การรักษาพยาบาลโรค roseolar
ส่าไข้ (Roseolar infantum)
เป็นโรคที่พบง่ายในเด็กในช่วงอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการไอ จาม หรือ หายใจรดกัน
:: อาการ
มีไข้สูงขึ้นทันทีทันใด และมักจะมีใข้สูงตลอดเวลา ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ ตาไม่แดง เด็กอาจจะซึม เบื่ออาหาร จะมีไข้อยู่นานประมาณ3 วัน เมื่อไข้ลดลงเป็นปกติ จากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็จะปรากฏผื่นแดงเล็ก ๆ (maculo-papular)ขนาด 2-4 มม.ขึ้นกระจายตามตัว คล้าย ๆ ผื่นของหัด ผื่นจะปรากฏอยู่2-3 วันก็จะหายไปเอง
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูงอาจถึง 41 องศาเซลเซียส หลังจากไข้ลดอาจเกิดผื่นแดงเล็ก ๆ กดแล้วจางหาย การตรวจพบสิ่งผิดปกติ ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาใดที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะมาในช่วงเวลาไข้สูง หรือในช่วงของการออกผื่น
:: การรักษา
  1. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4-6 ชั่วโมง
  3. ในกรณีที่มีประวัติไข้สูง และชัก ควรให้ยากันชัก Phenobarbital 1-2 ช้อนชา ทุก 8-12 ชั่วโมง
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC