การรักษาพยาบาลโรค Peritonitis
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ( Peritonitis)
เป็นภาวะปวดท้องท่เรียกว่า acute abdomen เหมือนกัน สาเหตุที่พบได้บ่อยเช่น กระเพาะอาหารทะลุ ใส้ติ่งแตก ลำใส้ทะลุจากไข้ไทยฟอยด์ ท่อนำดีอักเสบ ฝีในตับ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น
:: อาการ
ใข้สูง ปวดท้องอย่างรุนแรง ขยับขเยื้อนหรือกระเทือนจะรู้สึกเจ็บอาการปวดท้องจะติดต่อกันนานกว่า 6 ชั่วโมง อาจมีท้องอืด คลื่นใส้ อาเจียนร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ผู้ป่วยมักจะนอนนิ่ง ๆ ไข้มักสูง ชีพจรเร็ว ลิ้นเป็นฝ้าขาว หน้าท้องเกร็งแข็ง (rigidity) มีการกดเจ้บแบบ ( rebound tenderness) ไม่ได้ยินเสียงโครกครากของ ลำใส้ (absent bowel sound)
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC