นับอายุน้องฝนดาว
โดยเปรียบเทียบเวลาจากเครื่องของท่านกับวันเกิดน้องฝนดาว
ถ้าเป็นของพีพี และมาหยา ให้ลดลง 1 ปี 1 วันครับ