Quiz ID : computer5
1. เครื่องหมาย | เรียกว่าอะไร
Dollar Sign
Colon
Hyphen
Period
Pipe
Comma
2. เครื่องหมาย ^ เรียกว่าอะไร
Circumflex
At Sign
Crosshatch
Dollar Sign
Back Slash
Braces
3. เครื่องหมาย $ เรียกว่าอะไร
Ohms
Semicolon
Hyphen
Dollar Sign
Colon
Period
4. เครื่องหมาย # เรียกว่าอะไร
Braces
Slash
Asterisk
Parentheses
Crosshatch
Circumflex
5. เครื่องหมาย * เรียกว่าอะไร
Asterisk
Dollar Sign
Pipe
Crosshatch
Braces
Back Slash
6. เครื่องหมาย \ เรียกว่าอะไร
Semicolon
Period
Colon
Back Slash
Question Mark
Math
7. เครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร
At Sign
At Sing
A Style
AI
At Site
A Die
8. เครื่องหมาย ] เรียกว่าอะไร
Question Mark
Yen
Square Bracket
Period
Parentheses
Math
9. เครื่องหมาย } เรียกว่าอะไร
Asterisk
Math
Slash
Parentheses
Braces
Crosshatch
10. เครื่องหมาย ) เรียกว่าอะไร
Period
Pipe
Hyphen
Parentheses
Colon
Dollar Sign
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Nov 1,20 1:47:37
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page