การรักษาพยาบาลโรค Bronchitis
หลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
เป็นโรคที่พบบ่อยหลังจากเป็นไข้หวัด สาเหตุอาจเกิจเชื่อไวรัส แบคทีเรีย หรือจากการระคายเคืองจากควันบุหรี่ ฝุ่นละออง ซึ่งอาจเป็นชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
:: อาการ
ไข้ต่ำ ๆ มีอาการไอมากตอนกลางคืน จะไอแห้ง ๆ อาจมีเสียงแหบและเจ็บหน้าอกเพราะไอมาก 4-5 วัน ต่อมาจะมีเสมหะเหนียวสีขาว (เชื้อไวรัส)หรือขุ่นข้นเป็นสีเหลือง (แบคทีเรีย)อาจมีอาการหอบหือร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ต่ำ ๆ อาจพบเสียงอึ้ด (rhonchi)หรือเสียงวี๊ด (wheezing)
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้มาก ๆ ให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ เพื่อช่วยละลายเสมหะ ควรงดสูบบุหรี่
  2. ในกรณีเสมหะมาก ๆ ให้ยาขับเสมหะ Mist.ammon carb
  3. ถ้ามีอาการหอบ อาการไม่ดีขึ้น หรือสงสัยมีภาวะแทรกซ้อนควรส่งพบแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC