แผนงานบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์เอ็มไอเอส
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยลูกสาว ซึ่งเป็น สถาบันในอุดมคติ
2. แผน หรือคู่มือปฏิบัติ ที่ใช้งานอยู่
2.1 Web Site, E-Mail และบริการ Internet ผู้รับผิดชอบ
2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
2.3 สร้างและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ
2.4 การจัดฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ
2.5 ระบบพัสดุภายในสำนัก OIT ผู้รับผิดชอบ
2.6 งานบริการและประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ
+ นโยบายด้านระบบฐานข้อมูล
จัดอันดับมหาวิทยาลัย
+ มหาวิทยาลัยโยนกอันดับที่ 40 (urank)
+ World University Ranking
+ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
+ การจัดอันดับของ Webometrics
ข้อมูลสายเช่า (Leased Line)
- CSLoxinfo Leased Line
- True Leased Line
- Ji-net Leased Line
1.1 ลักษณะเว็บไซต์ของสถาบัน

Website ก็คือหน้าตาของสถาบัน เหมือนที่ใคร ๆ บอกว่า ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ ดังนั้นใคร ๆ ต่างพากันเสริมสวย ให้ตนดูดี ไม่ว่าผู้หญิง หรือผู้ชาย ต่างก็ต้องมีการดูแลตนเอง หากเรียกเป็นภาษาทางการก็คือ การประชาสัมพันธ์ตนเอง ซึ่งมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะทำให้คนดูชื่นชม เครพนับถือ หรือการเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาสนทนาด้วย หรือการไปสนทนาแล้ว ได้รับไมตรีจิต ด้วยดี และไม่เป็นที่รังเกียจ หรือถูกจับแยกกลุ่มจากสังคม .. ใคร ๆ ก็ต้องการที่จะได้รับการยอมรับ ใช่ไหมครับ

สถาบันการศึกษา ก็จำเป็นที่จะต้องมี Website เป็นของตนเอง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลของสถาบันได้โดยง่าย รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิง ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเอื้อต่อการศึกษา ในทุกสาขาวิชา Website ที่ดี ย่อมดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาหาข้อมูล และข้อมูลก็ต้องได้รับการปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อผู้ที่แวะเวียนเข้ามา จะได้ไม่เบื่อหน่าย และเข้ามาใช้บริการ หรือนำไปร่ำรือต่อไป
  หากถามว่าสถาบันการศึกษา ควรมีข้อมูลอะไรใน Website บ้าง จะขอตอบเป็นข้อ ๆ ดังนี้
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
 1. ประวัติ ความเป็นมา ของสถาบัน รวมถึงภาพเหตุการณ์ ต่าง ๆ เป็นระยะ
 2. แผนการพัฒนาโดยรวม และโดยละเอียดของแต่ละฝ่าย คณะ แผนก หรือองค์กร เป็นต้น
 3. ข้อมูลการเปิดสอน การรับสมัคร และเงื่อนไข ของทุกหลักสูตร โดยละเอียด
 4. รวมข้อมูลเพลงสถาบัน ให้ download, สัญลักษณ์ ของที่ระลึก, หรือนำทัวร์ภายในสถาบันด้วยภาพสวย ๆ
 5. นำคู่มือการศึกษาทุกหลักสูตร มาบรรจุใน internet ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่า html, ppt, doc, txt หรือ pdf เป็นต้น
 6. รายชื่อกรรมการสถาบัน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน หากมีรูปถ่ายด้วย ก็จะยิ่งสมบูรณ์
 7. รายชื่อชมรม องค์กร สโมสร และกรรมการโดยละเอียด รวมถึงแผนงาน และผลงาน และงบประมาณ ที่โปร่งใส
 8. ภาพเหตุการณ์ พิธีประสาทปริญญาฯ, กีฬาสี, กิจกรรมเข้าค่าย, กิจกรรมนิทรรศการ, รับน้อง, กิจกรรมชมรม ตั้งแต่เปิดสถาบัน
 9. แนะนำอาจารย์ และวิทยากรพิเศษ โดยมีประสบการณ์ และคุณวุฒิ และแผนงานของแต่ละท่านโดยละเอียด
 10. รวบรวมแผนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน แต่ละปี และเผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทาน และให้อาจารย์ทุกท่าน ทำตำราเผยแพร่ทาง internet
 11. แหล่งข่าว ที่รับแจ้ง และประกาศข่าว ที่ online และ update ตลอดเวลา เช่นข่าวสมัครงาน ย้ายเวลาเรียน หรือห้องเรียน หรือข่าวกิจกรรมของ ชมรม องค์กร คณะ ภายใน และภายนอกสถาบัน ที่มีประโยชน์ต่อสมาชิก ของสถาบัน
  ส่วนที่ 2 : งานบริการ software
 12. ทำเว็บสอน หรือแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สอน html, perl, asp, php, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน เป็นต้น
 13. บริการ FTP โดยรวบรวม freeware เพื่อเอื้ออำนวยให้นักศึกษาได้ download โปรแกรมไปทดสอบ โดยง่าย
 14. บริการให้คำปรึกษาผ่านเว็บ ICQ, IRC, NetMeeting หรือ ทางโทรศัพท์ หรือที่สำนักงาน การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ โดยตั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้าน software รวมทั้งการรับเชิญเป็นวิทยากร ไปฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  ส่วนที่ 3 : บริการฐานข้อมูลผ่านเว็บ
 15. เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ internet เช่นการจำหน่วยใบสมัคร หรือการกรอกใบสมัครเป็นต้น
 16. บริการลงทะเบียนล่วงหน้า รับลงทะเบียน บอกเพิ่ม-เลิกกระบวนวิชา และบอกเพิกถอน ผ่าน internet ได้
 17. รับชำระค่าเล่าเรียน ผ่านบัตรเครดิต หรือรับชำระผ่านธนาคาร
 18. อาจารย์สามารถส่งเกรดให้สำนักทะเบียนผ่านเว็บ และนักศึกษาสามารถตรวจผลการเรียนผ่านเว็บ
 19. เปิดการเรียนการสอน ผ่าน internet ฟรี เช่น การทำเอกสารใน internet และให้คำปรึกษาผ่าน email, icq, irc เป็นต้น
  ส่วนที่ 4 : ข้อมูลบริการสังคม
 20. ให้บริการ Teleconference หรือบริการโทรศัพท์ทางไกลผ่าน ICQ,MSN,Net2phone เป็นต้น
 21. ทำเว็บให้ข้อมูล เกี่ยวกับชุมชน ในทุกด้าน เช่น ธุรกิจ การเงิน การเมือง ศาสนา อนามัย ศิลป วัฒนธรรม กฎหมาย การศึกษา หรือแหล่งท่องเที่ยว ระดับจังหวัด ประเทศ และระดับนานาชาติ
 22. ให้บริการ E-Commerce โดยไม่หวังผลกำไร โดยช่วยเหลือคนในชุมชน รวมทั้งรับเป็นพ่อค้าคนกลาง ขายสินค้าให้ชาวบ้าน โดยมีคิดกำไรจนเกินควร และสามารถให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าขาย ในจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนผู้สนใจ สามารถทำธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท โดยใช้ความสามารถ และประโยชน์จาก internet อย่างเต็มที่
 23. จัดตั้งร้าน net ให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในราคาถูก เช่น ชั่วโมงละ 5 บาท เหมือนที่ ว.ค.เชียงราย ได้ให้บริการ (เคยได้ข่าวเมื่อกันยายน 1999)
1.2 บริการการเรียน-การสอน

อำนวยความสะดวก ให้อาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้แต่ละ ห้องเรียน(lecture room) มีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด 2 เครื่อง และ Monitor 2 ชุดในทุก ๆ ระยะ 10 เมตร ซึ่งจำนวน Monitor ขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน สำหรับห้องเรียนปกติ ที่มีขนาดห้องไม่เกิน 100 คน เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการที่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 2 ชุด เพราะบางครั้งต้องสอนโดยใช้โปรแกรม 2 โปรแกรม และต้องดูไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งเป็นการ backup ระบบไปด้วยในตัว ในกรณีที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใด เครื่องหนึ่งเสียไปกระทันหัน เพราะ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน

สำหรับ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องเรียน ในขนาดห้องละ 50 เครื่องจะต้องรับนักศึกษาไม่เกิน 40 คน เพื่อเป็นการ backup ระบบ และจะต้องมี monitor ขนาดใหญ่ 6 ตัวต่อห้อง เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่าง และสามารถปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันได้

นอกจากห้องเรียน จะต้องมี ห้องปฏิบัติการที่ไม่ใช่ห้องเรียน สามารถเปิดให้บริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ ปกติจะต้องมีห้องปฏิบัติการที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงไม่น้อยกว่า 5%ของจำนวนนักศึกษา และต้องบริการ Scanner, Printer, Digital camera, เครื่องสำเนาเอกสาร, โทรศัพท์ และ Fax บริการตลอดเวลา อย่างเพียงพอ

สำนักหอสมุด ควรเป็นอีกที่หนึ่งที่ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง และควรเปิดหอสมุดของทุกคณะ ให้มีความสมบูรณ์ โดยทัดเทียมกัน และควรมี Internet ให้บริการอยู่อย่างเพียงพอ และต้องมีหอสมุด CD-ROM , บริการ Sound lab, ห้องสมุด Software, พิพิธภัณฑ์ ให้สืบค้น และทดสอบข้อมูลได้โดยง่าย (แนวคิดเรื่องหอสมุด ผมได้มาจากการถูกส่งไปเรียนเสริม เดือนครึ่งที่ Baylor university ผมชอบมากที่เขาเปิด 24 ชั่วโมง ผมกลับตี 3 ทุกวันเลยครับ)
1.3 ฐานข้อมูลภายในสถาบัน

ฐานข้อมูลของทุกระบบ เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสั่งประมวลผลผ่าน Webpage เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการข้อมูล ของทุกคน ในทุกสถานที่ แต่จะต้องมีระบบ firewall ป้องกันการบุกรุก ของมือสมัครเล่น ที่ไม่พึงประสงค์ การเชื่อมต่อกัน เช่นนักศึกษาใหม่ที่มาลงทะเบียน สามารถไปขอยืมหนังสือ ของหอสมุดทุกแห่งได้ทันที และสามารถใช้เครดิตในการรับประทานอาหารกลางวัน ในโครงการอาหารปิ่นโต จากศูนย์อาหารทุกศูนย์ รวมถึงมีรายชื่อในบัญชีของอาจารย์ผู้สอน โดยอัตโนมัติ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน และประมวลผลเป็น transcript และ gradereport แบบ online ได้ทันที หรือผู้ปกครองสามารถเรียกดูผลการเรียนของบุตร จากที่ใดก็ได้ในโลกผ่าน ระบบ Internet เป็นต้น
ฐานข้อมูลในที่นี้ครอบคลุมทุกระบบขององค์กร อันได้แก่ ระบบบัญชี เงินเดือน การเงิน พัสดุ สำนักหอสมุดทั้งหมด ระบบทะเบียน ระบบรับนักศึกษา ศูนย์หนังสือ ระบบบุคคล ระบบรักษาความปลอดภัย ห้องอาหาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องชมรม โรงหนัง สหกรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือทางการเงิน สโมสรกีฬาทั้งหมด การให้บริการฝากรถ เป็นต้น และทุกระบบต้องสามารถให้บริการข้อมูลที่จำเป็น ผ่านระบบ Webpage ได้ทั้งหมด
1.4 บริการฝึกอบรม

หน้าที่หนึ่งคือ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เหมือนที่ ธรรมศาสตร์ จัดอบรม VB มาแล้วนั่นเอง แต่ที่น่าจะทำคือจัดหมดทุกหลักสูตร ภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งหมด หรือความรู้เรื่อง Hardware ในทุก patchform ไม่ว่าจะเป็น Mainframe, Minicomputer, Microcomputer ในทุกยี่ห้อ ทุก OS เช่น Mac, Sun, IBM, Linux, Unix, DOS, Windows หรือแม้แต่การสอน สร้างระบบปฏิบัติการ และการสร้างคอมพิวเตอร์

ภายในศูนย์ฝึกอบรม จะมี บริการซ่อมเครื่อง และจำหน่ายอะไหล่ในราคาต้นทุน เช่น ถ่านคอมพิวเตอร์หมดก็ให้คิดเฉพาะอุปกรณ์ เพราะปัจจุบัน chip เสียตัวหนึ่ง ต้นทุน 100 บาท แต่ร้านซ่อมจะบวกค่าแรง และกำไรเข้าไป ทำให้ต้องคิดค่าใช้จ่ายถึง 500 บาทเป็นต้น

เนื่องจากมีการอบรมการ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ จึงสามารถให้บริการประชาชน ในการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือ Install ระบบให้ฟรี ไม่ว่าจะเป็น patchform ใด เช่น notebook, mac, unix, linux, pc เป็นต้น และสามารถให้บริการ โดยส่งนักเรียนไป ติดตั้ง software หรือแก้ปัญหา hardware ให้ตามบ้าน หรือแม้แต่ต่างจังหวัด โดยมีครูฝึกเป็นผู้ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด
1.5 การจ้างงานนักศึกษา

นักเรียน นักศึกษามากมาย ที่ไม่มีเงินเล่าเรียนสูง ๆ จะ ได้รับการช่วยเหลือจากสถาบัน ในการจ้างงาน เช่น จ้างเป็นผู้ช่วยสอน จ้างนักศึกษาที่เก่ง ๆ และชำนาญช่วยฝึกอบรมรุ่นน้อง หรือให้คำปรึกษา โดยมีอาจารย์ หรือช่างของศูนย์ฯ คอยฝึกอบรมนักศึกษาช่วยงานก่อน แล้วจึงให้นักศึกษาเหล่านั้น รับผิดชอบการซ่อมบำรุงหน่วยงาน ชุมชนภายนอก หรือให้คำปรึกษาในเบื้องต้นได้ รวมไปถึงการอยู่เวร ดูแลห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนทั้งหมด และยังสามารถขอให้นักศึกษาช่วยงาน ที่มีประสบการณ์ เป็น tutor ให้กับรุ่นน้องได้อย่างดี

การจ้างนักศึกษาช่วยงาน ในหลายตำแหน่ง ยังสามารถการจ้างพนักงานประจำไปได้ เช่น พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานถ่ายเอกสาร พนักงานดูแลห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน พนักงานซ่อมบำรุง ผู้ฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ ที่สามารถพึ่งพานักศึกษาได้ บางครั้งต้องยอมรับว่า นักศึกษาบางคน เก่ง และชำนาญ ในบางเรื่องมากกว่า อาจารย์บางคนซะอีก นักศึกษาที่เก่ง เฉพาะเรื่อง เฉพาะอย่าง มากกว่าผม ผมเห็นมามากแล้ว และในต่างประเทศ นักศึกษาบางคน สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วย ค่าจ้างจากมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องอาศัยการส่งเสียจากทางบ้านเลย ก็ยังมีให้เห็นมากมาย เพราะเข้าจ้างนักศึกษากันแพงจริง ๆ ถ้าเป็นคนภาคเหนือ ก็ต้องเรียกว่า แพงนิก้า
1.6 การให้บริการนิสิตนักศึกษา

นักศึกษาสามารถ ขอเปิดห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ทำงานได้ในเวลากลางคืน หรือแม้จะขอเปิดตลอด 24 ชม. ก็จะได้รับอนุญาติ โดยสถาบันจะจัดนักศึกษาช่วยงาน คอยดูแลให้ความสะดวก แต่มีเงื่อนไขว่า จะต้องทำเรื่องขอมาเป็นกลุ่มอย่างน้อย 20 คน มิเช่นนั้นจะต้องไปใช้ยัง ห้องปฏิบัติการส่วนกลาง ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว แต่ที่เปิดให้นี้ เนื่องจากบางครั้งนักศึกษา ต้องการทำงานกันเป็นกลุ่ม และต้องการความเป็นส่วนตัว จึงให้สิทธิดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ internet ได้จัดสรร เพื่อให้บริการในห้องปฏิบัติการ และนักศึกษาสามารถไปยืนรอหน้าห้อง เพื่อใช้ต่อคิวได้ทันที หรือจะไปใช้ยังห้องปฏิบัติการ ที่มีการจัดระบบจองเวลา เพื่อความแน่นอนที่จะได้ใช้บริการ ในเครื่อง และรุ่นที่ต้องการ เพื่อทำงานบางอย่างที่เฉพาะไปก็ได้

นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ online คอยวางไว้ให้บริการ ตามระเบียงตึก ห้องอาหาร สนามกีฬา โรงภาพยนต์ สหกรณ์ สระว่ายน้ำ โรงจอดรถ ประตูสถาบัน ป้อมยาม เพื่อให้ความสะดวกกับนักศึกษาในกรณีที่ต้องการ ตรวจ e-mail ยามต้องการ พร้อมทั้งเครื่องพิมพ์ และ Scanner พร้อมนักศึกษาช่วยงาน คอยให้ความสะดวกอยู่ตลอดเวลา เพราะ บริการคืองานของเรา และเพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจ สูงสุดต่อบริการต่าง ๆ ที่สถาบันมีให้
1.7 ธุรกิจเพื่อการศึกษา
จำหน่ายคอมพิวเตอร์

• นักศึกษา อาจารย์ และประชาชน สามารถมาซื้อคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออะไหล่ทุกอย่างได้ในราคาต้นทุน เพื่อให้ทุกคนมีความพึงพอใจ และเป็นการตอบแทนที่ นักศึกษาให้ความไว้วางใจ ในการเข้ามาศึกษากับสถาบัน จึงจัดหาสิ่งที่ดีที่สุด ถูกที่สุด มาให้นักศึกษา เลือก และได้ใช้บริการ รวมถึงการบริการต่อชุมชน เพราะบางครั้งคนในชุมชน อาจต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน หรือให้ลูกหลาน ได้นำไปศึกษาเป็นต้น นั่นก็เป็นการสนองตอบต่อ การให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่
E-Commerce

• รับเป็นพ่อค้าคนกลาง นำสินค้าในท้องถิ่น เช่นสมุนไพร เครื่องสาน สิ่งทอ ceramic เครื่องปั้น เครื่องแกะสลัก อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป ไปจำหน่ายให้ชาวบ้าน โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่มุ่งส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ ที่เพิ่มขึ้น และได้รับความยุติธรรมในการค้าขาย เพราะบ่อยครั้งพบว่า มีพ่อค้าไปซื้อสินค้าเพียง 2000 บาท แล้วนำสินค้าไปขายได้ราคาถึง 5000 บาท ก็มีให้เห็นมากมาย
ISP - Internet Service Provider

• สถาบันรับให้บริการ Internet แก่บุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์มากมาย เช่น การให้บริการกับชุมชนในราคาที่ถูกกว่า และยังนำมาเป็น case ให้นักศึกษาได้รู้ถึง วิธีการ หลักการทำธุรกิจ เกี่ยวกับ isp อย่างถ่องแท้ รวมถึงการจัดทั้งศูนย์บริการ web และ e-mail ในรูปแบบต่าง ๆ และยังสามารถขยายฐานไปสู่จังหวัดต่าง ๆ โดยรับนักศึกษาที่มีความชำนาญ ที่พึ่งสำเร็จการศึกษา ไปประจำในจังหวัดบ้านเกิด ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ อย่างทั่วถึง
1.8 การรักษาความปลอดภัย

จัดตั้งระบบ firewall ทั้งในรูปของ software และ hardware และมีทีมงานคอยตรวจสอบ การให้บริการในทุกจุด ทุกประเภทของบริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบริการ web, e-mail, proxy, cache, database ทุกฐาน โดยทำการสำรองข้อมูล จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้คนที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล และป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยที่ต้องป้องกัน จะต้องเป็นไปในทุกด้าน ไม่ว่า h_cker หรือจากการรอบวางระเบิด หรือวางเพลิง เพราะเคยมีสถาบันบางแห่ง ถูกนักศึกษาผู้ไม่ประสงค์ดี แอบวางเพลิงเผา server ของสถาบันมาแล้ว และจากในต่างประเทศ ยังเป็น case แรกของโลกที่มีการวางเพลิงเผาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ในสถาบันการศึกษาได้สำเร็จ แต่เรื่องนี้เป็นความลับ ลับจนไม่มีใครรู้นอกจากผู้เขียน และผู้เกี่ยวข้องอีกไม่กี่คน
ความปลอดภัยยังรวมไปถึง การรู้จัก backup การใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า เช่น UPS หรือ Stabilizer ที่ดี และต้องมีการเปลี่ยน battery เพราะจากประสบการณ์ ทำให้ทราบว่า UPS มี battery ที่มีอายุสั้นมาก ถ้าท่านมีอยู่ แล้วเห็นว่า UPS ยังทำงานได้ตามปกติ ท่านสามารถทดสอบด้วยการ ตัดไฟเลี้ยง UPS ให้เหมือนไฟดัง แล้วดูว่าจะมีกระแสไฟเลี้ยงคอมพิวเตอร์ของท่านได้อีกนานเท่าใด เท่ากับวันแรกที่ซื้อมาหรือไม่
1.9 แผน HW & SW ที่รองรับระบบ

หากเป็นไปได้ สถาบันควรมี hardware ที่มีมาตรฐาน ให้นักศึกษาได้ศึกษาทุกยี่ห้อ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และสามารถออกไปทำงาน หรือแม้แต่การกลับมาขอคำปรึกษาจาก อาจารย์ของสถาบันต่อ การแก้ปัญหาที่อาจเกิด กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น

Software ก็เช่นกัน โดยปกติบริษัท software ยินดีที่จะบริจาค หรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของตนให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการใช้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้มาซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้น จึงทำให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มี software สำหรับการเรียนการสอน หรือมีให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกันมากมาย
1.10 งานซ่อมบำรุง

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในสถาบันมีมาก และไม่มีนโยบายที่จะจ้างคน มาดูแลเต็มรูปแบบ เพราะต้องการที่จะจ้างนักศึกษา และพัฒนาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการทำงานจริง จึงได้มีการทำคลังอะไหล่ ให้นักศึกษาช่วยงาน สามารถเบิกอะไหล่ไปซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถาบันที่เสีย โดยได้รับการดูแลจากทีมงานซ่อมบำรุง อย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่ง ดังนั้นทีมงานซ่อมบำรุง จึงเป็นเพียงผู้ฝึกอบรม และแก้ปัญหาบางกรณี ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงาน
1.11 บุคลากร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Director of Information Technology)
รองผู้อำนวยการ ภายนอก
• ทีมงานฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และเลขานุการ
• ทีมงานฝ่าย ISP
• ทีมงานฝ่าย E-Commerce
• ทีมงานฝ่าย จำหน่ายคอมพิวเตอร์
• ทีมงานฝ่าย ฝึกอบรมทั้งใน และนอก (Training)
• ทีมงานฝ่าย ให้คำปรึกษาด้าน Hardware
• ทีมงานฝ่าย ให้คำปรึกษาด้าน Software
• ทีมงานฝ่าย Anti-h_cker
• ทีมงานฝ่าย หนังสือ เอกสาร จุลสาร ตำรา
รองผู้อำนวยการ ภายใน
• ทีมงานฝ่าย Network
• ทีมงานฝ่าย Website
• ทีมงานฝ่าย Web programming
• ทีมงานฝ่าย Database programming
• ทีมงานฝ่าย คลังอะไหล่ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
• ทีมงานฝ่าย คลัง Hardware และ Software
• ทีมงานฝ่าย รักษาความปลอดภัย
• ทีมงานฝ่าย ดูแลห้องปฏิบัติการ
• ทีมงานฝ่าย ซ่อมบำรุง
• ทีมงานฝ่าย จัดจ้าง คัดเลือก และดูแลนักศึกษาช่วยงาน
• ทีมงานฝ่าย ตรวจสอบ และประเมินผล
ปัญหาใหญ่ในเกือบทุกองค์กร ปัญหาหนึ่ง ก็คือเรื่องของคน
เช่น คนไม่พอ คนเกิน คนไม่เอาไหน คนเก่งเกินนโยบาย คนหัวหมอ เป็นต้น
1.12 โครงการวิจัย
- วิจัยเพื่อเรียนรู้ (Learning)
- วิจัยเพื่อแก้ปัญหา (Solution)
- วิจัยเพื่อช่วยตัดสินใจ (Decision)
- วิจัยเพื่อสร้างสิ่งใหม่ (Innovation)
- วิจัยเพื่อการพัฒนา (Development)
- วิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ (Quality)
- โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- โครงการพัฒนาพจนานุกรม
- โครงการพัฒนาอีเลินนิ่ง
- โครงการพัฒนาระบบ ..
- โครงการศึกษาความต้องการ สำรวจ หรือความพึงพอใจ ..
- โครงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ..
- โครงการเปลี่ยนเทียบซอฟต์แวร์ x และ y
- โครงการพัฒนาต้นแบบระบบ ..
- โครงการทดสอบระบบ ..
2.1 - 2.6 แผน หรือคู่มือปฏิบัติ ที่ใช้งานอยู่
(ไม่ได้หมายความว่าทุกงานข้างล่างนี้ลุล่วงด้วยดีนะครับ)
  2.1 Web Site, E-Mail และบริการ Internet ผู้รับผิดชอบ 2.1.1 งานพัฒนาเว็บพื้นฐานของวิทยาลัย www.yonok.ac.th 2.1.2 งานพัฒนาเว็บ www.isinthai.com 2.1.3 งานพัฒนาเว็บ www.lampang.net 2.1.4 งานพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ 2.1.5 งานบำรุงรักษา web board 2.1.6 งานระบบรายงานผลการเรียน 2.1.7 งานนำข้อมูลดิบของหน่วยงานต่างๆ เข้าเว็บ 2.1.8 งานสร้าง Account เพื่อให้หน่วยงานสามารถ upload เว็บของตนเองได้ 2.1.9 สร้างและลบ E-mail ของบุคลากรและหน่วยงาน 2.1.10 การ back up web site และ email ของบุคลากรและหน่วยงาน 2.1.11 การสร้าง account ให้สมาชิกสามารถใช้บริการ dial-up connection 2.1.12 การตรวจสอบสถานภาพ dial-up member และบำรุงรักษา 2.1.13 การทำบันทึกขอข้อมูลมา update homepage 2.1.14 การจัดทำรายชื่อ email บุคลากร และหน่วยงาน 2.1.15 การจัดทำสรุป address ระบบ homepage ของวิทยาลัยโยนกทั้งหมด 2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 2.2.1 การรับพัฒนาระบบงานใหม่ให้หน่วยงานต่างๆ 2.2.2 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ทะเบียน รับนักศึกษา 2.2.3 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล บัญชี 2.2.4 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล การเงิน 2.2.5 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล เงินเดือน 2.2.6 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล พัสดุ 2.2.7 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล สำนักหอสมุด 2.2.8 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2.3 สร้างและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ 2.3.1 ติดตั้งระบบเครือข่ายใหม่นอกห้องปฏิบัติการสำหรับระบบงานลงเบียน 2.3.2 ติดตั้งระบบเครือข่ายใหม่นอกห้องปฏิบัติการสำหรับร่วมงานฤดูหนาวและงานกาชาด 2.3.3 ติดตั้งระบบเครือข่ายใหม่นอกห้องปฏิบัติการสำหรับร่วมงานต่างๆ ของสถาบัน 2.3.4 แก้ปัญหา hardware ของคอมพิวเตอร์ 2.3.5 แก้ปัญหา hardware ภายในระบบเครือข่าย 2.3.6 ติดตั้งโปรแกรมใหม่ในห้องปฏิบัติการ 2.3.7 ติดตั้งโปรแกรมใหม่ให้หน่วยงาน 2.3.8 แก้ปัญหาไวรัสให้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 2.3.9 แก้ปัญหาไวรัสให้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 2.3.10 แก้ปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง 2.3.11 แก้ปัญหาระบบ internet ขัดข้องของโยนก 2.3.12 ติดตั้ง Hardware ใหม่ ให้หน่วยงาน 2.4 การจัดฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ 2.4.1 จัดฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกหน่วยภาคเรียน 2.4.2 จัดอบรมตามที่ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานต่างๆ ร้องขอ 2.4.3 จัดฝึกอบรม SPSS 2.4.4 จัดฝึกอบรม MS Word 2.4.5 จัดฝึกอบรม MS Excel 2.4.6 จัดฝึกอบรม MS Power point 2.4.7 จัดฝึกอบรม MS Access 2.4.8 จัดฝึกอบรม html 2.4.9 จัดฝึกอบรม photoshop 2.4.10 จัดฝึกอบรม VB 2.4.11 จัดฝึกอบรม OS : DOS, Windows 2.4.12 จัดฝึกอบรม Clipper Program 2.4.13 จัดฝึกอบรม C Programming 2.4.14 จัดฝึกอบรม Pascal Programming 2.4.15 จัดฝึกอบรม Basic Programming 2.4.16 จัดฝึกอบรม Cobol Programming 2.4.17 จัดฝึกอบรม Perl Programming 2.4.18 จัดฝึกอบรม PHP Programming 2.4.19 จัดฝึกอบรม ASP Programming 2.4.20 จัดฝึกอบรม Java Programming 2.4.21 จัดฝึกอบรม Introduction to Internet 2.4.22 จัดฝึกอบรม Homepage developing 2.4.23 จัดฝึกอบรม How to use E-Mail 3 method 2.4.24 จัดฝึกอบรม How to have DOT COM 2.4.25 จัดฝึกอบรม How to set up Network 2.4.26 จัดฝึกอบรม How to Hardware Maintenance 2.4.27 จัดฝึกอบรม How to Create photo gallery 2.4.28 จัดฝึกอบรม MS paint 2.4.29 จัดฝึกอบรม PageMaker 2.4.30 จัดฝึกอบรม ILLUSTRATOR 2.5 ระบบพัสดุภายในสำนัก OIT ผู้รับผิดชอบ 2.5.1 การขอยืมอุปกรณ์หรือวัสดุทั่วไป 2.5.2 การขอยืมคอมพิวเตอร์จากห้องปฏิบัติการ 2.5.3 การขอความเห็นเกี่ยวกับ Specification ของอุปกรณ์ที่ต้องการสั่งซื้อ
  1. CPU : Intel Pentium E5400 2.7GHz
  2. Harddisk : Seagate 160 GB
  3. Mainboard: Asus
  4. RAM : DDRII 1 GB
  5. LCD : 17"
  6. CD-ROM : DVD RW Lite-on
  7. Printer : HP Laserjet P1006
  8. Other : Card reader, keyboard, mouse, speaker, ethernet 2.5.4 การจัดทำระเบียนอุปกรณ์ IT ภายในมหาวิทยาลัย 2.5.5 การส่งซ่อมอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน 2.5.6 จัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ 2.5.7 จัดซื้อ อุปกรณ์ทดแทนที่ชำรุด 2.6 งานบริการและประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ 2.6.1 บริการ scan ภาพถ่าย 2.6.2 บริการตอบปัญหาแก่นักศึกษา 2.6.3 รับเป็นวิทยากรให้คณะต่างๆ ตามที่ร้องขอ 2.6.4 รับเป็นวิทยากรให้องค์กรภายนอกวิทยาลัยโยนก 2.6.5 ให้เช่าห้องปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายนอก (ไม่รวม break) 2.6.6 การพัฒนาตนเอง 2.6.7 จัดทำระบบ back up ฐานข้อมูล 2.6.8 จัดหาโปรแกรมมาให้ใช้ตามที่หน่วยงานร้องขอ 2.6.9 การประเมินการทำงานของสำนัก OIT 2.6.10 การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ 1 ปี, 5 ปี และ 10 ปี 2.6.11 จัดทำบันทึกถึงองค์กรภายนอกเพื่อขอข้อมูล 2.6.12 การบันทึกการประชุมศูนย์ฯ 2.6.13 จัดทำประกาศต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ บริการต่างๆ ที่ศูนย์มี 2.6.14 จัดทำประกาศในโครงการต่างๆ ที่สำนัก OIT มีดังนี้ 2.6.15 ส่ง news letter ให้สมาชิกที่ใช้บริการ e-mail 2.6.16 จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องปฏิบัติการ 1
3. The Total Solution for IT Management
  ที่มาของข้อมูล
  2549-11-21 คุณธนิต เกตุแก้ว หจก.เมก้าโปรซอฟท์ 0-5340-8838 มานำเสนอโปรแกรมจัดการระบบเครือข่าย ที่ช่วยแก้ปัญหาได้มากมาย ทำให้ผู้ดูแลระบบ จัดการกับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ง่าย มีตัวอย่างลูกค้า และความเป็นมาของโปรแกรมที่ชัดเจน สิ่งที่ประทับใจคือ โปรแกรมนี้พัฒนาโดยคนไทย และส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมนี้แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน คือ StarCat Server, StarCat Console, StarCat Agent
  StarCat 4.5 Enterprise Specification: ( moscii.com )
    The StarCat? 4.5 Enterprise is supported base on Windows OS. It can be manage client systems 
  up to 6,000 clients per 1 server. Also the StarCat? 4.5 Enterprise include patch management, 
  extending desktop security to your system
  
  Specification:
  Hardware/software inventory Report & query
  - Hardware Inventory 
   (Mainboard Serial&Model, Sound Card, Memory Banks, ..)
  - Software Inventory (Installed Software)
  - General System Information 
   (OS Version, Mac Address, Assets Serial Number, ..)
  
  Remote control - Restart/Shutdown/Scandisk/Defrag/Check Disk - Screen Capture - Send Message - Synchronize Time - Etc
  Software and tools deployment - Remote Software Installation - Remote Software Uninstall - Remote Execute - File Transfer (Upload/Download) - File transfer bandwidth throttling
  Patch Management (Optional) - OS and Microsoft products patch management - Client's patch detection and deployment setting - Schedule based deployment - Patch approval tool - Patch status reports
  Remote PC/server monitoring - Real-Time Remote Control with GUI - Remote Screen Window Resizable - CPU Performance Monitoring - Memory Usage Monitoring - Process Monitoring - Running Application Monitoring - Close Application and Process Remotely
  Remote command and script execution - Remote Scripting - Calling Remote Command - Remote Edit Configuration Files - StarCat advanced scripts execution (Fully Pascal language programming supported)
  System Policy Management - Detect unaccepted service - Detect TCP ports - Kill viruses process - Block Remote Access Service - Block modem - Block application - System Hardening (Disable Network Configuration/ Control Panel, etc)
  Patch Management - Provide approval tool - Automatic patch deployment - Scheduled patch deployment - Manual patch deployment - Condition based patch deployment - File transfer guarantee - Report the success and failure of deployment
  Task scheduling - Scheduled Tasks/Command/Scripts - Calendar based
  Web based reports (Optional) - Over 100 reports - Text & Graphic - Many types of filter - Time/Date/User stamps - Export to file (MS Excel) - Customer logo
  คุณสมบัติโปรแกรม
  - ตรวจสอบรายการของฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์
  - ควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล
  - ติดตั้งซอฟท์แวร์ระยะไกล
  - ตรวจสอบ และเฝ้าดูระบบระยะไกล
  - สั่งประมวลผลคำสั่งระยะไกล
  - กำหนดตารางงาน
  - ตรวจจับเซอร์วิสที่ไม่ได้รับอนุญาต
  
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- นักศึกษาที่มีวิชาเรียน และใช้ตามชั่วโมงเรียนเท่านั้น 2. การแต่งกาย
- นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ห้ามใส่รองเท้าแตะ ห้ามใส่เสื้อยืดทุกชนิด ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง 3. ข้อห้ามในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มและขนม เข้ามารับประทาน
- ห้ามสูบบุหรี่
- ห้ามนำซอฟต์แวร์ใด ๆ มาติดตั้งก่อนได้รับอนุญาต
- ห้ามเล่นเกมทุกประเภท
- ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต
- ห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค และอุปกรณ์ทุกชนิด
    เข้ามาใช้ในห้องปฏิบัติการก่อนได้รับอนุญาต

บัณฑิตพึงประสงค์ด้านคอมพิวเตอร์ ( # # )
1. มุ่งสร้างบัณฑิตให้คิดเป็น ทำเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ ทั้งในระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย การสร้างสื่อมัลติมีเดีย และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อรองรับความต้องการบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สอนนักศึกษาให้คิดเป็น ทำเป็นด้านระบบเครือข่าย เข้าใจการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และสามารถพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมืออาชีพ เพื่อทำงานเกี่ยวกับการจัดการระบบเครือข่าย ระบบความปลอดภัย เป็นนักวิเคราะห์ระบบ และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย สนองความต้องการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน
3. สอนนักศึกษาให้คิดเป็น ทำเป็นด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อทำงานเกี่ยวกับ การจัดการระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบระบบในภาคธุรกิจและภาคเอกชน สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจัดการฐานข้อมูลทั้งภายในองค์กร และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนองความต้องการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน
แนวทางประกอบอาชีพ
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เจ้าหน้าที่ไอที
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล นักพัฒนาเว็บไซต์

สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2550
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้คำปรึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ค้นคว้า ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และชุมชน ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นหน่วยฝึกอบรม เป็นหน่วยบริการ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกเชิงบูรณาการ เป็นผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ จัดเตรียมระบบเครือข่าย ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงาน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และมีการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ผสานระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบฐานข้อมูล ระบบสารเสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และเชื่อมโยงหน่วยงานทั้งหมด เพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบัน
1. เครื่องบริการ
ในปัจจุบันมีเครื่องบริการทั้งหมด 6 เครื่อง คือ เครื่องบริการกำหนดหมายเลขไอพี 2 เครื่อง เครื่องบริการเว็บไซต์ 2 เครื่อง เครื่องบริการอีเมล เครื่องบริการวิทยุออนไลน์ ในจำนวนนี้มีเครื่องบริการเพียง 3 เครื่องที่มีคุณสมบัติเป็นเครื่องบริการ ส่วนอีก 3 เครื่องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป แต่นำมาติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อทำให้เป็นเครื่องบริการ สำหรับเครื่องบริการทุกเครื่องถูกเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี โดยคณะฯ ไม่มีแผนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาเสริมการทำงานในปีการศึกษา 2550
2. บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ในมหาวิทยาลัยโยนกมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง และคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานรวมกันมากกว่า 200 เครื่อง ซึ่งมีปัญหาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเครือข่ายตลอดเวลา ในปีการศึกษา 2550 มีปัญหาด้านซอฟท์แวร์ลดลง เพราะมีการติดตั้งโปรแกรม Deepfreeze ทำให้ข้อมูลสำคัญไม่ติดไวรัส แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ในหลายหน่วยงานมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จึงเกิดปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์อยู่เสมอ ทำให้ต้องไปซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง
3. ระบบบริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
มีระบบงานหลายระบบที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน สำหรับระบบที่เปิดให้บริการอยู่จนถึงปีการศึกษา 2550 เช่น ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ระบบรายงานผลการเรียน ระบบข่าวสารในองค์กร ระบบการประเมินตนเอง ระบบรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินภายนอกฯ เป็นต้น ซึ่งฐานข้อมูลที่ใช้งานมีหลายระบบตามลักษณะการใช้งาน เช่น มายเอสคิวแอล ไมโครซอฟท์แอคเซส เท็คไฟล์ เป็นต้น
4. ระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลที่กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยถูกพัฒนาขึ้นโดยบุคลากร หรือซื้อจากภายนอก มีบางส่วนเลิกใช้งานไปแล้ว แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังใช้งานอยู่จนถึงในปัจจุบัน เช่น ระบบทะเบียน ระบบรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ระบบงบประมาณ ระบบเงินเดือน ระบบประเมินผลการเรียน ระบบพิมพ์ชื่อนักเรียนติดซองจดหมาย ระบบรายงานคะแนนจิตพิสัย เป็นต้น
5. โดเมนเนม
เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่โลกอินเทอร์เน็ต จึงจดโดเมนเนมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3 ชื่อ คือ yonok.ac.th, lampang.net และ isinthai.com โดยชื่อ yonok.ac.th จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ชื่อ lampang.net ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ทั้งหมดในจังหวัดลำปาง ชื่อ isinthai.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลของทีมงานดูแลเครื่องบริการ
6. บริการเครือข่ายไร้สาย
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายถูกติดตั้งครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่นักศึกษา และบุคลากรครอบคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจำนวน 13 จุด ในต้นปี 2550 ได้รับบริจาคอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มจากบริษัทคอม-ลิงค์ ทำให้กระจายสัญญาณได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านอุปกรณ์ทั้งหมด 37 จุด โดยอาคารที่มีจำนวนจุดบริการมากที่สุดคือหอพัก อาคารละ 7 จุด
7. ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชื่อมต่อทุกอาคารด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออพติครวม 8 อาคาร โดยมีอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในอาคารผ่าน Switch จำนวน 18 ตัว และผ่าน Hub จำนวน 14 ตัว ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันทั้งหมด 249 เครื่อง
8. การฝึกอบรม
มีการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลกร และหน่วยงาน เช่น สัมมนาวิชาการรู้ทันกฎหมายคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ระบบฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ระบบประกันคุณภาพภายใน การใช้โปรแกรม Powerpoint ซึ่งปีการศึกษา 2550 เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรภายในทั้งหมด

ความหมายของ UPS
แหล่งข้อมูล : http://www.it-guides.com/lesson2/guide_ups.html
ยูพีเอส UPS (Un-interruptible Power Supply) หมายถึง เครื่องสำรองไฟ โดยมีแบตเตอร์รี่อยู่ในตัว หลักการทำงานจะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟ ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมต่อ ในช่วงเวลาที่กระแสไฟฟ้าหลักเกิดทำงานผิดพลาด หรือไม่สามารถให้กระแสไฟได้
เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) แบ่งได้ 3 ประเภท
- Stand by UPS หรือ Offline UPS เป็น UPS ที่ใช้สำรองไฟเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้ ราคาของ UPS แบบนี้จะถูกที่สุด ไม่แนะนำให้ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์
- Line Interactive UPS เป็น UPS ที่เพิ่มความสามารถจาก Stand by UPS โดยเพิ่มอุปกรณ์ในการปรับแรงดันไฟฟ้า หรือที่เราเรียกว่า Stabilizer ซึ่งมีส่วนให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วง มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น ราคาจะสูงกว่า Stand by UPS
- Online UPS หรือ Ture Online UPS เป็น UPS ที่เพิ่มความสามารถจาก Line Interactive UPS โดยเพิ่มในส่วนของการควบคุมคลื่นสัญญาณรบกวนในรูปแบบที่เรียกวา WAVE ได้ดี ถือว่า UPS ชนิดนี้สามารถป้องกันปัญหากระแสไฟได้ทุกชนิด สำหรับราคาจะแพงมากที่สุด เหมาะสำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมกระแสไฟให้สม่ำเสมอ และต้องการคุณภาพของไฟฟ้าที่สูง
ปัญหา เทคนิคการดูแล
- การดูแลรักษา : หัวใจของ UPS คือแบตเตอร์รี่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งาน 1-2 ปี ดังนั้นเพื่อให้อายุการใช้งานของแบตเตอรรี่ให้นานที่สุด เราควรมีการใช้แบตเตอรรี่ โดยการดับไฟ เพื่อให้แบตเตอร์รี่ถูกใช้งาน ประมาณเดือนละครั้งสัก 10-15 นาที
- ไฟไม่เข้า UPS : ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบกับการใช้งาน UPS คือ ฟิลล์ขาด UPS ส่วนใหญ่จะมีฟิลล์สำรองในเครื่องให้ ดังนั้นถ้าสังเกตุว่าไม่มีไฟเข้า UPS ลองเช็คดูว่าฟิลล์ขาดหรือไม่
- จอภาพสั่น : อีกปัญหาหนึ่งที่พบอันเนื่องมาจากกระแสไฟที่จ่ายให้คอมพิวเตอร์มีสัญญาณรบกวนมาก การใช้ UPS เพื่อดักจับและปรับกระแสไฟจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
? ขนาด 500 โวลท์แอมแปร์ (VA) สามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่อง สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-15นาที
? Tour : ห้องปฏิบัติการ IDC ของ CAT
กลุ่มงาน และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องบริการ
+ สำรองข้อมูล (อนุชิต)
 - เว็บไซต์และฐานข้อมูล
 - ข้อมูลการจารจร
 - ข้อมูลผู้ใช้
+ จัดการข้อมูลผู้ใช้(อนุชิต)
+ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ(อนุชิต)
+ ตรวจประเมินระบบความปลอดภัย(อนุชิต)
+ เครื่องบริการ(อนุชิต)
  1. www.yonok.ac.th [moodle]
  2. mail.yonok.ac.th [fedora]
  3. dhcp.yonok.ac.th [ns]
  4. blog.yonok.ac.th [wordpress]
  5. course.yonok.ac.th [classic]

เครือข่าย(อนุชิต)
+ ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
 - LAN & Wireless LAN
 - Leased Line & ADSL
+ ออกแก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่าย 
 
การฝึกอบรม (ทุกคน)
+ e-Learning for teacher
+ blog for teacher
+ SAR Database for faculty
+ การบริหารจัดการเว็บไซต์ และออกแบบ
+ Photo retouch
+ การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
+ Web-Based Application
 - ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ และออกแบบ(ธรณินทร์)
 - ระบบฐานข้อมูลการรับสมัครออนไลน์ (ธรณินทร์) 
 - ระบบข้อมูลรณรงค์รับนักศึกษา (ธรณินทร์) 
 - ระบบห้องภาพกิจกรรมโยนก (ธรณินทร์) 
 - ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร (ธรณินทร์) 
 - ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง (บุรินทร์)
 - ระบบฐานข้อมูลการประเมินการสอน (บุรินทร์) 
 - ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการเรียนออนไลน์ (บุรินทร์)
 - ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บุรินทร์)
+ Windows Application
 - ระบบฐานข้อมูลบัญชี (ธรณินทร์)
 - ระบบฐานข้อมูลการเงิน (ธรณินทร์)
 - ระบบฐานข้อมูลทะเบียน (บุรินทร์)
 - ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
 - ระบบฐานข้อมูลศูนย์หนังสือ การบริการ
+ ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 
+ บริการแก้ปัญหาซอฟท์แวร์
+ บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน
+ บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการฝึกอบรมสัมมนา
+ ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์
การบริหารจัดการในสำนัก
+ รายงานการประชุม
+ จัดทำแผนงานโครงการ
+ ติดตามแผนงานโครงการ
+ สรุปและประเมินผลโครงการ
+ สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ
+ รายงานการประเมินตนเอง 
กลุ่มงาน 3 ประเภท
คือ งานเฝ้าตรวจ (Monitor) งานพัฒนาคิดค้น (Innovation) และงานบริการ (Service) ถ้าบุคลากรจัดการงานเฝ้าตรวจ และพัฒนาคิดค้น ย่อมทำให้งานบริการลดลง จากการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และตามแก้ไขในภายหลัง
ภาระงานขององค์กรหนึ่ง
1. ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายไร้สาย
2. ให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน
3. ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. ดูแลระบบฐานข้อมูลออนไลน์ และเครื่องบริการ
คือ 1)web server 2)dhcp server 3)mail server
4)blog server 5)e-learning server 6)document server
7)webboard server 8)online radio server
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงาน
6. พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาเว็บไซต์ให้หน่วยงานตามความต้องการ
8. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา
9. ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มระบบฐานข้อมูล (นโยบาย)
กลุ่มระบบฐานข้อมูลที่คลุมทุกกลุ่ม
1. ระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้
2. ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง
กลุ่มระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
3. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
4. ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน
5. ระบบฐานข้อมูลรณรงค์รับนักศึกษา หรือ Biodata
กลุ่มระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย
6. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลุ่มระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน
7. ระบบแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ในระดับบุคคล
8. ระบบฐานข้อมูลประเมินการสอนออนไลน์
9. ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการเรียนออนไลน์
10. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนและประมวลผล
11. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
12. ระบบอีเลินนิ่ง
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือน .. แล้วเข้ามาใหม่นะครับ .. ยินดีต้อนรับเสมอ