การรักษาพยาบาลโรค chick
โรคสุกใส (Chickenpox)
เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ส่วนมากจะเกิดในกลุ่มนักเรียน สาเหตุเกิดจากเชื่อไวรัส (Varicella Virus)
:: อาการ
ไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ฝื่นข้นพร้อมกับวันที่เริ่มมีไข้ เริ่มจากเป็นผื่นแดงรอบบริเวณหน้า ลำตัวและหลัง ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ำใส ๆ อยู่ข้างใน (vesicle) อาจกลายเป็นตุ่มหนอง และตกสะเก็ดในที่สุดภายใน 2-4 วัน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีไข้พร้อมผื่นแดงราบตุ่มใส หรือหนอง กระจายตามใบหน้า ลำตัว และแผ่นหลัง ตุ่มอาจขึ้นภายในช่องปาก ทำให้ปากเปื่อย ลิ้นเปื่อย
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าเช็ดตัวเวลาไข้สูง
  2. อย่าให้ผู้ป่วยแกะหรือเกาตุ่มคัน เพราะอาจติดเชื้อกลายเป็นตุ่มหนองควรตัดเล็บให้สั้น ให้ยาแก้ผื่นคัน Calamine Lotion ทาบริเวณผื่นคัน วันละ 2-3 ครั้ง ถ้าคันมากอาจให้ยาแก้แพ้ Chlorpheiramine
  3. ถ้าเป็นตุ่มหนอง ให้รีบส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC