คิดใหม่ ทำใหม่ กับการศึกษา
การศึกษาในสหัสวรรษใหม่
[ได้รับเชิญจาก ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ โดยคุณกาญจนา เป็นผู้ติดต่อให้ไปบรรยายที่โรงเรียนพาณิช เชียงใหม่]
[ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2544 เวลา 9:00น. - 17:00น. โดยประมาณ]
[เหตุที่อ.อติชาติ และผม(บุรินทร์) ได้รับเชิญไปบรรยายครั้งนี้ เพราะแต่งตำราให้กับศูนย์ตำราฯ ไป 2 เล่มคือ cobol และ basic]
[ผู้ที่ร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้คือ อาจารย์ที่สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน พาณิชการ และอาชีว ทั่วภาคเหนือตอนบน]
วิทยากร ท่านที่ 1

อติชาติ หาญชาญชัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโยนก ลำปาง
atichart@yonok.ac.th
วิทยากร ท่านที่ 2

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ผอ.ศูนย์ IT + Webmaster
วิทยาลัยโยนก ลำปาง
burin@yonok.ac.th
ทีมงาน thaiall.com ท่านอื่น ๆ
ระยะเวลาบรรยายทั้งหมด ประมาณ 6 ชั่วโมง
เว็บที่ครู อาจารย์ทุกท่าน ควรรู้จัก : http://www.utexas.edu/world/lecture/index.html
แนะนำเว็บเพื่อการศึกษา : thaiall.com - school.net.th - dialpad.com - hottelephone.com - thailinux.com - siamarticle.com - smehost.com - domainatcost.com - sourceforge.net - freevbcode.com - thescripts.com -
แนะนำเว็บ e-commerce : eximworld.com - maxcyber.com - jjshop.com - bigstep.com - freemerchant.com - bcity.com - bizland.com - gobizgo.com - store.yahoo.com - vstore.com - econgo.com - ebusiness.th.com - thaitradepoint.com - ebusinesskey.com - ecommerce.or.th - thaietrade.com - pramool.com - thaibid.com - thaicybermall.com - shoppingthailand.com - bizez.com - centralbiz.com - ecombot.com - thailandbest.com - siam-e-commerce.com - siamweb.com - thaiecommerce.net -


1. การศึกษาในสหัสวรรษใหม่
บรรยายโดย อติชาติ หาญชาญชัย และบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
1.1 หัวข้อที่มักถูกกล่าวถึงในแวดวงการศึกษา
 1. การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก
 2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ปฏิบัติคล่อง (การให้การบ้านไปปฏิบัติมาก ช่วยได้)
 3. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกับ Technology ใหม่
  CGI : perl, asp, php เป็นต้น
  Homepage และ Website
  Macromedia Flash
  Multimedia และ Graphic
  การติดตั้ง Network ในแต่ละระบบปฏิบัติการ
  Introduction programming : Cobol, Basic, Pascal
  Database programming : Foxpro, Clipper, Access, VB, Delphi
 4. การศึกษาแบบ online หรือ Self study นอกห้องเรียน ทั้งในและนอกสาขาที่ศึกษา
 5. การนำประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนมาถ่ายทอด ไม่ใช่ว่ากันตามหนังสือแบบหน้าต่อหน้า
 6. ประโยชน์ที่นักเรียนได้จาก internet ในทางปฏิบัติ และทางทฤษฎี
 7. Video conference หรือการศึกษาทางไกล จาก TCP/IP หรือ เชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด
 8. การรู้จักใช้ประโยชน์ของ e-mail, icq และข้อมูลจาก internet
 9. การให้บริการของ internet cafe ต่อเยาวชน ในปัจจุบัน
 10. อื่น ๆ อีกมากมาย
1.2 แนวการมอบหมายการบ้านคอมพิวเตอร์
 1. วางแผนให้การบ้านทั้งหลักสูตร ก่อนสอนชั่วโมงแรก
 2. มีตัวอย่างให้กลับไปศึกษา อย่างเพียงพอ
 3. ให้การบ้านไปปฏิบัติทุกครั้ง
 4. ตรวจให้คะแนนการบ้านทุกชิ้น
 5. เฉลยการบ้านทุกข้อ ก่อนเริ่มเรื่องใหม่
 6. สอบย่อย เมื่อจบบทเรียนสำคัญแต่ละบท
 7. มีเวลานอกชั้นเรียน เรียกนักเรียนมาสอบย่อย
 8. มอบหมายการบ้านชิ้นใหญ่ ส่งก่อนกลางภาค
 9. มอบหมายการบ้านชิ้นใหญ่ ส่งก่อนปลายภาค
1.3 แนวการสอนเขียนโปรแกรม
 1. วางแผนการสอนทั้งหลักสูตร ก่อนสอนชั่วโมงแรก
 2. สอนประวัติความเป็นมาของภาษา และวัตถุประสงค์
 3. สอนการเขียน แปลภาษา และประมวลผล
 4. สอนให้เขียนโปรแกรม ที่มีโครงสร้างอย่างง่าย
 5. สอนการรับค่าจากแป้นพิมพ์ และนำตัวแปรมาใช้งาน
 6. สอนการทำซ้ำ และมอบงาน เช่น ปิรามิดของตัวเลข
 7. สอนการเลือก เช่น if หรือ case เป็นต้น
 8. สอนการอ่านข้อมูลจากแฟ้ม มาพิมพ์
 9. สอนการสร้าง และเรียก โปรแกรมย่อยมาทำงาน
 10. สอนเขียนโปรแกรมเมนู เพื่อเรียกตัวเลือกมาทำงาน
 11. สอนการใช้ฟังก์ชันพิเศษ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 12. สอนให้ประยุกต์โปรแกรมให้ได้ผลตามต้องการ
1.4 พฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอนยุคใหม่
 1. การสอน โดยยึดตัวผู้เรียนเป็นหลักให้มากขึ้น
 2. รับฟัง และพูดคุยกับนักเรียน พร้อมนำมาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหาที่สอน
 3. อย่ายึดติดกับหลักสูตร แต่อาจเพิ่มเติมเนื้อหา ให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด
 4. อ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และข่าวสารให้มาก เพราะโลกพัฒนาไปเร็วมาก
 5. ติดตามการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี สังคม การเมือง รอบตัวท่านเสมอ
 6. ไปสัมนาทางวิชาการ เพื่อเข้าสังคม ของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
 7. อ่านตำราภาษาอังกฤษบ้าง เพราะยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ที่คนไทยไม่ได้แปลไว้
 8. มี e-mail, icq เพื่อให้นักเรียน หรือเพื่อน ได้ติดต่อท่านได้
 9. มี website หรือมีส่วนในการพัฒนาเว็บใดเว็บหนึ่ง เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ตกยุค
 10. พัฒนาตนเองด้านการเขียน ปัจจุบันไม่ต้องเขียนหนังสือ แต่สามารถเขียนลงเว็บได้
1.5 เทคนิคการอ่านตำรา
  ในวิชาที่มีตำราเรียน ควรแนะนำให้นักเรียนอ่านตำรา ซึ่งมี 5 เทคนิค
 1. สำรวจหนังสือจนจบทั้งเล่ม
 2. อ่านเพื่อให้ได้แนวความคิดหลัก
 3. ตั้งคำถาม กับตนเองในขณะอ่าน และต้องหาคำตอบให้ได้ทุกข้อ
 4. ขีดเส้นใต้ และเขียนบันทึก ช่วยจำ จะเป็นประโยชน์ในการทบทวนภายหลัง
 5. ประสานคำบรรยายในห้องเรียน กับตำราให้เข้ากัน
 6. ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
1.6 8 บทบาทของอาจารย์
  บทบาทของอาจารย์ตามระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ของ Tom Cark และคณะ
  ที่ The Center for Individualized Education at Empire State College
  ได้ระบุไว้ 8 บทบาทคือ
  1. อาจารย์ในฐานะผู้อำนวยความสะดวก และที่ปรึกษา (Facilitator-Counselor)
  2. อาจารย์ในฐานะนายหน้า และนักต่อรอง (Broker-Negotiator)
  3. อาจารย์ในฐานะครู (Instructor-Tutor)
  4. อาจารย์ในฐานะผู้ประเมิน (Evaluator)
  5. อาจารย์ในฐานะผู้บริหาร (Administrator)
  6. อาจารย์ในฐานะผู้พัฒนาและประสานสรรพวิชาการ (Developer and Coordinator of Learning Resources)
  7. อาจารย์ในฐานะผู้ผลิต และผู้ใช้วัสดุการสอน (Creator and User of Instructional Materials)
  8. อาจารย์ในฐานะผู้วางโปรแกรมการเรียนเฉพาะรายบุคคล (Planner of Individualize Programs)

  สรุปภาระงานของอาจารย์ตามบทบาทใหญ่ ได้ 3 บทบาท
  1. บทบาทของการเป็นครูที่ดี (Teacher)
  2. บทบาทของการเป็นนักวิชาการ (Professional Scholar)
  3. บทบาทของผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator)
1.7 จรรยาบรรณของครู
  1. ครูต้องรัก และเมตตาศิษย์ ให้กำลังใจ และเอาใจใส่ โดยเสมอหน้า
  2. ครูต้องอบรม สั่งสอนศิษย์ ที่ถูกต้องดีงาม อย่างเต็มความสามารถ
  3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติ ทั้ง กาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
  4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฎิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารม และสังคม ของศิษย์
  5. ครูต้องไม่แสดงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติตามปกติ
  6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันเหตุการณ์เสมอ
  7. ครูย่อมรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู
  8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์
  9. ครูเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ พัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย

2. การใช้ประโยชน์จาก intranet ในสถานศึกษา
2.1 ประโยชน์หรือการนำไปใช้
  เน้นประโยชน์ที่จะเกิดในสถาบันการศึกษา
 1. สร้างระบบ e-mail หรือ wwwboard หรือ กระดานข่าว ในสังคมอาจารย์ และนักศึกษา
 2. สร้างระบบฐานข้อมูล เช่น
  - รายงานผลการเรียน นักเรียน
  - ระบบลงทะเบียน หรือลงทะเบียนล่วงหน้า
  - ระบบประเมินการเรียน การสอน ของอาจารย์ หรือเป็นตู้รับความคิดเห็น ต่าง ๆ
  - ระบบบัญชีการเงิน และสถิติ รายงานให้ผู้บริหาร ได้รวดเร็ว ทันสมัย
 3. สร้าง Web server ให้บริการนักเรียน หรืออาจารย์ ก่อนนำขึ้น internet จริง
 4. สร้าง FTP server ให้บริการโปรแกรมสำคัญ ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น compiler เป็นต้น
 5. สร้างเป็น กรณีศึกษา ระบบเครือข่าย และ internet ให้นักเรียน ได้ศึกษา

2.2 การติดตั้ง
  การเดินสายในระบบเครือข่าย มักจะจ้างบริษัท เพราะเป็นมืออาชีพมากกว่า
 1. ซื้อคอมพิวเตอร์ และวางผังการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 2. นำคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมาต่อพ่วงกันด้วย Card LAN กับสาย UTP เข้า HUB
 3. Software ที่ใช้พ่วงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสู่เครือข่ายคือ Windows workgroup
 4. มาตรฐาน TCP/IP ที่ทำให้ใช้ Mail, Web หรือ Ftp server ติดต่อกันในเครือข่ายได้
 5. Web server อาจเป็น Windows หรือ linux ก็ได้ เพราะรองรับ CGI ได้เกือบทุกภาษา
 6. เลือก CGI ที่จะใช้พัฒนาในระบบ ขอแนะนำ ASP เพราะติดต่อกับ ACCESS หรือ VB ได้ทันที
 7. วางแผนเรื่อง security ให้ดี เพราะอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดี อยู่ในเครือข่ายของท่าน

2.3 ต้นทุน
 1. ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ ประมาณเครื่องละ 30000 บาท
 2. ค่าเดินสายเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประมาณจุดละ 200 บาท
 3. ค่าบุคลากรดูแล และบำรุงรักษาระบบ
 4. ค่าจ้าง programmer หรือค่าฝึกอบรมคนที่มีอยู่ ให้พัฒนา software ในระบบ
 5. ค่าลิขสิทธิ์ Software
 6. อื่น ๆ ตามแต่กรณี

2.4 ปัญหา
  กำหนดประเด็นให้พิจารณา ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับโรงเรียนของท่านหรือไม่ก็ได้
 1. ผู้บริหาร ไม่สนใจ หรือสนใจ แต่ไม่พร้อมที่จะจ่าย หรือไม่มีนโยบายด้าน IT เลย
 2. ขาดบุคลากร มาทำงาน เพราะคนที่มีอยู่ก็ทำงานล้นมือกันทุกคนอยู่แล้ว
 3. ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ และขาดเวลาศึกษาหาความรู้ เพราะงานรัดตัว
 4. ขาดพื้นที่ เพราะไม่มีห้องปฏิบัติการเหลือให้สร้างกรณีศึกษา ที่มีใช้กันจนเต็ม
 5. ระบบที่ว่านี้ มีหมดแล้วในโรงเรียน แต่นักเรียน หรือครู ไม่สนใจใช้บริการ
 6. โรงเรียนมีทุกระบบ และมีหลายหน่วยทำงาน ทำให้ระบบต่าง ๆ รวมกันไม่ได้ ขาดมาตรฐาน
  เช่น บัญชีซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป ทะเบียนใช้ ACCESS ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้ DELPHI เป็นต้น
 7. อื่น ๆ ตามแต่กรณี

3. การใช้ประโยชน์จาก internet ในสถานศึกษา
3.1 ประโยชน์หรือการนำไปใช้
 1. เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้วยตนเอง
  เช่น อ่านข่าว online, รับข่าวสาร, ได้ข้อมูลจาก wwwboard, อ่านหนังสือ online เป็นต้น
 2. ได้รู้จักผู้คน หลายอาชีพ หลายวัย และหลายประสบการณ์ จนนำไปสู่โอกาสดี ๆ ของชีวิต
  เช่น ได้เพื่อนใหม่ ได้งาน ได้เงิน ได้แฟน และได้ประสบการณ์ เป็นต้น
 3. มีความชัดเจน ในการเป็น บุคคลในโลก internet เพราะเป็นช่องทางที่แสดงตัวตนได้ชัดเจน
  เช่น e-mail, icq, irc name, website เป็นต้น
 4. ทำให้พบบุคคลที่มี พฤติกรรม ประสบการณ์ หรือความฝันเหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างโอกาสให้บุคคลได้อย่างยอดเยี่ยม
 5. ประหยัดทั้ง เวลา และเงิน ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ได้มหาศาล
  เช่น การประชาสัมพันธ์, การส่งเอกสาร, ไปจนถึงการโทรศัพท์ไปต่างประเทศฟรี
 6. ให้บริการฐานข้อมูลต่าง ๆ ในทุกระบบของโรงเรียนสู่สาธารณได้
  เช่น ขายใบสมัครแบบ online ประกาศผลการเรียน ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครนักเรียน ผ่าน internet ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก

3.2 การติดตั้ง
ขยายความเรื่องการติดตั้งมาจาก หัวข้อ 2.2
  3.2.1 การติดตั้งแบบ Dial up (คล้ายร้าน NET)
  1. ซื้อคอมพิวเตอร์เข้าห้องปฏิบัติการ
  2. เดินสาย UTP เป็นระบบเครือข่าย
  3. ซื้อ Modem, Hub, Gateway hardware หรือ Gateway Software
  4. ติดตั้งระบบ proxy server จะช่วยเรื่องความเร็วได้มาก
  5. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 10,000 บาท ให้กับ ISP + ค่าโทรศัพท์
  6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นบุคลากร ตกแต่ง ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

  3.2.2 การติดตั้งแบบ Leased line (คล้าย ISP)
   สิ่งที่ต้องคำนึงที่สุด คือค่าใช้จ่าย ซึ่งแปรผันตามระยะทาง และความเร็ว
  1. ค่าบริการที่จ่ายให้ ISP เป็นรายเดือน
  2. ค่าบริการวงจรเช่าระบบ Digital

3.3 ต้นทุน
ราคาปัจจุบัน ที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้จาก http://www.byxtreme.com
ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายรวม ๆ โดยประมาณ
รายการราคา (โดยประมาณ)
ค่าคอมพิวเตอร์ต่อเครื่อง30,000 บาท
ค่า Hub 24 port ตัวละ10,000 บาท
ค่าสาย UTP เมตรละ16 บาท
ค่าแรงเดินสาย? บาท
ค่าโต๊ะ, เก้าอี้, Air และอื่น ๆ? บาท
ค่า Printer, Scanner, Digital camera? บาท
ค่าบริการให้ ISP ต่อเดือน (64 Kb)70,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ต่อเดือน (กทม. - ลำปาง 64 Kb)45,000 บาท
ค่าจ้างบุคลากร7,000 บาท

ค่าบริการที่จ่ายให้ ISP เป็นรายเดือน (ราคาโดยประมาณ ขึ้นกับส่วนลดที่แต่ละ ISP มีให้)
เท่าที่หาข้อมูลมาได้ ราคาของทุก ISP จะใกล้เคียงกันมาก อาจแตกต่างไปตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขเล็กน้อย
Noความเร็วค่าบริการรายเดือน
19.6 Kbps13,600
214.4 Kbps18,000
319.2 Kbps22,500
48.8 - 64 Kbps45,000
564 Kbps90,000
6128 Kbps157,500
7256 Kbps225,000
8512 Kbps630,000
9512 - 2 MB1,890,000

ค่าบริการวงจรเช่าระบบดิจิตอล (ราคาโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบาย)
ระหว่างสถานที่ของผู้เช่าด้านหนึ่ง ถึง สถานที่ของผู้เช่าอีกด้านหนึ่ง บริการโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ระยะทาง9600 bps64 Kbps128 Kbps256 Kbps512 Kbps1 Mbps2 Mbps
ในชุมสายเดียวกัน1,0002,8004,4006,0009,00015,00025,000
ห่างไม่เกิน 2 ชุมสาย2,0004,5007,50011,00017,00027,00010,000
ต่างเกิน 2 ชุมสาย3,0006,0009,50014,00023,00036,00055,000
เขตจังหวัดติดกัน4,5009,00013,50021,50032,00050,00074,000
ห่างไม่เกิน 125 กม6,50012,50019,50029,50045,00068,000228,000
ห่างเกิน 600 กม16,20032,50049,50074,500112,000170,000570,000

3.4 ปัญหา
  เมื่อเริ่มให้บริการ internet แก่สมาชิก ก็จะเริ่มพบปัญหาตามมามากมาย เช่น
 1. ปัญหา Security ของ Server ในระบบถูก h_cker เข้ามาใช้ หรือลองของ เช่น Spam, bot, Crack, Hack เป็นต้น
 2. ปัญหา Security ของ Workstation เพราะนักเรียน คือนักลองของ ไม่ว่าจะปิดหรือเปิดระบบ ต่างก็มีทั้งจุดดี และจุดเสีย
  เช่น Download Shareware มาทดสอบ, ลบแฟ้ม หรือแก้ config ของระบบเพื่อทดสอบ, ปิดเครื่องโดยไม่ Shutdown เป็นต้น
 3. ความเร็วของระบบที่ได้ช้า เพราะผู้ใช้มากขึ้น, Hardware เสื่อมเอง, นักเรียนเตะสาย, หนูกัดสายเป็นต้น
 4. Virus เข้ามาในระบบง่าย และโปรแกรมฆ่าก็ล้าสมัย อย่างรวดเร็ว
 5. Hardware เก่าลง แต่ Software ใหม่ขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการ Upgrade สูงทั้ง Hardware, Software และ Peopleware
 6. บุคลากร งานล้นมือ เพราะต้องดูแลทั้งด้าน Hardware, Software และ Peopleware ทั้งในห้องปฏิบัติการ และในหน่วยงาน

4. E-Commerce ภาคปฏิบัติ แบบจับเสือมือเปล่า
ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Resource Center) [http://www.ecommerce.or.th]
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECRC Thailand,1999)
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WTO,1998)
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ขบวนการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำธุรกิจที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และตรอบคลุมรูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์, การค้าอิเล็กทรอนิกส์, อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, โทรสาร, คะตะล้อกอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมทางไกล และรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลระหว่างองค์กร (ESCAP,1998)
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร และส่วนบุคคล บนพื้นฐานของการประมวล และการส่งข้อมูลดิจิทัล ที่มีทั้งข้อความ เสียง และภาพ (OECD,1997)
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประมวล และการส่งข้อมูลที่มีข้อความ เสียง และภาพ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการขายสินค้า และบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาข้อมูลแบบดิจิทัลในระบบออนไลน์, การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์, การจำหน่วยหุ้นทางดิเล้กทรอนิกส์, ใบตราส่ง, การประมูล, การออกแบบ และวิศวกรรมร่วมกัน, การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ, การขายตรง, การให้บริการหลังการขาย ทั้งนี้ใช้กับสินค้า (เช่น สินค้าบริโภค, อุปกรณ์ทางการแพทย์) และบริการ (เช่น บริการขายข้อมูล, บริการด้านการเงิน, บริการด้าน กฏหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป (เช่น สาธารณสุข, การศึกษา, ศูนย์การค้าเสมือน (Virtual Mall) (European union,1997)

4.1 โอกาส และอุปสรรค
โอกาสอุปสรรค
 1. ลงทุนต่ำ กว่าการทำธุรกิจโดยทั่วไปมาก
 2. โอกาสที่ได้ลูกค้า เข้ามาใช้บริการมาก
 3. ไม่จำเป็นต้องมี stock หรือสินค้าหน้าร้านก่อน
 4. ไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรมาก (อาจมีท่านคนเดียวก็ได้)
 5. ไม่จำเป็นต้องมีรู้ด้านคอมพิวเตอร์ลึก เพราะมีผู้รับทำ
 6. เลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ได้หลายวิธี และได้ผลทุกวิธี
 1. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
 2. เกิดปัญหาในการชำระเงินได้ง่าย เช่น วิธีรับเงิน ค่าโอนเงิน หรือการคืนสินค้า
 3. เนื่องจากความง่ายในการเข้าสู่ธุรกิจ ทำให้การวางแผนธุรกิจ ไม่รอบคอม
 4. ปัญหาการขนส่งสินค้า หรือ สินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่คาดไว้ เกิดขึ้นบ่อย
 5. หากวางแผนไม่ดี อาจผลิตไม่ทัน หรือผิด spec ทำให้เสียลูกค้าได้
 6. ปัญหาการตั้งราคาไม่เหมาะสม เพราะต้องคำนึงถึงต้นทุนทุกอย่าง ให้ดี

4.2 แนะนำการจับเสือมือเปล่า

เนื่องจากผมเป็นอีกคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ จึงไม่มีเงินไปลงทุน แต่มีความฝันว่าสักวันจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง จึงได้พัฒนาโปรแกรมด้าน e-commerce ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถที่จะ นำสินค้าไปแสดง ระบบทะเบียนลูกค้าพร้อมยืนยันการเป็นสมาชิก และมีโปรแกรมที่สามารถติดต่อกับลูกค้า ให้ลูกค้าเลือกสินค้า แบบ shopping cart และส่งคำสั่งซื้อมาให้ผมทาง e-mail โดยระบบที่กล่าวมานี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือติดต่อใคร เพื่อขออนุญาติทำธุรกิจ ในลักษณะนี้ .. และโปรแกรมทั้งหมดเขียนเสร็จแล้ว พร้อมที่จะ copy ให้ท่านนำไปใช้ได้ทันที และโปรแกรมทั้งหมด ยังเปิดโอกาสให้ท่านลองเป็นเจ้าของร้าน บริการหน้าร้าน และสินค้าทั้งหมด ก่อนตัดสินใจเปิดร้านด้วยตนเอง ที่ http://thaiall.hypermart.net หรือ http://www.thaiabc.com และโปรแกรมที่เขียนมานี้ ใช้งานได้แน่นอนที่ Free hosting : http://www.hypermart.net (ปัจจุบันยังไม่มีธุรกิจเป็นของตนเอง เพราะมีปัญหาเดียวคือ ไม่รู้จะขายอะไรที่เหมาะสม หรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ)
ที่เขียนระบบนี้ขึ้นมาได้ เพราะไปขอใช้บริการ free e-commerce ไว้ 3 ที่ ทำให้รู้ว่า e-commerce มีลักษณะและรายละเอียดเป็นอย่างไร ซึ่งทั้ง 3 ที่ได้เขียนไว้ใน E-Commerce ภาคทฤษฏี ซึ่งทั้ง 3 นั้นได้แก่ http://www.jjshop.com/thaiall, http://thaiall.safeshopper.com, http://thaiall.bigstep.com จึงได้นำมาปรับปรุงเป็นระบบ Demo E-Commerce เพื่อให้ได้ copy ไปใช้กัน และก่อนประโยชน์ต่อชาวไทยมากที่สุด
  จุดเด่น (Strong)
 1. จำนวนภาพของสินค้าแต่ละรายการ ไม่จำกัดจำนวนภาพ
 2. กำหนดประเภทของภาพว่าเป็น gif หรือ jpg และจะขนาดเท่าใดก็ได้ แล้วแต่เจ้าของร้านเห็นว่าเหมาะสม
 3. กำหนดราคาได้ 2 แบบคือ ราคาปกติ และราคาพิเศษ
 4. มีระบบสมาชิกโดยใช้หลักการของ active code ยืนยันทาง e-mail เพื่อลงทะเบียนสมาชิก ซึ่งป้องกันการใช้ e-mail ลวงมาซื้อของ
 5. เลือก แสดงสินค้ารายการพิเศษ ที่จัด promotion ไว้ที่หน้าแรกได้
 6. สร้างข้อมูลเพื่อให้ลูกค้า ได้รู้จักข้อมูลบริษัทดีขึ้น เช่น นโยบาย แผนที่ ประวัติ เป็นต้น
 7. มีระบบ shopping cart ซึ่งทำงานกับ cookie โดยตรง และส่งรายการสั่งซื้อเป็น mail ให้ทั้งลูกค้า และผู้ขาย
 8. กำหนด หน่วยของเงิน และหน่วยของสินค้า ได้ด้วยตนเอง
 9. มี counter ของตัวเองที่ใช้นับแยกวันที่ได้อย่างง่าย ๆ
 10. มีระบบ search engine ซึ่งนำไปพัฒนาต่อได้ และยังมีข้อมูลให้เรียบร้อยมากกว่า 2000 link ในฐานข้อมูลของท่าน
 11. มีระบบการ สุ่มภาพขึ้นมาแสดง เพื่อสร้างชีวิตชีวา ให้หน้าเว็บ
 12. มีส่วนสร้าง link ให้สามารถแลก link กับเว็บที่สนใจ
 13. สามารถ แก้ไขข้อมูล หรือรายละเอียดสินค้า ผ่านหน้าเว็บได้
 14. เก็บ ข้อมูลสมาชิกไว้ใช้ติดต่อภายหลัง ในกรณีที่ต้องการส่งข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าใหม่ ๆ ได้
 15. แม้จะเปิดเผย source code ทั้งหมดปิดการเข้าถึงข้อมูล และแฟ้มค่าเริ่มต้น ของระบบ ด้วยการเปลี่ยนชื่อห้องเก็บข้อมูล และแฟ้มเริ่มต้นเป็น .pl ซึ่งเปิดดูไม่ได้ ท่านสามารถทดลองการเข้าระบบ ซึ่งผมได้เปลี่ยน directory ของข้อมูลแล้วที่ thaiabc.com ลองดูได้ครับ
 16. ผู้ใช้สามารถ แก้ไข source code ภาษา perl ได้ตามต้องการ เพราะเป็น script language และเป็นโปรแกรม ที่อยู่ในความครอบครอง ของท่านอย่างสมบูรณ์
  จุดด้อย (Weak)
 1. ซื้อขายตัดบัญชีบัตรเครดิตไม่ได้ เพราะเมืองไทยยังไม่ยอมให้คนไทยจับเสือมือเปล่า และคนไทยเองก็มีชื่อนักเรื่องโกง ธนาคาร และกฏหมาย จึงไม่กล้าปล่อยมากนัก ซึ่ง jjshop.com เองก็เสียดายในเรื่องนี้เช่นกัน มิเช่นนั้นการเปิดตลาด E-Commerce เต็มรูปแบบคงง่ายขึ้นมาก
 2. รูปแบบการแสดงหน้าร้านยังจำกัด ถึงแม้จะเปลี่ยนสี เปลี่ยนเมนูทั้งหมด เพิ่มลดสินค้า หรือกลุ่มสินค้าได้ก็ตาม
 3. จำกัดรูปแบบของรหัสสินค้า เช่นต้องเป็น g___p____ เป็นต้น ถึงแม้จะไม่จำกัดจำนวนกลุ่มสินค้า หรือจำนวนสินค้า หรือจำนวนภาพก็ตาม
 4. ตัวโปรแกรมไม่ได้ถูกจดลิขสิทธิ์ คือไม่มี copy right เหมือนที่ใคร ๆ ชอบอ้างถึง จึง copy ไปแจกจ่ายให้ใครก็ได้ เป็นเหตุให้ผมไม่รับที่จะบริการแก้โปรแกรมให้ แต่ก็ยินดีให้คำปรึกษา ในฐานะคนเคยศึกษามาก่อน และพอรู้จากประสบการณ์ ลองผิดลองถูกมาแล้วเท่านั้น
โปรแกรมชุดนี้มี 145 แฟ้ม : perl 19 แฟ้ม, data 13 แฟ้ม และ picture 111 แฟ้ม
เปิดให้คัดลอกแฟ้มทั้งหมด ฟรีที่ http://www.thaiall.com/perl/pldemo.htm
4.3 ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
  เท่าที่เคยวางแผนไว้ ในการทำธุรกิจ E-commerce มีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
 1. ค่าขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 2. ค่าบรรจุหีบห่อ เพื่อส่งสินค้า
 3. ค่าสินค้าชุดแรก เพื่อจัดทำหน้าร้าน หรือ Catalog ใน website ของร้าน
 4. ค่าจัดเตรียมสินค้าไว้ขาย (Stock) ซึ่งควรมีบ้าง แต่ไม่ต้องมากนัก
 5. ต้นทุนที่ชัดเจนต่อชิ้น หรือต่อ 100 ชิ้น จากแหล่งผลิตได้มาตรฐาน
 6. ค่าจ้างบุคลากร (หากจำเป็น)
 7. ภาษี ค่าจดทะเบียนบริษัท และลิขสิทธิ์
 8. ค่าปรึกษานักกฏหมาย ในกรณีปัญหากับ ลูกค้า แหล่งผลิต ธนาคาร หรือบริษัทขนส่ง
 9. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือค่าธรรมเนียมการขึ้นเช็คต่างประเทศ เป็นต้น
 10. อื่น ๆ ตามลักษณะของธุรกิจ
แนะนำเว็บ
- http://www.thaiall.com/article/ecommerce.htm (E-commerce ภาคทฤษฎี)
- http://www.thaiall.com/perl/pldemo.htm (E-Commerce ภาคปฏิบัติ)
- http://www.thaiall.com/article/it.htm (แนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยโยนก ลำปาง 52000)

5. การใช้ CGI programming ใน Free hosting
5.1 CGI คืออะไร


ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เว็บเป็น Dynamic และติดต่อกับ ฐานข้อมูลใน server ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ Homepage ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสมาชิก, WWWBoard, Search engine, Banner exchange, E-Commerce เป็นต้น

5.2 ภาษา PERL
 1. เก่า และเก๋า เพราะปัจจุบัน Run ได้ในทุกระบบ และเป็นที่ยอมรับมาช้านาน
 2. ให้บริการได้ในทุกระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะ linux จะมีมาให้พร้อม
 3. ประมวลผลได้เร็ว เพราะเป็น text mode
 4. Free hosting : hypermart.net
  ตัวอย่างโปรแกรม
   #!/usr/local/bin/perl print"Content-type:text/html\n\n"; $dat = <STDIN>; $dat =~ tr/+/ /; $dat =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C",hex($1))/eg; $dat =~ s/~!/~!/g; $_ = $dat; $dat = tr/~-~#-@A-Za-zก-ฮฯ-๙/ /cs; $dat = $_; $filename = join '',"/data1/hm/thaiall.com","/perl/plsave.txt"; @dd = split '&',$dat; $v1 = split '=',$dd[0]; $v2 = split '=',$dd[1]; open(myfile,">>$filename"); print myfile $v1,":",$v2,"\n"; close(myfile); print $dat," : finish"
5.3 ภาษา ASP
 1. ปัจจุบัน (มีนาคม 2544) ยังไม่มี (ASP compiler) freeware ที่ run บน linux ได้สมบูรณ์
 2. ประมวลผลได้ช้า เพราะเป็น Graphic mode และส่วนใหญ่ทำงานบน Windows NT
 3. ระบบไม่เสถียรใน Free hosting (เห็นได้ชัดมาก และหลายเว็บหยุดรับสมาชิกไปแล้ว)
 4. Free hosting : ewebcity.com
  ตัวอย่างโปรแกรม
   <% set connNews = server.createobject("ADODB.Connection") connNews.Open "DBQ=" & Server.Mappath("\thaiall\db\applnews.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" sql = "INSERT into applnews ( dateout, organ, position, datein, getfrom, email) VALUES ( " sql = sql & " #" & request.form("dateout") & "#, " sql = sql & " '" & request.form("organ") & "', " sql = sql & " '" & request.form("position") & "', " sql = sql & " #" & now() & "#, " sql = sql & " '" & request.form("email") & "'); " set prorun = connNews.Execute(sql) connNews.close set connNews = nothing %> <body> <b>Add news</b><hr> <a href=eappllst.asp>Display</a> <br>Back to [<a href=eapplupd.htm>Update news</a>] </body>
5.4 ภาษา PHP
 1. ให้บริการได้ในทุกระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะ linux รุ่นใหม่ จะมีมาให้พร้อม
 2. มีโครงสร้างคล้ายภาษา PERL แต่มีลูกเล่นมากกว่ามาก
 3. ทำงานกับ MySQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพบน Linux server
 4. เป็นคู่แข่งที่สำคัญของ PERL และ ASP เพราะเติบโตในกลุ่มผู้พัฒนาเว็บเร็วมาก
 5. Free hosting : se-ed.net
  ตัวอย่างโปรแกรม
   <? if (empty($mto)){ $message = "hi\nthis is test\nthis is line."; $mto = "burin@yonok.ac.th"; $msubj = "the subject"; $mfrom = "burin@thaiall.com"; $mreply = "burin@thaiall.com"; } $message = $message."\n======\nService by http://www.thaiall.com/php/tstmail.htm"; $txtfrom = "From: ".$mfrom."\nReply-To: ".$mreply."\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); mail($mto, $msubj, $message, $txtfrom ); ?> <body bgcolor=#ffffff> Sending completely ====== Service by http://www.thaiall.com/php/tstmail.htm </body>

ศัพท์คอมพิวเตอร์น่ารู้
  ISDN คืออะไร
  Integrated Services Digital Network หรือ บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตัล เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถรับส่งสัญญาณเสียง ข้อมูล และภาพได้ด้วยระบบดิจิตัลสมบูรณ์แบบ และมีความเร็วสูงกว่าการสื่อสารในระบบธรรมดาทั่วไป ทำให้คุณภาพของเสียง ข้อมูล และภาพที่ส่งผ่านระบบ ISDN มีความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นบริการ ISDN จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และคล่องตัวในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ทุกรูปแบบที่จำเป็นในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในโลกธุรกิจ
  คุณสมบัติพิเศษของ ISDN
  1. สามารถติดต่อได้หลายรูปแบบพร้อมกัน ด้วยสายเดียวกัน เช่น computer, fax, telephone เป็นต้น
  2. สื่อสารในสายด้วยสัญญาณ digital ซึ่งชัดเจนกว่าสัญญาณ analog แบบเดิม
  3. สามารถเชื่อมต่อกันเครือข่ายอื่นได้ทันที เช่น LAN, PABX เป็นต้น
  ข้อมูลจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  ฝ่ายพัฒนาบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตัล Tel.505-1763


  PDA คืออะไร
  PDA ย่อมาจาก Personal Digital Assistant คือคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือที่ได้รับการออกแบบ ให้สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับ Desktop คอมพิวเตอร์ แต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนามของ Palm ซึ่งผลิตโดยบริษัท Palm และในปัจจุบัน Microsoft ได้ออกระบบปฏิบัติการ ที่จะใช้ในอุปกรณ์ PDA ใหม่ โดยสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อใหม่ว่า PocketPC ของบริษัทต่าง ๆ เช่น Compac, HP เป็นต้น และมีความสามารถต่าง ๆ ใกล้เคียงกับ Microcomputer ในปัจจุบันมากขึ้นทุกที

  USB คืออะไร
  USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Input/Output ภายนอก ใช้งานง่าย ราคาถูก มีความเร็วในการถ่ายเทข้อมูล ได้ทั้ง 1.5 Mbps ไปถึง 12 Mbps ซึ่งทำได้ทั้งถ่ายเทลักษณะกระแส และแบบ Packet
  ข้อดีของ USB
  1. ราคาประหยัด
  2. Plug and Play หรือ Hot plug ซึ่งทำให้ติดตั้งอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องก่อน
  3. ใช้ Connector แบบเดี่ยว สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้หลายตัว แต่ถ้าจะต่อหลายตัวต้องต่อผ่าน USB hub
  4. สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ถึง 127 ตัวเมื่อใช้ USB hub ต่อ 1 ช่องเสียบ
  5. รองรับทั้งอุปกรณ์ส่งข้อมูลที่ความเร็วต่ำ (1.5 Mbps) และความเร็วสูง (12 Mbps)
  6. สามารถจ่ายไฟ ออกทางสาย USB ที่ 5.0vdc ไปเลี้ยงอุปกรณ์ที่ต้องการไฟระดับนี้ได้
  7. มีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดในระหว่างถ่ายโอน หากมีก็จะทำการถ่ายโอนใหม่ ไม่ถ่ายโอนข้อมูลที่ผิด
  8. ประหยัดพลังงาน เพราะจะมีระบบหยุดการทำงานชั่วคราว หากไม่มีการทำงานใด ๆ เกิดขึ้น
  9. สนับสนุนการถ่ายเทข้อมูล 4 แบบ (Bulk, Isochronous, Interrupt และ Control transfers)

PDA ของบริษัท PALM ที่ปัจจุบัน PocketPC เข้ามาเทียบรัศมีแล้ว
thaiall.com stanford.edu nedstat.com hollywood.com nectec.or.th networksolutions.com ผังการเชื่อมต่อเครือข่ายในสถาบันการศึกษา
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ