การรักษาพยาบาลโรค Hemolytis
โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolytis anemia)
ภาวะโลหิตจากนี้พบได้บ่อยในประเทศไทยเรา มักจะมีสาเหตุมาจากภาวะเอนไซม์ G-6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) ซึ่งภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้ มักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์
:: อาการ
มีไข้สูง หนาวสั่น ซีดเหลือง อ่อนเพลียมาก ปัสสาวะสีคล้ายน้ำปลา หรือโคล่า อาการมักเกิดทันทีหลังเป็นโรคติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ มาลาเรีย ตับอักเสบ หลังได้รับยา Aspririn ,Chloramphenicol,Quinine เป็นต้น
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ซีด ตาเหลือง ตัวเหลือง แต่ตับม้าม มักไม่โต
:: การรักษา
  • ถ้าสงสัยควรรีบส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC