ทดสอบความยาวของตัวอักษรภายใน textarea ห้ามพิมพ์เกิน 10 อักษร โดยตรวจสอบก่อนสั่ง submit

This java script was copied from
http://www.netmechanic.com/cobrands/hypermart/submittool.htm