การรักษาพยาบาลโรค mebic
มะเร็งตับ
เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 4-5 เท่า ซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. มะเร็งของเซลล์ตับ (Hepatoma /hepatocallular carcinma)เชื่อว่ามีสาเหตุสัมพันธ์กับโรคตับอักเสบ ไวรัสบี และตับแข็ง และยังพบว่าสาว aflatoxin จากเชื้อรา ที่ขึ้นบนถั่วลิสง ข้าวโพด หัวหอม กระเทียม เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งชนิดนี้ด้วย
2. มะเร็งของเซลล์ท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)เชื่อว่ามีสาเหตุสัมพันธ์กันโรคพยาธิใบไม้ในตับ และสาร nitrosamine เป็นสารพิษที่พบในอาหารพวกโปรตีนหมัก และอาหารเนื้อสัตว์ที่ผสมดินประสิว เช่นปลาร้า ปลาสับ หมูสับ แหนม กุนเชียง ไส้กรอก เป็นต้น
:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องอืดเฟ้อคล้ายอาหารไม่ย่อย ต่อมาจะผอม ลงอย่างรวดเร็ว ในระยะหลัง ๆ ผู้ป่วยมีอาการเจ็บใต้ชายโครงขวา มีตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องมานน้ำ และอาจมีม้ามโต อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ ดีซ่าน ตับโต และมีอาการกดเจ็บบริเวณใต้ชายโครงขวา และอาจคลำได้ก้อนแข็งขุระที่บริเวณใต้ชายโครงขวา
:: การรักษา
  1. ถ้าสงสัยให้รีบส่งแพทย์ เพื่อการตรวจอุจจาระ ตรวจเลือด หรืออาจทำ liver scan
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC