อีกตัวอย่างได้จาก http://www.free-webpage-templates.info/for-free/page2.html
<html><head>
<script type="text/javascript">
<!--
var preloadFlag = false;
function newImage(arg) {
if (document.images) {
	rslt = new Image();
	rslt.src = arg;
	return rslt;
}
}
function changeImages() {
if (document.images && (preloadFlag == true)) {
	for (var i=0; i<changeImages.arguments.length; i+=2) {
		document[changeImages.arguments[i]].src = changeImages.arguments[i+1];
	}
}
}
function preloadImages() {
if (document.images) {
	b11 = newImage("b11.jpg");
	b10 = newImage("b10.jpg");
	preloadFlag = true;
}
}
// -->
</script>
</head>
<body onload="preloadImages();">
<a href="/"
onmouseover="window.status='about us'; changeimages('b1', 'b11.jpg'); return true;"
onmouseout="window.status=''; changeimages('b1', 'b10.jpg'); return true;">
</body></html>