สายใยแก้วนำแสดง รอบ Campus
กรณีศึกษาติดตั้งสายใยแก้วนำแสง
บทความนี้เขียนขึ้น เพื่อนำเสนอวิธีการเดินสาย fiber optic และรายละเอียด ตามที่บริษัท Lalas เสนอมา
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องของ Fiber Optic บ้าง (หากมีอะไรผิดพลาดโปรดชี้แนะด้วย)

  แนะนำเว็บเพิ่มเติมที่
 • Krone.co.th (บริษัทที่มีชื่อของเยอรมัน)
 • Accton.com (บริษัทจำหน่าย Hub น่าใช้)
 • FiberOptic.com (รายชื่อบริษัทที่ทำธุรกิจ FiberOptic)
 • 4sproducts.com (ละเอียดมาก)
 • Auriganet.com (บริษัทของ Canada)
 • Amp.com (มีอุปกรณ์เครือข่ายมากมาย)
 • Tycoelectronics.com (อุปกรณ์เครือข่าย)

ภาพจาก krone.com
  ข้อความทราบเกี่ยวกับ Topology
  รูปแบบลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่าย (Network topology) เป็นลักษณะการเชื่อมภายในระบบเครือข่าย ซึ่ง Topology ขั้นพื้นฐานของเครือข่ายมี 4 ประการคือ Bus topology, Ring topology, Star Topology และ Switched topology
 1. Bus topology คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยการใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว หรือหลายเส้นมาต่อกันแบบ Daisy chain หรือแบบ Multi-Drop bus สำหรับสายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อได้แก่ สาย Thick Coaxial หรือ Coaxial อย่างหนา
 2. Ring topology คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบวงแหวน หรือ loop โดยแต่ละโหนด มีจุดเชื่อมต่อทั้ง 2 ด้าน ซึ่งสัญญาณในเครือข่ายจะวิ่งแบบวนไปมา เป็นวงกลม
 3. Star topology คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยมีอุปกรณ์กลางที่เรียกว่า hub หรือ Wiring concentrator เป็นศูนย์กลาง เชื่อมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่งสัญญาณออกมา จะส่งออกไปยังทุก ๆ port ของ hub เรียกลักษณะนี้ว่า Broadcasting
 4. Switched topology คล้ายกับ Star topology ที่ใช้ hub มาก แต่แบบนี้ตัว Switched hub จะมี buffer จำนวนหนึ่งของตัวเอง เพื่อเก็บ Address ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อมีการส่งสัญญาณออกมา ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง port ที่ระบุโดยตรง ไม่ได้วิ่งไปทุก ๆ port เหมือน hub ธรรมดา และเนื่องจากคุณสมบัตินี้ จึงทำให้ Switched hub มีราคาสูงกว่า hub โดยทั่วไปมาก

ภาพ Switched hub จาก accton.com
ภาพ fiberoptic จาก auriganet.com
ภาพ Coax connector จาก tycoelectronics.comถ้าเป็นการบ้าน ท่านคิดว่า จากรายละเอียดที่มีให้ ท่านจะคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครือข่าย FiberOptic และ UTP ภายในอาคารเท่าใด .. ใบ้ให้ว่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน .. แต่ถามว่าถ้าเป็นท่าน แล้วจะคิดค่าใช้จ่ายตาม specification ตามนี้เท่าใด
รายละเอียดขอบข่ายการติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (OPTIC FIBER CABLE) ภายในวิทยาลัยโยนก ระหว่างอาคารบริหารธุรกิจ ไปหอพัก อาคารนิเทศศาสตร์ และอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเสนอโดย
บริษัท ลาลาส จำกัด(Lalas Co., Ltd.)
ตั้งอยู่ที่ 70/21 ซอยอินทามาระ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
คุณณรงค์ กฤช โควินทวงศ์
(Narongkrit Cowinthawong)

- Product Marketing Manager -
Tel.279-7337, 618-3168, 618-3184, 9462202-3 Fax.66-2-6183182 Mobile.01-6202602


1. กำหนดใช้สายใยแก้วนำแสง (OPTIC FIBER CABLE) ขนาด 6 Core มี Steel Tape Armoured แบบ Multimode ผลิตมา เพื่อใช้งานสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Type) ขนาดของ Core/Cladding เป็น 62.5/125 Micron จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้

  1.1 เส้นทางที่ 1 ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงจากอาคารบริหาร ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ไปอาคารนิเทศศาสตร์(อาคาร 4) ชั้น 2 ความยาวประมาณ 350 จำนวน 1 เส้น
  1.2 เส้นทางที่ 2 ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงจากอาคารนิเทศศาสตร์(อาคาร 4) ชั้น 2 ไปอาคารศิลปศาสตร์ (อาคาร 10) ห้องสมุด ชั้น 2 ความยาว ประมาณ 310 เมตร จำนวน 1 เส้น
  1.3 เส้นทางที่ 3 ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงจากอาคารบริหาร ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ไปหอพักหญิง (หอ 2) ชั้น 3 ความยาวประมาณ 325 เมตร จำนวน 1 เส้น
  1.4 เส้นทางที่ 4 ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงจากหอพักหญิง(หอ 2) ชั้น 3 ไป หอพักชาย (หอ 1) ชั้น 3 ความยาวประมาณ 100 เมตร จำนวน 1 เส้น

2. รายละเอียดการติดตั้งการเดินสายใยแก้วนำแสง(OPTIC FIBER CABLE) ระหว่างอาคาร

  2.1 เส้นทางที่ 1 เดินสายใยแก้วนำแสงจาก RACK 19 นิ้ว เดิม จากห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารบริหาร ไปอาคารนิเทศศาสตร์ (อาคาร 4) ในส่วนภายนอกอาคารกำหนดให้เดินสายใยแก้วนำแสงเริ่มจากมุมอาคารบริหารไปตามแนวทางเดินผ่านสันเขื่อนริมอ่างเก็บน้ำ อ้อมไป ด้านหลังอาคารนิเทศศาสตร์(อาคาร 4) โดยผู้รับจ้างต้องจัดหา HAND HOLE จำนวน 4 ชุด เพื่อความสะดวกในการลากสาย ตามรายละเอียดในแบบที่แนบมา ไปสิ้นสุดที่ Rack 19 นิ้ว 15 U ใหม่ ภายในห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 กำหนดให้เดินสายใยแก้วนำแสงภายในท่อ PVC สีเหลืองหนา Class 2 ขนาด 3 นิ้ว ฝังดินตลอดความยาวสาย มีความลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
  2.2 เส้นทางที่ 2 เดินสายใยแก้วนำแสงจาก RACK 19 นิ้ว เดิม จากห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารนิเทศศาสตร์(อาคาร 4) ไปยัง Rack 19 นิ้ว 15 U ใหม่ เช่นเดียวกัน บริเวณห้องสมุด ชั้น 2 อาคารศิลปศาสตร์(อาคาร 10) กำหนดให้เดินสายใยแก้วนำแสงภายในท่อ PVC สีเหลือง หนา Class 2 ขนาด 3 นิ้ว ฝังดินตลอดแนวความยาวสายมีความลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ตลอดแนวสาย ยกเว้นในช่วงที่ใช้แนวเสาไฟฟ้าด้านหลังอาคารเดิม กำหนดให้เดินแขวนตามแนวเสาไฟฟ้านั้น ผู้รับจ้างต้องทำ Riser Pole ช่วงขึ้นและลงเสาไฟฟ้าโดยใช้ท่อเหล็กขนา 3 นิ้ว และมี CAP ป้องกันน้ำหุ้มปลายท่อ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  2.3 เส้นทางที่ 3 เดินสายใยแก้วนำแสงจาก RACK 19 นิ้ว เดิมจากห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารบริหารไปหอพักหญิง(หอ 2) ชั้น 3 การเดินสาย ใยแก้วนำแสงจากภายนอกอาคารกำหนดให้เดินจากมุมอาคารบริหารไป ตามแนวทางเดินภายในท่อ PVC สีเหลืองหนา Class 2 ขนาด 2 นิ้ว มีความลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ลอดผ่านแนวถนน และแขวนไปตามแนวเสาไฟฟ้าเดิม จนถึงเสาไฟฟ้า หน้าหอพักหญิง, ในช่วงข้ามถนน ใช้ EXTENSION ARM เป็นตัวยึดกับอาคารหอพักหญิง ไปสิ้นสุดที่ RACK 19 นิ้ว 42 U ใหม่ บริเวณชั้น 3 ผู้รับจ้างต้องทำ RISER POLE ช่วงขึ้นเสาไฟฟ้า จำนวน 1 จุด และช่วงผ่านถนน เมื่อผู้รับจ้างขุดและวางท่อแล้ว ให้ใช้ MIXED คลุก กลบ และตบ ให้เรียบร้อยคล้ายกับสภาพเดิม
  2.4 เส้นทางที่ 4 เดินสายใยแก้วนำแสงจาก RACK 19 นิ้ว 42 U ใหม่ จากชั้น 3 หอพักหญิงไปหอพักชาย สิ้นสุดที่ RACK 19 42 U ใหม่ ที่บริเวณชั้น 3 เช่นเดียวกัน แนวสายใยแก้วนำแสงในส่วนนอกอาคาร กำหนดให้เดินฝังดินภายในท่อ PVC สีเหลือง หนา Class 2 ขนาด 2 นิ้ว มีความลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
  2.5 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนผังพร้อมรายละเอียดประกอบการเดินสายติดตั้งและอุปกรณ์ที่เสนอราคา
  2.6 การเดินสายใยแก้วนำแสงตามแนวเสาไฟฟ้า กำหนดให้รัดสาย (Lashing) กับลวด Strand 6 M มีอุปกรณ์ยึดจับและการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  2.7 ผู้รับจ้างต้องทำการ TERMINATE ด้วยหัวต่อสัญญาณปลายสาย (ST-Connector) ทุก Core รวม 48 Core และต้องทำการทดสอบสายสัญญาณ (OTDR Test Report) เพื่อให้เห็นว่าสายใยแก้วนำแสงทุก Core สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานการสื่อสารข้อมูล
  2.8 ที่จุดปลายสายใยแก้วนำแสงต้องมีแผงพักปลายสาย(Fiber Optic Patch Panel) แบบติดตั้งกับ RACK 19 นิ้ว
  2.9 มีความยาวของสายสำรองก่อนเก็บเข้าตู้อุปกรณ์ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร
  2.10 รับประกันอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังคณะกรรมการตรวจรับ

3. สถาบันกำหนดให้ผู้รับจ้างจัดหา PASSIVE DEVICE ที่ติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ ดังนี้

  3.1 อาคารบริหาร
  3.1.1 12 Port Fiber Optic Patch Panel จำนวน 1 ชุด
  3.1.2 ST Connector, Multimode จำนวน 12 ชุด
  3.1.3 OTDR Test Report จำนวน 12 ชุด
  3.2 อาคารนิเทศศาสตร์(อาคาร 4)
  3.2.1 19" High Quality Export Rack 15 U จำนวน 1 ชุด
  3.2.2 19" High Quality Export Rack 6 U(Wall Mounted) จำนวน 2 ชุด
  3.2.3 12 Port Fiber Optic patch Panel จำนวน 1 ชุด
  3.2.4 ST Connector, Multimode จำนวน 12 ชุด
  3.2.5 Ventilation Fan Size 4" จำนวน 2 ชุด
  3.2.6 Cable Management Panel จำนวน 1 ชุด
  3.2.7 AC Power Distribution 6 Outlet จำนวน 3 ชุด
  3.2.8 Fix Shelve 45 Cm. Depth จำนวน 1 ชุด
  3.2.9 OTDR Test Report จำนวน 12 ชุด
  3.3 อาคารศิลปศาสตร์ (อาคาร 5)
  3.3.1 19" High Quality Export Rack 15 U จำนวน 1 ชุด
  3.3.2 19" High Quality Export Rack 6 U(Wall Mounted) จำนวน 2 ชุด
  3.3.3 6 Port Fiber Optic patch Panel จำนวน 1 ชุด
  3.3.4 ST Connector, Multimode จำนวน 6 ชุด
  3.3.5 Ventilation Fan Size 4" จำนวน 2 ชุด
  3.3.6 Cable Management Panel จำนวน 1 ชุด
  3.3.7 AC Power Distribution 6 Outlet จำนวน 3 ชุด
  3.3.8 Fix Shelve 45 Cm. Depth จำนวน 1 ชุด
  3.3.9 OTDR Test Report จำนวน 6 ชุด
  3.4 หอพักหญิง(หอ 2)
  3.4.1 19" High Quality Export Rack 42 U จำนวน 1 ชุด
  3.4.2 12 Port Fiber Optic Patch panel จำนวน 1 ชุด
  3.4.3 ST Connector, Multimode จำนวน 12 ชุด
  3.4.4 Ventilation Fan Size 4" จำนวน 2 ชุด
  3.4.5 Cable Management Panel จำนวน 2 ชุด
  3.4.6 AC Power Distribution 6 Outlet จำนวน 1 ชุด
  3.4.7 Fix Shelve 45 Cm. Depth จำนวน 1 ชุด
  3.4.8 OTDR Test Report จำนวน 12 ชุด
  3.5 หอพักชาย (หอ 1)
  3.5.1 19" High Quality Export Rack 42 U จำนวน 1 ชุด
  3.5.2 6 Port Fiber Optic patch Panel จำนวน 1 ชุด
  3.5.3 ST Connector, Multimode จำนวน 6 ชุด
  3.5.4 Ventilation Fan Size 4" จำนวน 2 ชุด
  3.5.5 Cable Management Panel จำนวน 2 ชุด
  3.5.6 AC Power Distribution 6 Outlet จำนวน 1 ชุด
  3.5.7 Fix Shelve 45 Cm. Depth จำนวน 1 ชุด
  3.5.8 OTDR Test Report จำนวน 6 ชุด

4. รายละเอียดขอบข่ายการติดตั้งสาย UTP
กำหนดให้ใช้ UTP Enhanced Cat 5 E Cable มีรายละเอียดการเดินสายดังนี้

  4.1 อาคารบริหาร ไม่มีการเดินสาย
  4.2 อาคารนิเทศศาสตร์ (อาคาร 4)
  4.2.1 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว 15 U ชั้น 2 ไปยัง Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ชั้น 1 จำนวน 1 จุด
  4.2.2 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว 15 U ชั้น 2 ไปยัง Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ชั้น 3 จำนวน 1 จุด
  4.2.3 ชั้นที่ 1 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ไปยัง Work Station จำนวน 24 จุด
  4.2.4 ชั้นที่ 2 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ไปยัง Work Station จำนวน 27 จุด
  4.2.5 ชั้นที่ 3 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ไปยัง Work Station จำนวน 34 จุด
  4.3 อาคารศิลปศาสตร์(อาคาร 5)
  4.3.1 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว 15 U ชั้น 2 ไปยัง Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ชั้น 1 จำนวน 1 จุด
  4.3.2 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว 15 U ชั้น 2 ไปยัง Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ชั้น 3 จำนวน 1 จุด
  4.3.3 ชั้นที่ 1 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ไปยัง Work Station จำนวน 26 จุด
  4.3.4 ชั้นที่ 2 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ไปยัง Work Station จำนวน 51 จุด
  4.3.5 ชั้นที่ 3 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว (Wall Mounted) ไปยัง Work Station จำนวน 12 จุด
  4.4 หอพักหญิง(หอ 2)
  4.4.1 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว 42 U ไปยัง Work Station จำนวน 101 จุด
  4.5 หอพักชาย (หอ 1)
  4.5.1 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว 42 U ไปยัง Work Station จำนวน 101 จุด
  4.6 บ้านพักอธิการบดี
  4.6.1 ผู้รับจ้างจัดหา Rack 19 นิ้ว 6 U (Wall Mounted) จำนวน 1 จุด
  4.6.2 เดินสาย UTP จาก Rack 19 นิ้ว 42 U หอพักหญิงมายัง Rack 19 น้ว 6 U (Wall Mounted) ภายในท่อ PVC สีเหลือง หนา Class 2 ขนาด 2 นิ้ว ฝังดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
  4.6.3 เดินสายจาก Rack 19 นิ้ว 6 U (Wall Mounted) ไปยัง Work Station จำนวน 4 จุด
  4.7 ปลายสาย UTP ด้าน Work Station ให้ติดตั้ง RJ-45 MODULAR PLUG OUTLET(BOX ลอย) พร้อมสำหรับใช้งาน
  4.8 ปลายสาย UTP ด้าน RACK 19 นิ้ว ให้เข้าหัว RJ-45 MODULAR JACK และต้อง MARKING กำกับสายไว้
  4.9 ให้ใช้รางครอบสายสีขาว ครอบสาย UTP จากระดับฝ้าลงมาถึง RJ-45 MODULAR PLUG OUTLET ทุกจุด


Active device (ประมาณ 8 แสน)
อุปกรณ์ที่ต้องใช้กับระบบของ Fiber optic เพื่อเชื่อม Lan ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

1. ES3508A : Fast Ethernet Dual-Speed Hubs with 16 10BASE-T/100BASE-TX ports 3 ชุด
2. EM3554-FX-ST : Slide-in module with 4 100BASE-FX(ST-Type) ports for ES3508A 3 ชุด
3. EM3554-TX : Slide-in module with 4 10/100BASE(RJ-45)ports for ES3508A 1 ชุด
4. EM3554-TF-ST : Slide-in module with 2 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) and 2 100BASE-FX(ST-Type) ports 2 ชุด
5. EH3524A : Intelligent Fast Ethernet Dual-Speed Hub with 24 10BASE-T/100BASE-TX ports,1 Slot for SNMP Module and 1 Slot for Switch/Fiber Modules 14 ชุด
6. EH3512A : Intelligent Fast Ethernet Dual-Speed Hub with 12 10BASE-T/100BASE-TX ports,1 Slot for SNMP Module and 1 Slot for Switch/Fiber Modules 6 ชุด
7. ES3002-TF-ST : Smart Fast Ethernet Switch with 1 10BASE-T/100BASE-TX and 1 100BASE-FX(ST-Type) port 2 ชุด
8. EH3016A : Fast Ethernet Dual-Speed Hubs with 16 10BASE-T/100BASE-TX ports 1 ชุด
อุปกรณ์ทั้ง 8 รายการราคาตัวที่ต่ำสุดตัวละ 10000 ตัวสูงสุดมากกว่า 30000 บาทขึ้น (ราคาไม่แน่นอนครับ ขึ้นกับค่าเงินบาท แล้วผมก็ไม่ใช่ Sale ซึ่งทาง Sale เขาห้ามผม Post ราคาลงไปด้วย)
รายละเอียดอุปกรณ์อื่น ๆ

ลำดับ

รายการ

จำนวน


1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

งานเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)

Fiber Optic Cable 6 Core, Outdoor Type, Steel Tape-Armoured, , Multimode, 62.5/123 Micron “KRONE” GERMANY
3 inch PVC Conduit Class 2 (Yellow)
2 inch PVC Conduit Class 2 (Yellow)
19 inch High Quality Export Rack 42 U 60 cm.Depth
19 inch High Quality Export Rack 15 U 60 cm.Depth
Wall Mounted Encloser
12 Port Fiber Optic Patch Panel
6 Port Fiber Optic Patch Panel
ST-Type Simplex Connector, Multimode
4 inch Ventilation Fan
Cable Management Panel
AC Power Distribution (6 Outlet)
Fix Shelve 45 cm. Depth
Strand Wire ขนาด 6 M
HAND HOLE
OTDR Test Report
Labour Charge For Terminating ST-Type Connector
Labour Charge For Instrallation Fiber Optic Cable

1 Lot
1,100 Meter

380 Meter
230 Meter
2 Ea
2 Ea
5 Ea
3 Ea
2 Ea
48 Ea
8 Ea
4 Ea
8 Ea
4 Ea
1 Lot
4 Ea
48 Ea
48 Ea
1 Lot

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

งานเดินสาย UTP สำหรับ Work Station

UTP Enhanced Cat 5 E Cable (387 Point)
RJ-45 Modular Plug (Outlet)
RJ-45 Modular Jack
Cable Protector
Labour Charge

1 Lot
110 Roll
380 Ea
774 Ea
1 Lot
387 Point

ภาพนี้ไม่ได้กำหนดจุดที่จะวางสาย เพราะต้องการใช้ภาพได้ในหลายสถานการณ์
แต่ถ้าดูจากภาพน่าจะรู้ว่าเราเดินสายไปจากตึกบริหารไปทางพอพัก 1 เส้น
อีกเส้นหนึ่งจากตึกบริหารไปอาคารนิเทศศาสตร์ ถึงอาคารอเนกประสงค์ รวมเป็น 2 เส้น
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ