การรักษาพยาบาลโรค Diphtheria
คอตีบ (Diphtheria)
เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และร้ายแรง เกิดจากเชื้อ Corynbacterium diphtheriae ส่วนมากติดต่อโดยการ ไอ จาม หายใจรดกัน
:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ ปวดศรีษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอเล็กน้อย รู้สึกกลืนลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีไอเสียงแหบ หายใจลำบาก ตัวเขียว
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 38.5-39 องศาเซลเซียส หายใจหอบ ชีพจรเต้นเร็ว ตรวจพบแผ่นฝ้าสีขาวปนเทา คล้ายเศษผ้าสกปรกติดอยู่บนทอนซิล คอหอยและลิ้นไก่ เขี่ยออก ทำให้มีเลือดออกได้ คอบวม ต่อมน้ำเหลืองที่คอมักจะโต
:: การรักษา
  1. ถ้าสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยด่วน เพื่อให้การวินิจฉัยโรคและในรายที่หายใจลำบากอาจจะต้องรีบเจาะคอช่วยหายใจ
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC