Quiz ID : math03
1. 567 + 278 = ?
885
748
835
844
458
845
2. 879 + 943 = ?
1888
1288
1222
1822
1882
1782
3. 235 + 457 = ?
362
962
262
692
622
922
4. 192 + 398 = ?
990
999
790
590
690
909
5. 191 + 749 = ?
840
944
940
440
904
990
6. 239 + 278 = ?
757
527
517
775
557
417
7. 349 + 345 = ?
694
964
464
644
456
654
8. 769 + 459 = ?
1888
1228
1222
1282
1288
1882
9. 897 + 678 = ?
675
345
275
1575
575
565
10. 239 + 397 = ?
363
336
636
663
666
333
11. 458 + 286 = ?
764
474
744
444
646
774
12. 768 + 968 = ?
1633
1336
1636
346
1736
1536
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 24,21 9:52:00
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page