Quiz ID : computer5
1. เครื่องหมาย # เรียกว่าอะไร
Braces
Circumflex
Crosshatch
Slash
Asterisk
Parentheses
2. เครื่องหมาย | เรียกว่าอะไร
Colon
Hyphen
Dollar Sign
Period
Pipe
Comma
3. เครื่องหมาย ^ เรียกว่าอะไร
At Sign
Crosshatch
Back Slash
Dollar Sign
Circumflex
Braces
4. เครื่องหมาย \ เรียกว่าอะไร
Back Slash
Semicolon
Period
Question Mark
Colon
Math
5. เครื่องหมาย ] เรียกว่าอะไร
Math
Question Mark
Yen
Period
Parentheses
Square Bracket
6. เครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร
A Die
A Style
At Sign
AI
At Site
At Sing
7. เครื่องหมาย * เรียกว่าอะไร
Pipe
Asterisk
Crosshatch
Dollar Sign
Back Slash
Braces
8. เครื่องหมาย ) เรียกว่าอะไร
Period
Pipe
Hyphen
Parentheses
Colon
Dollar Sign
9. เครื่องหมาย } เรียกว่าอะไร
Braces
Slash
Crosshatch
Asterisk
Parentheses
Math
10. เครื่องหมาย $ เรียกว่าอะไร
Hyphen
Period
Semicolon
Dollar Sign
Colon
Ohms
ไม่มีบริการใน thaiabc.com

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Aug 5,20 11:16:12
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page