คำอธิบายรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2559-02-20 (เพิ่ม สารสนเทศ)


วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (BUSI 511) แผน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ เนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EDAD 537) แผน #

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารการศึกษา ศึกษาลักษณะ ประเภท ความสำคัญ และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษา กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
วิชา โครงสร้างระบบสารสนเทศ [1/2546] แผน

คำอธิบายรายวิชา การจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร วัตถุประสงค์โครงสร้างของการจัดองค์กร และการจัดการ การแทน และการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง ระบบข่าวสาร และทฤษฎีในการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ การเลือกใช้ และการประเมินผลระบบ
วิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโครงการ การจัดทำนโยบายและการวางแผนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเพื่อทำให้เกิดผลทางด้านเทคโนโลยี การว่าจ้างบริษัทอื่น ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคในการบริหารงานโครงการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา แผน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม
ความหมายของ นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) # #

หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เหล่านี้ เป็นต้น
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้ เป็นต้น
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหา เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือกระบวนการทำงาน
+ นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
+ สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ควรคิดค้น
เทคโนโลยีสำหรับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(Strategic Management of Business and Technology)
1. เทคโนโลยี = การใช้ความรู้ เครื่องมือ เทคนิค ระเบียบวิธี ผลวิจัย มาช่วยพัฒนา เปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน
2. การจัดการ = กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. ธุรกิจ = การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย และการให้บริการ และการกระทำนั้นได้กระทำเพื่อหวังผลกำไร หรือรายได้เป็นการตอบแทน จากการลงทุน
4. สมัยใหม่ = ช่วงเวลาปัจจุบัน เป็นยุคของการจัดการความรู้
Alvin Tofler : The Third Wave Book พิมพ์ครั้งที่ 4 ก.พ.2539
1. คลื่นลูกที่หนึ่ง (First Wave) คือ สังคมมนุษย์ปฏิวัติระบบเศรษฐกิจด้วยการรู้จักการทำ "เกษตรกรรม" ซึ่งการที่มนุษย์รู้จักการทำ กสิกรรม ปลูกพืชเป็นไร่ เลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์ม สิ่งที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของประเทศนั้น ๆ จะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่แปลงเกษตร การครอบครองพื้นที่ การทำฟาร์ม ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการปศุสัตว์และการเกษตรกรรม สิ่งเหล่านี้ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของชาตินั้นๆ เติบโตแข็งแกร่ง
2. คลื่นลูกที่สอง (Second Wave) คือ สังคมมนุษย์ปฏิวัติระบบเศรษฐกิจด้วย "อุตสาหกรรม" ในช่วงเวลาปี 1650-1750 มนุษย์รู้จักการใช้เครื่องมือ (Machines) การทำสายการผลิต (Production line) สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหมือนกันจำนวนมากๆ ได้และมีคุณภาพเหมือนกัน (Quality control) และสามารถผลิตจำหน่ายจำนวนมากๆ ได้ (Mass Production) สิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโต ของเศรษฐกิจประเทศใดๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการทำ Mass Production ควบคุมมาตรฐานในการผลิตสินค้าจำนวนมากๆ ได้และผลิตจำนวนมากได้
3. คลื่นลูกที่สาม (Third Wave) คือ สังคมมนุษย์ปฏิวัติระบบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้เริ่มต้นราวปี 1955 ด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม จนกลายเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ดังในโลกยุคปัจจุบันที่เรียกกันทั่วไปว่า เป็นคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) หรือการปฏิวัติ "การสื่อสารโทรคมนาคม" หรือยุคโลกาภิวัฒน์ สิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศใด ให้มีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองจะขึ้นอยู่กับการมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Network) สร้างให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของประเทศในทุกด้าน
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ต่อยอดแนวคิดของ Alvin Tofler
4. คลื่นลูกที่สี่ (Fourth Wave) คือ สังคมมนุษย์ปฏิวัติระบบองค์ความรู้ หรือ สังคมแห่งองค์ความรู้ (KM = Knowledge Management) คนที่สามารถคัดเลือก information ที่ดี เป็นจริง มาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าก็มีโอกาสพัฒนามากกว่า สังคมจะมีการป้อนข้อมูลที่เร็วขึ้น ๆ การปิดกั้นหรือเลือกเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นจะหายไป
5. คลื่นลูกที่ห้า (Fifth Wave) คือ สังคมแห่งปัญญา หรือ ปราชญสังคม ปัจจัยแห่งยุคนี้ คือ สติปัญญา เครื่องมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณาการความรู้และใช้ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญสังคมได้สำเร็จสังคมนั้น จะเจริญล้ำหน้ากว่าใครในโลก
+ http://www.gotoknow.org/posts/362371
+ http://www.authorstream.com/Presentation/
+ http://wellnotice.blogspot.com/2011/04/
+ http://www.oknation.net/blog/SutinTan/2008/07/15/entry-1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร - ฉบับย่อ 1 วัน (2557)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร - ฉบับย่อ 1 วัน (2558)
ภาพตัวอย่าง

การจัดการทีม

การใช้ทรัพยากร

xls หา avg, stdev, crosstab

google app ?

mindmap

blog by wordpress
นิยามศัพท์ที่น่าสนใจ
+ ไอที (Information Technology) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อแปลง จัดเก็บ ป้องกัน ประมวลผล ส่งถ่าย และรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
+ ระบบ (System) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
+ ระบบ (System) หมายถึง ชุด(Set) ของส่วนประกอบ(Element) ที่มีลักษณะสัมพันธ์กัน โดยดำเนินงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว
+ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามคู่มือของ สกอ. คำว่า ระบบ (System) จะเน้นที่กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
+ กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลให้เป็นผู้ดำเนินงาน เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาดำเนินการ ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีรายงานการประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินการ การประเมินระบบ และสรุปผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้
ประเด็นที่น่าสนใจ
+ google apps
+ windows movie maker, proshow
+ acdsee, iview
+ blog, gotoknow, twitter, facebook
+ html, xhtml, alexa.com, truehits.net, seo
+ webpage, homepage, website
+ cms, script, dreamweaver, editplus
+ swot
+ internet statistic
+ mis in working
  กรณีศึกษา (Case Study)
 1. กรณีศึกษา case.ppt
  + บริการอีเมลของคนไทย
  + ตรวจหมายเลขบัตรประชาชน โดย กรมสรรพากร
  + ค้นหาบุคคล และเบอร์บ้าน โดย yellowpages
  เช่น ชื่อ=สมบัติ สกุล=รุจจนพันธุ์ หรือ โทร=265170
 2. internet shipping ของ UPS ภาษาอังกฤษ ***
 3. DHL thailand in PDF (English)
 4. 17 กรณีศึกษา วิชา MIS มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
 5. กรณีศึกษา กระทรวงพลังงาน pdf ได้ แต่ wmv ไม่ได้
 6. กรณีศึกษา ผู้ใช้ google analytics
 7. ศึกษาประสิทธิภาพระบบลอจิสติกส์ของ UPS #
วีดีโอไฟล์
1. UPS IT (real)
- United Parcel Service (UPS) ?
- What success? (slide)
- History of Mine Stone & IT
- Interview
- Paper Electronic
- Where will you go from here?
2. PeopleSoft HRM (real)
- Interview , start on CEO

กรณีศึกษา ระบบสารสนเทศของไปรษณีย์ไทย thailandpost.com
- จดหมายในประเทศ 3 บาท ถ้า ems 27 บาท ค้นค่าบริการ
- บริการ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์
เช่น ED571544021TH, EF581166253TH, EF066911170TH, EG189429900TH
ตัวอย่างสถานะที่แสดงในระบบ (ตัวอย่าง)
ศุกร์ 25 มกราคม 2551 08:33:44 น. ตลาดขวัญ รับเข้าระบบ
ศุกร์ 25 มกราคม 2551 11:13:10 น. ตลาดขวัญ ใส่ของลงถุง
ศุกร์ 25 มกราคม 2551 12:10:27 น. ตลาดขวัญ ปิดถุง
ศุกร์ 25 มกราคม 2551 14:42:41 น. ศป.หลักสี่ รับถุง
ศุกร์ 25 มกราคม 2551 17:07:55 น. ศป.หลักสี่ ใส่ของลงถุง
ศุกร์ 25 มกราคม 2551 17:13:16 น. ศป.หลักสี่ ปิดถุง
เสาร์ 26 มกราคม 2551 06:05:55 น. ลาดพร้าว รับถุง
เสาร์ 26 มกราคม 2551 08:54:38 น. ลาดพร้าว เตรียมการนำจ่าย
เสาร์ 26 มกราคม 2551 12:00-16:29 น. ลาดพร้าว สถานะการนำจ่าย ผู้รับได้รับเรียบร้อย

+ 1 พฤษภาคม 2551 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เทเลคอม (CAT Telecom) จะยกเลิกบริการโทรเลข วันสุดท้ายที่เปิดให้บริการโทรเลขคือวันที่ 30 เมษายน 2551 ?
+ 14 สิงหาคม 2546 มีการปรับโครงสร้าง ตามนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยแยก การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ดูแล บริการด้านไปรษณีย์ทั้งหมด มีสำนักงานใหญ่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ? ?
แนะนำหนังสือ
  สารบัญจาก หนังสือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดย ผศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
 1. ระบบสารสนเทศ
 2. ความสัมพันธ์ระหว่าระบบสารสนเทศกับองค์การ และการจัดการ
 3. ประเภทของระบบสารสนเทศ
 4. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 5. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 6. ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
 7. ฐานข้อมูล และดาต้าแวร์เฮาส์
 8. การสื่อสารโทรคมนาคม และเครือข่าย
 9. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 10. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการนำระบบสารสนเทศไปติดตั้ง
 11. จริยธรรม และความปลอดภัย

  สารบัญจาก หนังสือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดย จิตติมา เทียมบุญประเสริญ
  ตอนที่ 1 : แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 2. โครงสร้างของระบบสารสนเทศ
 3. ฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล
 4. การตัดสินใจ
 5. ระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน
  ตอนที่ 2 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์การ
 6. ระบบประมวลผลรายการ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 7. ระบบสารสนเทศสำนักงาน
  ตอนที่ 3 : ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
 8. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 9. ปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ
 10. โครงสร้างของระบบผู้เชียวชาญ
  ตอนที่ 4 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวางแผน
 11. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 12. เทคนิคที่ใช้ในการวางแผน เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตัวอย่าง แผนธุรกิจ (Business Plan)
โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
+ db4business.com/business_plan.htm
+ intranet.dip.go.th/boc/businessPlan.asp
+ คู่มือเขียนแผนธุรกิจฉบับชาวบ้าน
 1. ร้านเช่าหนังสือ
 2. ร้านเช่าวีดีโอ
 3. น้ำดื่ม
 4. บ้านไร่กาแฟ
 5. อินเทอร์เน็ตxคาเฟ่
 6. ร้านล้างรถ
 7. ร้านถ่ายภาพ
 8. ร้านสปา
 9. ร้านสปา
 10. Wedding Consult
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223