องจากทำหาย, รับคำร้องเพื่อลงทะเบียนที่อยู่นอกเหนือ เกณฑ์ปกติ, จัดทำใบรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือรับรองการเป็นนักศึกษา
 2. สำนักรับนักศึกษา (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์)
  ระบบที่พัฒนา : รับสมัครนักศึกษา, ขายใบสมัคร, จัดทำฐานข้อมูลสำหรับ เตรียมห้องสอบ 3 ถึง 4 ครั้งต่อปี, ทำสถิติแยกตามข้อมูลทั้งหมด, บันทึกคะแนนสอบ และพิมพ์รายงานในรูปแบบที่ถูกร้องขอ, บันทึกข้อมูลนักศึกษาทุน, ออกรหัสนักศึกษาใหม่, จัดพิมพ์ที่อยู่นักศึกษาแยกตามประเภท ตามโรงเรียน ตามจังหวัด เพื่อใช้ในการรณรงค์รับนักศึกษา
 3. แผนกบัญชี (วิเชพ ใจบุญ)
 4. แผนกการเงิน (วิเชพ ใจบุญ)
 5. แผนกพัสดุ (ทรรศนีย์ ไชยชนะ)
 6. สำนักหอสมุด (Barcode) (ทรรศนีย์ ไชยชนะ)
 7. แผนกบุคคล : กำลังพัฒนา (วิเชพ ใจบุญ) [พบปัญหาที่ผู้ใช้ไม่ต้องการใช้โปรแกรม .. แปลกแต่จริง]

  Server ที่จัดทำเพื่อให้บริการ (วิเชพ ใจบุญ และบุรินทร์ รุจจนพันธุ์)
 1. DNS server : เพื่อกำหนดชื่อ server ทั้งหมดที่ใช้ภายในสถาบัน
 2. Proxy server : เพื่อลดจำนวนการเข้าออกของข้อมูล ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด ซึ่งมีอยู่ 2 ตัวคือ 203.146.9.14 และ 203.146.9.19
 3. Mail server : สำหรับ หน่วยงาน และบุคลากร
 4. Web และ FTP server : เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 5. Lampang server : ให้บริการประเมินผลการเรียน หรือเป็น wwwboard สำหรับแสดงความคิดเห็น
 6. Registrar server : เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลในระบบทะเบียน และฝ่ายบัญชีและการเงิน

  Domain name ที่ดูแล (วิเชพ ใจบุญ และบุรินทร์ รุจจนพันธุ์)
 1. yonok.ac.th : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย
 2. lampang.net : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดลำปาง
 3. yawvathi.com : ยอวาที (กำลังเตรียมการ)
 4. catchsomeonedoinggood.com : จับบางคนที่ทำในสิ่งที่ดี ๆ (กำลังเตรียมการ)
 5. isinthai.com : ทำเว็บให้บริการ web hosting, pop mail, web-based mail, telnet, ftp, asp, php, perl เป็นต้น (กำลังเตรียมการ)

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ และประเสริฐ ประสารยา)
 1. LAB1 : ให้บริการ internet เป็นหลัก
 2. LAB2 : ให้บริการ internet ใช้สำหรับการเรียนการสอน และบริการ
 3. LAB ACT : ให้บริการ internet ใช้สำหรับการเรียนการสอน และบริการ
 4. LAB 1211 : Stand alone and no harddisk for dbase pascal and cw
 5. สำนักหอสมุด : ให้บริการ internet เป็นหลัก
 6. ห้องปฏิบัติการ graphic : ให้บริการ internet เป็นหลัก
 7. ห้องปฏิบัติการ หอพัก : ให้บริการ internet เป็นหลัก สำหรับนักศึกษาหอพัก

ระบบโสตทั้งหมดในอาคารบริหารฯ เช่น เครื่องฉายข้ามศรีษะ หรือเครื่องเสียง ไม่ใช่งานรับผิดชอบของศูนย์ IT แต่เป็นงานรับผิดชอบของ สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ และประเสริฐ ประสารยา เพราะพวกเขาเข้ามาทำในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสต ของตึกบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง นอกจากต้องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในวิทยาลัย

ปัญหา และวิธีแก้ไข (Problem and Solution)
  ปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ไข ยกเว้นจะช้า หรือเร็วเท่านั้น (ในทางทฤษฎี)
 1. ขาดบุคลากรในการดูแลห้องปฏิบัติการ เพราะมีห้องถึง 6 ห้องที่ให้บริการ ไม่มีบุคลากรไปนั่งประจำเพื่อให้คำปรึกษา หรือดูแลอย่างรัดกุม
  Solution : เสนอผู้บริหาร และชี้แจงถึงความจำเป็น เพื่อจะนำเข้าที่ประชุม และเพิ่มไปในงบประมาณของแต่ละปี
 2. ขาด Hardware ใหม่ ๆ ที่มีขายในท้องตลาด เพื่อนำมาศึกษา และให้บริการนักศึกษา หรือให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติ อุปกรณ์ใหม่ ๆ เหล่านั้น (ซื้อมาไว้ลองใช้ดูก่อน เพื่อประโยชน์ในการศึกษา)
  Solution : เสนอผู้บริหาร และชี้แจงถึงความจำเป็น เพื่อจะนำเข้าที่ประชุม และเพิ่มไปในงบประมาณของแต่ละปี
 3. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ เก่ามาก หลายหน่วยงานใช้เครื่องเมื่อ 10 ปีก่อน ก็ยังไม่ได้รับเครื่องใหม่
  Solution : ปัญหานี้เร่งด่วน ต้องแนะนำให้ขออนุมัติจากต้นสังกัด เพราะศูนย์ฯ ไม่ได้มีอำนาจสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานใดได้ หน่วยงาน หรือต้นสังกัดต้องพิจารณาถึงความจำเป็น และเหมาะสมกันเอง
 4. ขาดความชำนาญในเฉพาะเรื่อง เช่น server เสีย ไม่มีอะไหล่ เพราะตกรุ่น ทำให้บริษัทที่รับซ่อม สั่งซื้ออะไหล่นาน
  Solution : จัดหา server เพิ่ม เพื่อนำมาเป็นตัวสำรอง ซึ่งอาจใช้ linux เพราะมีราคาถูกกว่า sun และเป็นเทคโนโลยีที่เปิด
 5. ขาดบุคลากรที่จะพัฒนาระบบอย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันผู้พัฒนาระบบต้องดูแล server มีงานสอนประจำ และต้องพัฒนาโปรแกรมให้หลายหน่วยงาน
  Solution : เสนอให้ทุกหน่วยงานจัดหาบุคลากร ที่มีความสามารถ เพื่อให้บำรุงรักษาระบบที่พัฒนาไปแล้ว ให้ใช้งานต่อไปได้ตรงกับความต้องการ หรือแก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดในหน่วยงานได้
 6. Server โดน hack ไม่ว่าจะสร้าง Spam มีนักศึกษาทดลอง หรือ มือใหม่จาก isp ต่าง ๆ ทดสอบเข้ามาในระบบ
  Solution : ปิดระบบทั้งหมดที่เป็นช่องทางในการถูก hack วิธีแก้คือขอซื้อตัวผู้ชำนาญการ จากบริษัทใหญ่ ๆ มาบำรุงรักษา และต้องเลือกผู้ที่รอบรู้ไปหมดในทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น NT LINUX SUN 98 95 2000 และ Application เกี่ยวกับ Network ที่จำเป็น
 7. ในบางหน่วยงานขอให้พัฒนาระบบ เพราะถูกหัวหน้าสั่งมา และหัวหน้าก็ถูกผู้บริหารสั่งมา แต่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือ พัฒนาให้แล้วหน่วยงานไม่ได้ใช้งาน เพราะไม่ว่าง ไม่มีใครเรียกร้อง หรือไม่เห็นความจำเป็น ครั้งผ่านไป ผู้บริหารเรียกร้องอีก ก็เรียกให้ programmer ไปเขียนให้ใหม่ เพราะความต้องการเปลี่ยนไป เพราะมีการเปลี่ยนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานบ่อย
  Solution : ทำการวิเคราะห์ระบบให้ดี และทำหนังสือถึงผู้บริหารให้ช่วย บังคับให้หน่วยงานใช้โปรแกรมที่พัมนาขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพราะบางครั้งผู้บริหารจะสนใจในบางหน่วยงานที่สำคัญ ไม่สามารถให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงาน โดยเท่าเทียมกันได้
 8. ศูนย์ IT ไม่มีบุคลากรแม้แต่คนเดียว ที่มีตำแหน่งในศูนย์เพียงตำแหน่งเดียว ทุกคนสังกัดคณะบริหารทั้งหมด ซึ่งมีงานสอน หรือไม่ก็งานดูแลโสตเป็นหลัก ถึงหลายคนจะมีงานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เป็นหลักก็ตาม จึงทำให้การบริหารงาน เป็นไปอย่างไม่ชัดเจน ทำให้หลายครั้งที่มีงาน ต้องเป็นการขอความร่วมมือจากลูกน้อง ไม่ใช่การสั่งการ เพราะต้องดูว่างานอีกส่วนของลูกน้อง จะกระทบหรือไม่
  Solution : ขอจัดจ้างบุคลากรชุดใหม่ทั้งหมด โดยไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานอื่นเลย เพื่อให้ระบบบังคับบัญชาชัดเจน (แม้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยังเป็นอาจารย์ในคณะเลย)

ทำไมระบบ Internet ของสถาบันจึงช้า
  ปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ไข ยกเว้นจะช้า หรือเร็วเท่านั้น (ในทางทฤษฎี)
  ปัญหาด้านความเร็ว
 1. ความเร็วที่ 64 Kbps เหมาะกับผู้ใช้ที่ Online พร้อมกันไม่ควรเกิน 50 คน เพราะถ้า 50 คนเข้า Internet พร้อมกันจะได้คนละประมาณ 1 Kbps หมายถึง ถ้าเปิดเว็บเล็ก ๆ พร้อมกันจะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีทุกคน แต่ในปัจจุบันเราได้ใช้บริการอย่างเต็มที่ดังนี้
  - คอมพิวเตอร์ในตึกบริหารตึกเดียว Online ไว้พร้อมกันถึง 100 เครื่อง
  - ให้บริการ Remote access จาก สำนักหอสมุด ห้องปฏิบัติการ Graphic และห้องปฏิบัติการหอพัก
  - การรับ และส่ง E-Mail ที่เกิดขึ้นในระบบ ถึงแม้จะไม่มีใครเปิดเครื่อง แต่ถ้ามี E-Mail เข้ามาใน server ตลอด Brandwidth ก็จะถูกใช้ไปเช่นกัน
  - การให้บริการ www.yonok.ac.th ทำให้มีคนเข้ามาเปิดเว็บของวิทยาลัยมากขึ้น ผู้ใช้จากภายในเปิดเว็บจากภายนอกได้ช้าลง เพราะต้องแบ่ง brandwidth เพื่อใช้ร่วมกัน
  Solution : เพิ่มความเร็วเป็น 128 Kbps ซึ่งน่าจะรองรับผู้ใช้ได้ถึง 100 คน พร้อมกัน
  ปัญหาด้าน Hardware
 2. หนูกัดสาย UTP ทั้งที่ลับ และที่แจ้ง เพราะปัจจุบัน เห็นร่องรอยของสาย ถูกกัดอยู่ทุกชั้น แต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงกับกัดขาด กันเข้าไปถึงลวดทองแดงเท่านั้น ทำให้สัญญาณที่เคยส่งได้ดี กลับส่งได้ไม่เต็มที่
  Solution : ขจัดหนูออกจากตึกให้หมด อาจหาซื้อปลั๊ก ที่มีคลื่นความถี่ ในการไล่หนูก็ได้ มีขายตามห้างสรรพสินค้า
 3. ย้ายเครื่องบ่อย เพื่อนำไปใช้งานภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่นงานกาชาด การยืมเครื่องไป present งานในโอกาสต่าง ๆ หรือ สำนักทะเบียนยืมเครื่องไปใช้ ปัญหาคือ อุปกรณ์ทั้งหมด ถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งกับที่ การย้ายอุปกรณ์ทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ตั้งแต่มากจนในการไม่ได้ ไปถึงชำรุดนิดหน่อย เป็นเหตุให้ความเร็วของระบบเครือข่ายลดลง
  Solution : หาเครื่องสำรองไว้ใช้สำหรับหน่อยงานต่าง ๆ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายลง
 4. อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งเสื่อมสภาพไปมาก เช่น คอมพิวเตอร์, LAN card, สาย UTP, HUB, Harddisk และเครื่องบางส่วนเป็นเครื่องที่ให้บริการตลอด 7 วัน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ทำให้เกิดการชำรุด หรือเสื่อมสภาพลง อุปกรณ์ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ แต่ยังพอใช้งานได้ จึงทำให้ระบบในเครือข่ายช้าลง โดยมีสาเหตุหนึ่งมาจากอุปกรณ์
  Solution : หาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน
 5. ไฟฟ้าตก และดับบ่อย ทำให้คอมพิวเตอร์ชำรุดตั้งแต่ใช้งานไม่ได้เลย ไปจนถึงทำให้อุปกรณ์เสื่อมสมรรถภาพลง หลายหน่วยงาน ต้องสูญเสียข้อมูล หรือต้องส่งอุปกรณ์ซ่อม หลังไฟฟ้าดับ เพราะบางครั้งดับ ๆ ติดติด หรือไม่ก็มีอาการแบบไฟฟ้ากระชาก ทำให้อุปกรณ์ชำรุดในระดับหนึ่ง
  Solution : ซื้อเครื่องสำรองไฟตัวละประมาณ 2000 บาท ต่อ 1 เครื่อง
 6. นักศึกษาเตะสายเนื่องจากการวางผังห้อง ซึ่งในปัจจุบัน การวางผังห้องเอื้ออำนวยต่อการเรียน การสอนเป็นอย่างมาก โดยนักศึกษาทุกคนหันหน้าเข้าหาอาจารย์ และโต๊ะที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานตามปกติ แต่ถ้าจะทำเพื่อให้บริการ จะต้องจัดโต๊ะเหมือนร้าน Internet ซึ่งเก็บสาย และบำรุงรักษาได้ง่าย ปัจจุบันนักศึกษาเดินเตะสาย หลุดประจำ ปลั๊กไฟก็หลวม จนเครื่องดับบ่อย ไม่รวมที่นักศึกษาขาดความรัก ที่จะทะนุถนอมเครื่องให้อยู่กับ ห้องปฏิบัติการไปตราบนานเท่านาน ส่วนใหญ่ปิดก็ปิดเลย หรือไม่ก็ Download โปรแกรมมาทดสอบจนเครื่องมีปัญหาก็มาก
  Solution : วางผัง และนโยบายการให้บริการใหม่ เพราะเห็นหลายสถาบัน จัดห้องได้ดีมากกับบริการ แต่อาจไม่ดีกับการเรียนการสอน หรือความสวยงาม
  ปัญหาด้าน Software
 7. โปรแกรมที่ใช้อยู่เก่า โดยปกติศูนย์จะ Upgrade โปรแกรมให้ เมื่อมีการร้องขอ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ upgrade ให้ได้ เนื่องจาก ศักยภาพของเครื่องเก่าเกิน ที่จะนำโปรแกรมใหม่มาติดตั้งให้ใช้งานได้
  Solution : ซื้อเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
 8. คอมพิวเตอร์มีไวรัส ถึงแม้ไวรัสในปัจจุบัน ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เฉียบพลัน แต่มีผลทำให้คอมพิวเตอร์ช้าขึ้นในระดับหนึ่งแน่นอน
  Solution : ซื้อเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม เพื่อติดตั้งโปรแกรมฆ่าไวรัสตัวใหม่ได้

รายงานทั้ง 4 นี้ แสดงการใช้บริการที่ความเร็ว 64 Kbps โดย Loxinfo.co.th ประเทศไทย
ls03799-Yonok College(64.0 Kbps)
Tuesday, 14 November 2000 at 0:00
`Daily' Graph (5 Minute Average)
Max In:32.9 kb/s (51.4%) Average In:15.2 kb/s (23.7%) Current In:21.4 kb/s (33.5%)
Max Out:63.1 kb/s (98.5%) Average Out:43.2 kb/s (67.6%) Current Out:61.5 kb/s (96.1%)

http://www.thaiall.com/article/itslow1.gif
http://www.thaiall.com/article/itslow2.gif
http://www.thaiall.com/article/itslow3.gif
GREEN ###Incoming Traffic in Bits per Second
BLUE ###Outgoing Traffic in Bits per Second
DARK GREEN###Maximal 5 Minute Incoming Traffic
MAGENTA###Maximal 5 Minute Outgoing Traffic
The statistics were last updated Tuesday, 14 November 2000 at 0:00 ,
at which time 'Cgw-cmiLF1.loxinfo.net.th' had been up for 19 days, 20:31:33.

ภาพแสดงวิธีการแก้ Config ของ Modem ให้น้อยลง
เพื่อให้ใช้กับผู้ให้บริการความเร็วต่ำได้

เลือก configure, connection, advanced แล้วกรอกคำว่า at+ms=34 หรือ at+ms=v34 หรือ at+ms=11 ลงไป
http://www.thaiall.com/article/itatms11.gif
แต่ปัจจุบันไม่จำเป็น เพราะเราใช้ ADSL กันแล้ว และปัญหานี้ไม่พบในปัจจุบันแล้ว
Checking IP and Filter on DHCP in Windows 2003
1. Routing and Remote Access
2. เลือก Server Name, IP Routing, Nat/Basic Firewall
3. Local Area Connection,
3.1 Properties
3.1.1 Services and Ports
3.1.2 Outbound Filters กำหนด IP งที่ต้องการ Block ที่นี่
3.2 Show Mappings (ดูการเชื่อมต่อของสมาชิก ว่าไปที่ใด ผ่าน Port อะไร)
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ