การรักษาพยาบาลโรค Appendicitis
ใส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องรุนแรงที่ต้องผ่าตัด (Acute abdomen)สาเหตุเกิดจากการอุดตันของใส้ติ่ง อาจเกิดจากเศษอุจจาระตกลงไปทำให้มี การอักเสบ
:: อาการ
มีไข้ต่ำ ๆ อาการปวดท้องอาจเริ่มปวดเป็นพัก ๆ รอบสะดือ ต่อมาอีก 3-4 ชั่วโมง อาการปวดจะย้ายไปที่ท้องน้อยขวา ลักษณะปวดเสียดตลอดเวลาต้องนอนนิ่ง ๆ เคลื่อนไหวตัวจะทำให้ปวดมากขึ้น อาจมีอาการคลื่นใส้ อาเจียนร่วมด้วย
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้ 37.5-38 องศาเซลเซียส กดเจ็บตรงบริเวณท้องน้อยข้างขวา ในกรณีใส้ติ่งแตกไข้จะสูงจะมีอาการปวด เจ็บทั่วท้องน้อย คลำได้ก้อน
:: การรักษา
  1. หากสงสัยให้รีบส่งแพทย์โดยเร็ว
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC