ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2554-05-22 (เพิ่ม facebook)
บันทึกชวนเที่ยวไหล่หิน
บันทึกที่ 1 : 2552-05-09 ชวนเที่ยว 5 วัดกับชุมชนวิถีไทยพุทธตำบลไหล่หิน
เช้าวันเสาร์ ถึงสถานีรถไฟหรือรถทัวร์ อำเภอเมือง ลำปาง แล้วเดินทาง 30 กิโลเมตรไปตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เข้าไหล่หินแวะกาดเช้าในบ้านไหล่หิน ซื้อกับข้าวท้องถิ่นเป็นอาหารมื้อเช้า เข้าพักบ้านพ่อหลวงแม่หลวงในหมู่บ้านในบ้านที่สะดวก ไปสักการะ วัดไหล่หินหลวงและพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง เดิมชมแนวต้นยางริมแม่น้ำยาวเก็บภาพประทับใจ ทางก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารตามสั่งในหมู่บ้านเป็นอาหารกลางวัน แล้วขับจักรยานชมทุ่งริมแม่น้ำยาวไปบ้านมะกอกนาบัว บ่ายแก่ ๆ ไปกาดแลงบ้านหนองหล่ายแล้วซื้ออาหารเย็นมาทำกิน กลับมาพักผ่อนทานข้าวเย็นในที่บ้านที่พัก ตกค่ำไปสวดมนต์ทำวัตรเย็นกับพระครูวัดชัยมงคลธรรมวราราม เริ่มเช้าวันอาทิตย์หาอาหารเช้าในกาดเช้าไหล่หิน จากนั้นก็ออกเดินทางนำผู้ที่แข็งแรงไปขึ้นดอยฮางเป็นดอยหินปูนมี พระธาตุอยู่บนยอดดอย และมีถ้ำพระอยู่กลางดอยระหว่างทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุ ลงจากดอยพาไปแช่น้ำพุร้อน ทานข้าวเที่ยงบนแพ ที่บ้านโป่งร้อน แล้วไปไหว้พระที่ วัดสันตินิคม (สันป่าสัก) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 1 (สังกัดธรรมยุต) ออกจากตำบลไหล่หินแวะสักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง ก่อนส่งที่สถานีขนส่งในอำเภอเมืองลำปาง .. ก็เพียงแต่คิดจะชวนคนไทยมาเที่ยวที่ตำบลไหล่หิน มีค่าที่พักให้พ่อหลวงแม่หลวงเจ้าของบ้าน 500 บาท กับค่าเดินทางอีก 1000 บาท กับค่าจัดการประสานงานวันละ 1000 บาท และอื่นอีก 500 บาท ก็น่าจะ เหมาะกับคนในชุมชน
+ http://www.thaiall.com/blog/burin/222/
แนะนำเว็บไซต์
+ วัดไหล่หินหลวง (เป็นทางการ)
+ วัดไหล่หินหลวง และพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หิน
+ วัดชัยมงคลธรรมวราราม
+ โรงเรียนไหล่หินวิทยา
+ โรงเรียนไหล่หินวิทยา
+ thaitambon.com
+ ระบบศูนย์ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+ ประวัติวัดไหล่หินหลวง โดย photoontour.com
+ ภาพถ่ายวัดไหล่หิน
+ รายชื่อวัดในประเทศ 33500 วัด
+ ประกาศข้อตกลงในการจัดการงานศพฯ
ข้อมูลพื้นฐานของตำบลไหล่หิน
ตำบลไหล่หินอยู่ในเขตอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอเกาะคาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตรตามเส้นทางกรมทางหลวงชนบทที่ลป.๔๐๐๗ ปรับปรุงเส้นทางในปีพ.ศ.๒๕๔๘ โดยเส้นทางก่อนการปรับปรุงเรียกว่าถนนรพช.สายเกาะคา-นาโป่งหาญ มีแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านคือแม่น้ำยาวถูกใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค มีหมู่บ้านทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑) บ้านเข้าซ้อน ๒) บ้านไหล่หิน ๓) บ้านแม่ฮวก ๔) บ้านมะกอกนาบัว ๕) บ้านกิ่ว ๖) บ้านไหล่หินตะวันตก สำหรับหมู่บ้านที่ ๖ คือหมู่บ้านที่แยกออกมาจากบ้านไหล่หินหมู่ที่ ๒ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๖ ความเป็นพี่น้องหรือเครือญาติ ความศรัทธาต่อศาสนสถาน และความสามัคคีคนในชุมชนทั้ง ๒ จึงยังไม่ขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิง
แต่ละหมู่บ้านเกิดจากการรวมกันของชุมชนขนาดเล็กหรือหมู่บ้านย่อยมารวมกันเป็นหมู่บ้านใหญ่ ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านเข้าซ้อน เกิดจากการรวม ๓ หมู่บ้านย่อย คือ บ้านเข้าซ้อน บ้านสบฮวก และบ้านแพะ หมู่ที่ ๒ บ้านไหล่หิน เกิดจากการรวม ๓ หมู่บ้านย่อย คือ บ้านไหล่หิน บ้านหล่ายต้าหรือบ้านสันมะพร้าวหรือบ้านสันติสุข และบ้านแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮวก เกิดจากการรวม ๓ หมู่บ้านย่อย คือ บ้านแม่ฮวก บ้านนอก บ้านหล่ายหรือบ้านทุ่งหรือบ้านโต้ง หมู่ที่ ๔ บ้านมะกอก นาบัว เกิดจากการรวม ๓ หมู่บ้านย่อย คือ บ้านนาบัว บ้านแพะ และบ้านมะกอก หมู่ที่ ๕ บ้านกิ่ว เกิดจากการรวม ๓ หมู่บ้านย่อย คือ บ้านหนองถ่าน บ้านห้วยย่าหล้า และบ้านกิ่ว หมู่ที่ ๖ บ้านไหล่หินตะวันตก เกิดจากการรวม ๒ หมู่บ้านย่อย คือ บ้านทุ่ง และบ้านไหล่หินตะวันตก อาจสรุปได้ว่าตำบลไหล่หินเกิดจากการรวมกันของหมู่บ้านย่อยจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน แต่การรวมหมู่บ้านย่อยเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจมาเป็นตัวแปร ที่ทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น จึงเหลือหมู่บ้านใหญ่อย่างเป็นทางการเพียง ๖ หมู่บ้าน
ตำบลไหล่หินมีประชากรโดยประมาณ ๕๖,๓๒ คนใน ๑,๖๕๔ ครัวเรือน บนพื้นที่ ๑๓๕ ตารางกิโลเมตรหรือ ๘๖,๒๕๐ ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเกาะคาและตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลลำปางหลวงและตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เลียงเชื่อมต่อ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
จากผลสำรวจ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เกี่ยวกับจำนวนครัวเรือน และประชากรแยกรายหมู่บ้าน มีข้อมูลดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านเข้าซ้อน มี ๓๖๙ หลังคาเรือน เป็นชาย ๖๘๐ คน เป็นหญิง ๖๕๘ คน รวม ๑,๓๓๘ คน หมู่ที่ ๒ บ้านไหล่หิน มี ๓๘๔ หลังคาเรือน เป็นชาย ๕๔๐ คน เป็นหญิง ๕๘๙ คน รวม ๑,๑๒๙ คน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮวก มี ๒๓๗ หลังคาเรือน เป็นชาย ๔๓๐ คน เป็นหญิง ๔๔๖ คน รวม ๘๗๖ คน หมู่ที่ ๔ บ้านมะกอกนาบัว มี ๓๑๗ หลังคาเรือน เป็นชาย ๔๙๖ คน เป็นหญิง ๕๐๑ คน รวม ๙๙๗ คน หมู่ที่ ๕ บ้านกิ่ว มี ๑๔๖ หลังคาเรือน เป็นชาย ๒๕๘ คน เป็นหญิง ๒๖๓ คน รวม ๕๒๑ คน หมู่ที่ ๖ บ้านไหล่หินตะวันตก มี ๒๐๑ หลังคาเรือน เป็นชาย ๓๕๕ คน เป็นหญิง ๓๙๐ คน รวม ๗๔๕ คน รวมทั้งตำบลมี ๑,๖๕๔ หลังคาเรือน เป็นชาย ๒,๗๕๙ คน เป็นหญิง ๒,๘๔๗ คน รวม ๕,๖๐๖ คน
อาชีพของคนในตำบลนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ๖๐% รองลงมาคืออุตสาหกรรม ๒๐% นอกจานั้นเป็นรับจ้างทั่วไป วางงาน และอาชีพอื่น มีประมาณ ๑๐% ๒% และ ๘% ตามลำดับ
วัดในตำบลไหล่หินมีทั้งหมด ๖ วัด โดยวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความเชื่อและวัฒนธรรมของหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านเข้าซ้อน มีวัดเข้าซ้อน หมู่ที่ ๒ บ้านไหล่หิน มีวัดไหล่หินหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮวก มีวัดแม่ฮวก หมู่ที่ ๔ บ้านมะกอกนาบัว มีวัดมะกอก หมู่ที่ ๕ บ้านกิ่ว มีวัดอัมพวนาราม หมู่ที่ ๖ บ้านไหล่หินตะวันตก มีวัดชัยมงคลธรรมวราราม สำหรับวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตำบลไหล่หินคือวัดไหล่หินหลวง หรือวัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน
สถานศึกษาในตำบลไหล่หินมีทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ใกล้เคียงวัดไหล่หินหลวง โดยโรงเรียนแห่งแรกของตำบลเปิดสอนในวัดไหล่หินหลวงตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๗๐ ส่วนโรงเรียนระดับประถมศึกษามีชื่อว่าโรงเรียนบ้านไหล่หิน เปิดครั้งแรกในปีพ.ศ.๒๔๘๕ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนบ้านไหล่หิน ๗ วัดไหล่หิน" เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้เขตธรณีสงฆ์ของวัดไหล่หินหลวงเป็นที่ตั้งโรงเรียน ส่วนโรงเรียนไหล่หินวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึ่งมีประวัติการพัฒนาเป็นลำดับตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๐๓ ในครั้งแรกได้เปิดสอนในระดับประถมปลาย คือ ป.๕ - ป.๗ แต่ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖

ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา ตำบลไหล่หิน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไป ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และที่ราบลุ่ม มีป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาแก้ว และ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ใหม่พัฒนา และ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 
ประชากร จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,644 คน
จำนวนหลังคาเรือน 1,475 หลังคาเรือน
อาชีพ
2711 ราย(100%)
ระบบศูนย์ข้อมูลฯ
เกษตรกรรม 60% หรือ 1610 ราย
อุตสาหกรรม 20% หรือ 537 ราย
รับจ้างทั่วไป 10% หรือ 268 ราย
อื่น ๆ 8% หรือ 215 ราย
ว่างงาน 2% หรือ 81
สถานที่
หมู่ที่ ๑ บ้านเข้าซ้อน มี วัดเข้าซ้อน 
หมู่ที่ ๒ บ้านไหล่หิน มี วัดไหล่หินหลวง (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) 
หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮวก มี วัดแม่ฮวก  
หมู่ที่ ๔ บ้านมะกอกนาบัว มี วัดมะกอก 
หมู่ที่ ๕ บ้านกิ่ว มี วัดอัมพวนาราม 
หมู่ที่ ๖ บ้านไหล่หินตะวันตก มี วัดชัยมงคลธรรมวราราม 
- โรงเรียนไหล่หินวิทยา
- กู่ (เจดีย์) บรรจุอัฐิพระมหาป่า
- สถานีอนามัยตำบลไหล่หิน
- ที่ทำการตำรวจชุมชนไหล่หิน
รวมภาพโดย อบต.ทรงศักดิ์ แก้วมูล
แนะนำเว็บ + วัดไหล่หินหลวง Wanchaleam Jeebunmee (www.thong.co@hotmail.com)
+ โรงเรียนไหล่หินวิทยา นายธรณินทร์ เมฆศิริ, สรายุทธ์ ศรีคำ [beginwoot@hotmail.com] Tel.0-5427-4067
+ รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
+ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบล
วัดไหล่หินหลวง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2296 ตั้งอยู่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อาคารเสนาสนะวิหารฝีมือช่างเชียงตุง ซุ้มประตูโขงรูปสัตว์ศิลปล้านนา เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นวัดที่มีคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ของล้านนา
+ ดร.ครรชิต ไปวัดไหล่หิน
+ ข้อมูล ต.ไหล่หิน
+ วัดเสลารัตนปัพพตาราม
+ ข้อมูล ต.ไหล่หิน
+ พิพิธภัณฑ์วัดเสลาบัพพาตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)
+ ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ผู้สูงอายุในบ้านไหล่หิน หมู่ 2 และหมู่ 6 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ในเวทีวิจัยพิจารณาวันดีวันเสียของบ้านไหล่หิน

พ่อศรีมูล ดวงแก้ว

พ่อหลวงมา พรหมเรือง

พ่อหลวงเกษม ภักตรา

พ่อหลวงหนานตา อุรา

พ่อหนานดวงจันทร์ ครุขยัน

พ่ออาจารย์ส่ง จำปา

พ่อคำ สมนา
ประวัติโรงเรียนไหล่หินวิทยา
จาก http://school.obec.go.th/lhw/history.html
โรงเรียนไหล่หินวิทยาเดิม พ.ศ. 2502 - 2517 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.5 - ป.7) ต่อมาราษฎรตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีความต้องการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ที่ส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาต่อในเมืองหรือโรงเรียนประจำอำเภอ เพราะอยู่ห่างไกล ประกอบกับฐานะของผู้ปกครองไม่ดี การประชุมสภาตำบลจึงได้หารือกัน ในที่สุดมอบหมายให้ นายอินสม วรรณมณี กำนันตำบลไหล่หินเป็นประธาน และนายเหรียญ สิทธิวัง ครูใหญ่เป็นเลขานุการ ร่วมกับกรรมการสภาตำบล
มติในที่ประชุมตกลงใช้สถานที่บริเวณเนินเขาอยู่ทางทิศเหนือของบ้านไหล่หิน ซึ่งนายยอด จินะการ ได้บริจาคที่ดิน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2502 จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 เป็นแบบ 3 ห้องเรียน โดยมีห้องพักครู 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง โดยมีสภาตำบลได้สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ งบประมาณในระยะเริ่มแรกได้รับการบริจาค จาก นายศรีวงค์ ไชยวงค์ นายกพุทธสมาคมลำปาง จำนวน 1,000 บาท นายแก้ว ทุ่งแจ้ง อดีตศึกษาธิการอำเภอเกาะคา จำนวน 1,000 บาท พระมุณี กิตติวณโณ จ.เชียงใหม่ บริจาคยอดกัณฑ์เทศ จำนวน 14,589.25 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 16,589.25 บาท
การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2503 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 เดือน 5 วัน โดยได้รับการสนับสนุน จาก นายพงษ์เดช จงกล อดีตนายอำเภอเกาะคาเป็นอย่างดี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2503 เป็นต้นมา มีนักเรียนครั้งแรก จำนวน 35 คน มีครูจำนวน 2 คน โดยมี
1.นายเกรียงไกร พันธ์ศรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
2.นางสาวนงลักษณ์ ณ ลำปาง เป็นครูประจำชั้น
ในปี พ.ศ. 2517 นายมา พรมเรือง ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ของโรงเรียนมีจำนวน ที่ดิน 73 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้มอบที่ดินให้สาธารณสุขอำเภอเกาะคา สร้างสถานีอนามัยตำบลไหล่หินเป็นจำนวน 5 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 68 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา

ทีมวิจัย ในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.สำนักงานภาค (2550-09-08)
"รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง"
http://www.thaiall.com/research
vdo
พระอธิการทอง อนามโย
เจ้าอาวาสวัดไหล่หินหลวง
vdo
ด.ต.กิจชนะชัย ปะละ
กำนันตำบลไหล่หิน
08-7178-0912
vdo
เพิ่มศักดิ์ จินะการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
08-9557-0222
vdo
ทรงศักดิ์ แก้วมูล
ประธาน อบต.ไหล่หิน
(รองหัวหน้าโครงการ)
08-9953-6887
บทความ
vdo
สุวรรณ เกษณา
ผอ.โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
ผอ.โรงเรียนบ้านไหล่หิน (เดิม)
08-9950-4808
บทความ
vdo
ราตรี ดวงไชย
รองผอ.โรงเรียนไหล่หินวิทยา
08-6182-7090, 054-274071
บทความ
vdo
ผดุง ตรีราช
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 2
054-274115
vdo
องอาจ แก้วมูล
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 6
08-4374-4923
vdo
เบญจพร สุขร่องช้าง
ประธานแม่บ้านหมู่ 2
08-1366-8103, 054-274040
vdo
กิม ปะละ
ประธานแม่บ้านหมู่ 6
08-9557-4936, 054-274241
vdo
มนู นิวาโต
แพทย์ประจำตำบลไหล่หิน
08-1162-9055, 054-274248
บทความ
vdo
ประมวล ยอดสาแล
สารวัตรกำนัน ต.ไหล่หิน
08-9289-3789, 054-274695
vdo
สุดา แผ่นคำ
อาจารย์โรงเรียนบ้านไหล่หิน
(ฝ่ายการเงินโครงการ)
054-274035 083-2079462
บทความ
vdo
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
อาจารย์ มหาวิทยาลัยโยนก
(หัวหน้าโครงการ)
08-1992-7223
นักวิจัยร่วม ระยะที่ 1 - 2 10 ท่าน บ้านไหล่หินหมู่ 2 และ 6
นางจันทร์เพ็ญ พวงสายใจ + นางอรปรียา วรรณมณี + นางสมพร คำอ้าย + นายวิสิทธิ์ ปะละ + นายณรงค์ บุญเรือง + นายบุญเทียน บุญเรือง + นายดวงเดช อินต๊ะ + นางจันทร์หอม ปินตา + นางนิรา นิวาโต + นางเพ็ญศรี สารสินธา + นางผ่องศรี ชำนาญการ
คุณสุทธิมา (แดง) 089-7569469 นักวิชาการ อบต.ไหล่หิน

รายชื่อนักวิจัยร่วม ระยะที่ 3 จาก 4 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านเข้าซ้อน
1. นายพจญ ภักตรา ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายสุนันท์ เกษณา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายจรัส เทพจักร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4. นายชื่น โรชา ประธานผู้สูงอายุ
5. นางวิภาดา เดินเมือง ประธานแม่บ้าน
6. นายเติมตวย ชลพล อาจารย์วัด
7. นางลำดวน จินา ประธาน อสม.
8. นายสมบัติ ใจเข้าชม ส.อบต.
9. นายสามารถ มะโนใน ส.อบต.
10. นายศรีจันทร์ พุทธสอน ไวยากรณ์วัด
11.นายพรหมมิน ชำนาญการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นายบุญทวน จินะการ กรรมการหมู่บ้าน
13.นายสุภาพ จำปา กรรมการหมู่บ้าน

หมู่ 3 บ้านแม่ฮวก
1. นายอุดม จำปา ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายประเสริฐ สมะนารี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายกิตติพัฒน์ สีวิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4. นายวรากร เดินเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5. นายสม ชัยชนะ ประธานผู้สูงอายุ
6. นายหมื่น คันทะคีรี อาจารย์วัด
7. นางทองคำ แว่นติ๊บ ประธานแม่บ้าน
8. นายสุวรรณ ศรีวิชัย อบต.
9. นายชาญยุทธ ไชยยานนท์ อบต.

หมู่ 4 บ้านมะกอกนาบัว
1. นายประจวบ ตาวี ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายพรรณ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายพงศ์ธร พนมการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4. นายเดช นำนนท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5. นายชุม จักรคำ อาจารย์วัด
6. นางจิราภรณ์ จินะการ ประธานแม่บ้าน
7. นางทัศนีย์ ตาวี ประธานอสม.
8. นายอินจันทร์ ชุ่มมงคล
9. นายเดช จำปา กรรมการหมู่บ้าน

หมู่ 5 บ้านกิ่ว
1. นายอนัน ขันทา ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายเสน่ห์ พุทธสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายอาคม สุภายะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4. นายสุข อินปัน ประธานผู้สูงอายุ
5. นายอุ่นเรือน เดนทะจักร์ อาจารย์วัด
6. นางนิลาวรรณ ไชยจิตร์ ประธานแม่บ้าน
7. นางพัชรินทร์ สิทธิทอง ประธาน อสม.
8. นางผ่องนภา ไชยจิตร กรรมการหมู่บ้าน
9. นางวิลาวรรณ พิเดช กรรมการหมู่บ้าน

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน